Diploma Supplement 

Norsk
Alle studenter ved NIH vil motta et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) ved utskrivelse av grad.  Vitnemålstillegget beskriver graden på engelsk, og er ikke avgiftsbelagt.

Vitnemålstillegget er utarbeidet etter modell utviklet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen (eksamensbevis, grader, vitnemål osv.). Vitnemålstillegget er utformet for å gi en utfyllende/kontekstuell beskrivelse av studiene som kandidaten har deltatt i og avsluttet på godkjent måte. Tllegget følger det originale vitnemålet og er kun gyldig sammen med dette. Tillegget skal være fritt for verdivurderinger og forslag om godkjenning. Alle åtte punkter skal være fylt ut. Dersom det mangler noen opplysninger, skal dette være forklart.

Ta kontakt med studieavdelingen for videre informasjon om vitnemålstillegget.

English
All eligible students receive a copy of the Diploma Supplement free of charge on graduation. The Supplement is written in English.

The Diploma Supplement follows the modul developed by the European Commision, Counsil of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international "transparency" and the fair academic and professional recognition of qualifications (diploma, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. The Diploma supplement is only valid together with the actual Diploma.

For further information, please contact The Study Department.