Trening, helse og prestasjon 

Studieprogram

Trening, helse og prestasjon

Studieprogram (Engelsk)

Exercise, health and performance

Programleder

Tron Krosshaug

Grad etter fullført studieprogram

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Bachelor in Exercise, health and performance

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

180 sp

Hovedmål

Programmet gir den teoretiske og praktiske kunnskapen til å planlegge og lede trening med ulike grupper. Utdanningen gir den teoretiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet, systematisk trening og inaktivitet kan påvirke vår helse og fysiske yteevne. Utdanningen bygger på de naturvitenskapelige fag. Utdanningen tilbyr spesialisering i to hovedretninger, Fysisk aktivitet og helse samt Trening og prestasjon. Programmet tilbyr ytterligere spesialisering mot ulike grupper som barn, unge, voksne, eldre, pasienter og idrettsutøvere på alle nivåer.

Relevans

Fysisk aktivitet fremmer god helse og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av en rekke sykdommer. Idrett er viktig i samfunnet, som breddefenomen, eliteaktivitet og underholdning. Programmet egner seg for dem som vil jobbe som instruktør eller trener for ulike alderstrinn, nivåer og ulike grupper (barn-eldre, mosjonist-elite, pasient-frisk), og som i studiet ønsker å forstå den fysiske og biologiske bakgrunnen for hvordan fysisk aktivitet og systematisk trening påvirker helse og prestasjon.

Kvalifiserer til

Studenter med en bachelor i trening, helse og prestasjon kvalifiserer til blant annet jobber i treningssentre, idrettsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner (for eksempel turistforeningen og skiforeningen), idrettsbarnehager, offentlige etater (for eksempel folkehelseinstituttet, helsedirektoratet og fylkeskommuner) og i private bedrifter med tilhørende virksomhet. Kompetansen vil danne grunnlag for arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak både i offentlig, privat og frivillig sektor. 

Studieretningen fysisk aktivitet og helse gir tittelen "Helse og treningsfysiolog",  og kvalifiserer blant annet til jobber i frisklivssentraler, rehabiliterings- og helseinstitusjoner, samt på arbeidsfysiologiske testlabber.

Studieretningen trening og prestasjon kvalifiserer til for eksempel jobber som fysisk trener i ulike idretter (ballspill og individuelle idretter) på ulike alderstrinn og nivå, fra barneidrett til toppidrett, samt arbeid på arbeidsfysiologiske testlabber.

Bachelorgraden i Trening, helse og prestasjon kvalifiserer for opptak til Master i idrettsfysiologi og bevegelseslære og til master i Idrettsmedisin. 

Etter fullført master med samlet karakter på B eller bedre er man kvalifisert til videre opptak på NIHs doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Opptakskrav til bachelor (3-årig løp)

 • Generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse.

Opptakskrav til bachelor (2. og 3. studieår)

 • Generell studiekompetanse (GSK) samt
 • idrett årsstudium
  • Det anbefales at de som ikke har fysiologi i sitt idrett årsstudium tar emnet "THP100 - Humanfysiologi" i fjerde semester av bacheloren.

Politiattest og medisinsk testing
Utdanningen krever politiattest for å delta i praksisopplæringen. Politiattest må legges fram ved studiestart.
Studenter plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • bred kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi og bevegelsesapparatets funksjon
 • bred kunnskap om kroppens fysiske forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet og ha god helse
 • bred kunnskap om akutte og langsiktige fysiologiske effekter av fysisk aktivitet og trening, og hvordan dette påvirker generell helse og prestasjon
 • forståelse av motorisk læring, bevegelseslære, organisering og pedagogisk tilnærming i et utvalg av idretter
 • kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, helse og prestasjon
 • kunnskap om forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen
 • kunnskap om motiverende kommunikasjon ved livsstilsendring
 • innsikt i bærekraft og bærekraftig utvikling og spesielt relevansen til trening og fysisk aktivitet
  kjennskap til innovasjon og entreprenørskap
 • kunnskap om grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre relevante tester for fysisk form og funksjon (styrke, utholdenhet, bevegelighet),  tolke og formidle testresultater
 • kan kartlegge trening og fysisk aktivitet i ulike grupper
 • kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere trening og fysisk aktivitet for ulike grupper
 • kan tilegne seg, kritisk vurdere og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • har grunnleggende ferdigheter i metode og statistikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle fagstoff til ulike målgrupper, både skriftlig og muntlig
 • kan samarbeide med andre profesjoner innen fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av praksisfeltet
 • har evne til etisk refleksjon og utviser respekt for enkeltindividet
 • har evne til kritisk refleksjon rundt egen og andres praksis
 • viser en vitenskapelig tilnærming til fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forberedelse og aktiv deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/kollokvium med lærere til stede, problemløsning, prosjektarbeid, laboratoriearbeid, selvstendig arbeid/oppgave, selvstendig studium, trening/øvelser, praksis/yrkespraksis. Bruk av digitale ressurser, inkludert ulike læringsapper og elektroniske flervalgsoppgaver.

