Sport Management 

Studieprogram

Sport Management

Studieprogram (Engelsk)

Sport Management

Programleder

Annika Bodemar

Grad etter fullført studieprogram

Bachelor i Sport Management

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Bachelor in Sport Management

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

180 sp

Hovedmål

Programmet gir deg kunnskap og ferdigheter til å lede og arbeide i idrettsorganisasjoner enten i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor.

Programmet gir deg kunnskap i sentrale redskapsfag slik som økonomi, kommunikasjon, bærekraft, juss, forvaltning/saksbehandling og markedsføring anvendt på idrett. I tillegg får du nødvendig teoretisk forståelse av hva som kjennetegner idretten som arena for organisasjon, politikk og ledelse. I studiet vektlegges kombinasjonen av teoretisk kunnskap, kritisk refleksjon og praktiske ferdigheter. Det siste oppnås blant annet gjennom praksis i offentlige institusjoner og private idrettsorganisasjoner.

Relevans

Programmet utdanner til leder-, management og rådgivingsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Studiet er relevant for ulike deler av offentlig forvaltning, og media/kommunikasjonsbransjer. I tillegg er studiet relevant for yrker i kultursektoren og frivillig sektor.

Kvalifiserer til

Eksempler på jobbområder:

 • Lederjobb (som generalsekretær/daglig leder/sportslig leder) i idrettslag, særforbund, særkretser og idrettskretser
 • Klubbutvikling i særforbund eller idrettskrets
 • Idrettskonsulent i fylke, idrettskrets etc.
 • Ulike stillinger knyttet til bærekraft
 • Saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • Ulike stillinger innen antidopingfeltet
 • Media/kommunikasjon
 • Rolle i næringsliv i og utenfor idrettsbransjen (f. eks. sportsutstyr, markedsavdelinger)
 • Lederroller i idrettsarrangement
 • Jobb innen markedsføring i privat foretak, idrettsorganisasjon, idrettsarrangement

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Politiattest og medisinsk testing
Utdanningen krever politiattest for å delta i praksisopplæringen. Politiattest må legges fram ved studiestart.
Studenter plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap som gir grunnlag for å kunne lede ulike organisasjoner og instanser som arbeider med idrett nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor Sport Management
 • kjenner til Sport Managements historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap som gir grunnlag for å utarbeide og iverksette idrettspolitikk
 • har kunnskap om Sport Managements historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • har idrettsrelevante ferdigheter innenfor økonomi, juss, markedsføring, saksbehandling, ledelse og organisasjon
 • kan fungere som leder og administrator i idrettsorganisasjoner og offentlige instanser
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse av Sport Management
 • kan utrede problemstillinger, og  finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff som belyser aktuelle problemområder
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i Sport Management

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante etiske og yrkesfaglige utfordringer
 • kan formidle og diskutere sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre på fagfeltet, og gjennom dette bidra til utvikling av beste praksis
 • har innsikt i bærekraft og bærekraftig utvikling, og spesielt relevansen til idrett
 • kan omsette kunnskap om innovasjon og entreprenørskap innen et bredt spekter av praksis innenfor Sport Management

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter i studieprogrammet består av en blanding av lærerstyrt undervisning og selvstudium. Det legges opp til aktiv deltagelse i seminarer, samt selvstendig arbeid individuelt og i grupper. Det er to heldigitale emner i studieporteføljen.
Studentene skal gjennomføre praksisperioder, der de anvender teoretisk kunnskap i private og offentlige organisasjoner som jobber med idrett og kultur. Det vil i tillegg være mulighet for utvidet praksis (3,5 måned) der studentene vil kunne jobbe med idrettsrelatert prosjektarbeid innen forskjellige organisasjoner og /eller arrangementer.

