KRØ100 Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring (10 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
KRØ100
Emnenavn
Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Undervisning
Nettbasert
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Petter Erik Leirhaug

Kort om emnet

Hovedmålet med det nettbaserte emnet er at studentene skal få kunnskap om kroppsøving som fag og utvikle sin kompetanse i å legge til rette for læreprosesser og læring i kroppsøving og bevegelsesaktiviteter. Lek i kroppsøving, svømmeopplæring, læringspotensial i ulike bevegelsesaktiviteter og ferdighetslæring er blant det som tematiseres. Begynneropplæring i kroppsøving handler både om de første årene i skolen og det å møte nye aktiviteter og lære bevegelsesferdigheter uavhengig av alder. Tilpasset opplæring og inkluderende undervisning er gjennomgående i emnet.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • gjøre rede for kroppsøvingsfagets egenart, utviklingstrekk og forståelser av kroppslig læring
 • planlegge og drøfte undervisning i kroppsøving ut fra gjeldende lovverk, nasjonale styringsdokumenter og innsikt i at elever og elevgrupper er forskjellige.
 • gjøre rede for begynneropplæring og betydningen av begynneropplæring i kroppsøving
 • legge til rette for undervisning i ulike typer lekaktiviteter, øving og utforsking i andre bevegelsesaktiviteter og grunnleggende bevegelseserfaringer
 • kartlegge elevers kompetanse fra tidligere bevegelseserfaringer og gjøre vurderinger av motorikk og bevegelsesrelevant utvikling.
 • planlegge for underveisvurdering som støtter begynneropplæring og fremmer læring
 • vurdere ulike sider ved svømmeopplæring som del av kroppsøving
 • drøfte og gi eksempler på hvordan de grunnleggende ferdighetene (muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive, digitale ferdigheter) kan aktualiseres i kroppsøving
 • drøfte utfordringer ved overgangene fra barnehage til skole og mellom de ulike trinn i opplæringen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er nettbasert og fordelt på fem tematiske moduler som kan gjennomføres når det passer studenten. Modulene består av filmforelesning, tekster og andre læringsressurser som også inkluderer oppspill til refleksjon og en obligatorisk quiz eller avslutningsoppgave. Selvstudium og deling av praksisnære planleggingsoppgaver er vesentlig for læringsutbyttet. Selv om emnet foregår hundre prosent på nett, oppfordres studentene til å opprette digitale kollokviegrupper.

Arbeidskrav

 • En avsluttende oppgave til hver tematisk modul i emnet. Totalt fem moduler.
 • En skriftlig innleveringsoppgave inkludert medstudentvurdering.
 • Delta i digital gruppesamtale om emnerelatert problemstilling og rapportere fra samtalen.

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

Gruppeeksamen: Digitalt gjennomført samtale i gruppe. Vurderes bestått/ ikke bestått.

Kjernelitteratur

Fullstendig litteraturoversikt vil bli presentert ved studieoppstart for emnet. Men for den som vil begynne å orientere seg, er følgende hentet fra emnelitteraturen:

1 BOK:
Østern, T. P., Bjerke, Ø., Engelsrud, G. & Sørum, A. G. (2021). Kroppslig læring: Perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget.
* Boka finner du til lån i bibliotket, her: ORIA

3 ELEKTRONISKE ARTIKLER:
Hoff-Jenssen R., Bjerke, M. O. & Afdal, H. W. (2020). Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6, 143-157.  https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne siden.

Høgskulen på Vestlandet. (2020). Trygg opplæring i svømming, selvberging og livredning i kroppsøving og ved bading i skolens regi. https://svommedyktig.no/globalassets/dokumenter/trygg-opplaring-i-svomming-selvberging-og-livredning.pdf
* Arikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Standal, Ø. (2019). Kva kroppsleg læring eigentleg er? Bedre skole, 31(3), 56-60. https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/fagartikkel-kva-kroppsleg-laering-eigentleg-er/219295
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne siden.

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Moen, K. M., Westlie, K., Bjørke, L. & Brattli, V. H. (2018). Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.-10. trinn) (Oppdragsrapport nr. 1). Høgskolen i Innlandet. https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2482450/opprapp01_18_online.pdf?sequence=1&isAllowed=y
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne siden.