Vurdering av studentenes læring

 • Skriftlig eksamen – vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under kunnskap
 • Muntlig eksamen – vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under kunnskap og generell kompetanse
 • Rapportskriving - vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under alle tre områder
 • Prosjektoppgave - vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under alle tre områder
 • Presentasjoner- vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under alle tre områder
 • Praktisk-metodisk eksamen - vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under alle tre områder, men med fokus på ferdighetsområdet

Innhold og oppbygning

Totalt 100 studiepoeng er felles for alle studenter på trening, helse og prestasjon

 • Første- og andre semester felles 60 sp
 • Tredje semester felles 30 sp
 • Fjerde semester felles 10 sp
 • Femte semester valgfritt 30 sp. Vi vil tilby ulike fordypningsemner, man kan også velge fra andre institusjoner i Norge og utland. Det er spesielt tilrettelagt for utveksling.

De resterende 50sp (20sp i fjerde semester og 30 i sjette semester) er styrt av hvilken rening som er valgt, studieretning trening og prestasjon eller studieretning fysisk aktivitet og helse. Se tabeller.

Samarbeid med andre institusjoner

Vi har partnerinstitusjoner i Nord Amerika, Europa og Australia.

Utvekslingsmuligheter

Det er tilrettelagt for utveksling i 5. semester.

I dette semesteret blir det også tilbudt emner på engelsk i vårt eget bachelorløp slik at de studenter som ikke reiser ut kan studere sammen med exchange studenter her hjemme. Fagmiljøet framstår som internasjonalt da det er flere internasjonale ansatte.

Tilrettelegging for studenter fra partneruniversitet

Minst 30 sp i programmet vil bli undervist på engelsk.

1. studieår, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP101Funksjonell anatomi10 spHøstOla Eriksrud
IDR107Idrett og samfunn10 spHøstGudmund Skjeldal
IDR111Ballspill 15 spHøstPeter Eriksson
IDR114Individuelle idretter 25 spVårMagne Lund-Hansen
IDR109Treningslære10 spVårThomas Losnegard
THP100Humanfysiologi10 spVårJonny Hisdal
THP102Idrettsernæring10 spVårTruls Raastad

2. studieår, trening og prestasjon, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP200Arbeidsfysiologi10 spHøstBjarne Rud
THP201Exercise in practice10 ECTSFallTron Krosshaug
MET200Forskningsmetode10 spHøstJostein Steene-Johannessen
THP202Treningsfysiologi10 spVårGøran Paulsen
THP203Basal biomekanikk10 spVårHannah Rice
THP204Metabolisme10 spVårJørgen Jensen

3. studieår høst, trening og prestasjon, anbefalte valgbare emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP300Sports Biomechanics and Perfomance Analysis10 ECTSFallMatthias Gilgien
THP301Cell Biology10 ECTSFallAdam Sharples
THP311Idrettsmedisin10 spHøstThor Einar Andersen
THP315Introduction to innovation and entrepreneurship in sport sciences10 ECTSFallOddbjørn Klomsten Andersen

3. studieår vår, trening og prestasjon, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP305Yrkespraksis (TP)10 spVårBjarne Rud
THP306Treningsplanlegging10 spVårLive Luteberget
THP307Bacheloroppgave (TP)10 spVårOlivier Seynnes

2. studieår, fysisk aktivitet og helse, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP200Arbeidsfysiologi10 spHøstBjarne Rud
THP201Exercise in practice10 ECTSFallTron Krosshaug
MET200Forskningsmetode10 spHøstJostein Steene-Johannessen
THP202Treningsfysiologi10 spVårGøran Paulsen
THP205Aktivitetsmedisin 110 spVårTrine Stensrud
THP206Helsekommunikasjon10 spVårJorunn Sundgot-Borgen

3. studieår høst, fysisk aktivitet og helse, anbefalte valgbare emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP302Personlig trener10 spHøstLene Annette Hagen Haakstad
THP303Trening og kreft10 spHøstTormod S. Nilsen
THP311Idrettsmedisin10 spHøstThor Einar Andersen
THP315Introduction to innovation and entrepreneurship in sport sciences10 ECTSFallOddbjørn Klomsten Andersen

3.studieår vår, fysisk aktivitet og helse, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP308Yrkespraksis (FAH)10 spVårJulie Stang
THP309Aktivitetsmedisin 210 spVårTrine Stensrud
THP310Bacheloroppgave (FAH)10 spVårLene Annette Hagen Haakstad