Vurdering av studentenes læring

Det anvendes flere vurderingsformer: Skriftlig skoleeksamen, skriftlig hjemmeeksamen (individuelt og i grupper), muntlig eksamen, ukentlige innleveringer, studentpresentasjoner og gruppeoppgaver.
Disse vurderingsformer stiller ulike krav til studentenes ferdigheter: skriftlig fremstillingsevne, muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevne, gjennomføring av prosjekt, konfliktløsning o.l.

Innhold og oppbygning

Det første året består av aktivitetsfag (idretter), treningslære, idrett og samfunn, organiseringen av norsk idrett, og et emne om idrett og bærekraft.

Det andre året gir en grunnleggende innføring i ledelse over to semester, markedsføring, økonomi og idrettspolitikk og administrasjon. Studentene får innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode, samt statistikk. Dette studieåret har studentene seks uker obligatorisk praksis.

Det tredje året gir en valgfri temabasert fordypning, med mulighet for studier i utlandet i høstsemesteret, og praksisopphold på tre og en halv måned (både i Norge og utlandet). Vårsemesteret består av et emne om idrettsjuss, og et emne om idrett, kommunikasjon og media. I tillegg skrives en bacheloroppgave.

Samarbeid med andre institusjoner

Faglig ansatte som underviser på programmet har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som muliggjør samarbeid og utveksling for studenter.

Utvekslingsmuligheter

Studieprogrammet er lagt til rette for utveksling i femte semester hos en partnerinstitusjon. Instituttet har utvekslingsavtale med flere institusjoner. Generelle avtaler for utveksling er beskrevet her: http://www.nih.no/student/utveksling/
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap har et tett samarbeid med utvalgte studieprogrammer i utlandet noe som gjør det enkelt for studentene å ta relevante emner. Vi anbefaler blant annet utveksling til følgende universiteter

 • University of Ottawa - Canada
 • German Sport University – Kõln, Tyskland
 • Bournemouth University -Storbritannia
 • University of Canberra – Australia

Tilrettelegging for studenter fra partneruniversitet

Deler av undervisningen er lagt til rette for engelskspråklige studenter fra partneruniversiteter. I høstsemesteret tilbys en Sport Management-pakke på engelsk (30 studiepoeng). I vårsemesteret tilbys Internship (30sp) for internasjonale studenter som oppfølgning av SPM-høstpakken. I vårsemesteret tilbys også Sport Marketing (10sp) og UTV Essay (10sp). Også Sport and sustainability kan tas for studenter som ikke har det fra før.

1. studieår, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM100Organisasjon og kultur10 spHøstAnna-Maria Strittmatter
IDR107Idrett og samfunn10 spHøstGudmund Skjeldal
IDR111Ballspill 15 spHøstJacob Wienecke
IDR113Individuelle idretter 15 spHøstGøran Paulsen
IDR114Individuelle idretter 25 spVårPer Haugen
IDR112Ballspill 25 spVårJacob Wienecke
IDR109Treningslære10 spVårThomas Losnegard
SPM103Idrett og bærekraft10 spHøst/vårDag Vidar Hanstad

2. studieår, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM102Idrettens lederskap10 spHøst/vårAnnika Bodemar
SPM231Idrettspolitikk, administrasjon og praksis10 spHøstØrnulf Seippel
MET200Forskningsmetode10 spHøstAnders Husøy
SPM229Ledelse10 spVårPer Øystein Hansen
SPM230Sport Marketing10 ECTSSpringChris Horbel
SPM245Økonomi10 spVårTerje Grann

3. studieår høst, anbefalte valgbare emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM121Sport for development and sustainability10 ECTSFall/springDerrick Charway
SPM325Event Management10 ECTSFallAnnika Bodemar
TI200Sports Coaching 1: Coaching children and youth10 ECTSFallSiv Gjesdal
IIS360Utvidet praksis30 spHøst (praksis) vår (semesteroppgave)Annika Bodemar

3. studieår vår, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM345Idrettsjuss10 spVårGunnar-Martin Kjenner
SPM351Idrett, media og kommunikasjon10 spVårGudmund Skjeldal
IIS365Bacheloroppgave10 spVårGro Jordalen