PhD640 Introduksjonskurs (2 sp) 

(Introductory course )

Fakta om emnet

Emnekode
PhD640
Emnenavn
Introduksjonskurs
Studiepoeng
2 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Jorunn Sundgot-Borgen
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

Hovedmålet med kurset er at ph.d-kandidaten kan dokumentere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av en ph.d-utdanning.

Spesifikt vil emnet inneholde tema som ph.d-forskrift, forskningsetikk herunder
informasjonssikkerhet/ personvern, krav til innhold i forskningsprotokoll/prosjektplan,
prosjektregistrering, publiseringskanaler og forventninger knyttet til veiledningsprosessen.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • bruke Ph.d-forskriften og retningslinjer for ph.d.-utdanningen ved Norges idrettshøgskole
  • bruke forskningsetiske retningslinjer som er relevante for eget forskningsfelt
  • bruke relevante publiseringskanaler og databaser
  • planlegge og utarbeide en fullverdig forskningsprotokoll/prosjektplan
  • diskutere planlegging av forskningsprosjekter
  • vurdere kvalitetssikring og forskningsetiske prinsipper for innsamling, lagring og
    presentasjon av data
  • veilede master studenter

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene på emnet inkluderer forelesninger, diskusjoner, individuelt arbeide, gruppearbeidet og muntlige presentasjoner. Det leveres et refleksjonsnotat hvor det redegjøres for plan for egen fremdrift og utvikling av eget prosjekt inkludert plikter og ansvar.
Måloppnåelse i emnet forutsetter en total studieinnsats på ca. 60 timer. Dette inkluderer totalt 10 timer lærerstyrt undervisning, 20 timer arbeide i seminargrupper og 30 timer selvstudium.

Vurdering/eksamen

Muntlige presentasjon av eget prosjekt som bedømmes til bestått/ikke bestått. 

Kjernelitteratur

NIH-nettsider:
Forskningsstøtte: https://nihno.sharepoint.com/sites/forskning

NIHs etiske komite (retningslinjer mm): https://www.nih.no/forskning/forskning-pa-nih/etikk/nihsetisk-komite/

Ph.d.-programmet: https://www.nih.no/forskning/ph.d-programmet/

Eksterne nettsider:
Norsk senter for forskningsdata: https://nsd.no/

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), De nasjonale forskningsetiske komiteer: https://rekportalen.no/

Kvalitetskriterier for prosjektplaner: https://www.youtube.com/watch?v=7nqwteT-Jjg
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside