Master i idrett og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk  

Studieprogram

Master i idrett og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk

Programleder

Kenneth Aggerholm

Grad etter fullført studieprogram

Master i idrett og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

120 sp

Hovedmål

Endring i menneskers atferd, utvikling og læring foregår både på tvers og på langs av livsløpet og kan ikke avgrenses til definerte stadier eller alder alene. Endringene foregår ofte som resultat av deltakelse i kontekster eller praksiser som for eksempel treningssentre, friluftsliv, kroppsøving, organisert- og selvorganisert treningsaktivitet. Disse aktivitetskontekstene avspeiler ofte ulike verdier og målsettinger mens menneskene som involverer seg i disse  kontekstene avspeiler ulike motiver, preferanser og ikke minst erfaring. Studieretningen i pedagogikk tar for seg hvordan ulike aktivitetskontekster påvirker eller kan påvirke menneskers atferd, læring og utvikling og hvordan også kontekstene selv endrer og utvikler seg over tid.  

Mange av NIHs masterstudenter vil, etter fullført utdanning arbeide innenfor en av de nevnte aktivitetskontekstene. Å lykkes med arbeidet som utføres innenfor disse kontekstene forutsetter en grunnleggende forståelse av nettopp menneskers atferd, læring og utvikling.

Hovedmålet med studieretningen i pedagogikk er derfor å utvikle denne forståelsen – og anvendelsen av den. 

Relevans

Studieretningen i pedagogikk er relevant for alle studenter som har til hensikt å arbeide med, eller studere menneskers atferd, læring og utvikling innenfor utvalgte aktivitetskontekster. Innenfor profilen tilbys generelle kurs som kan passe alle samt kurs for de som ønsker å spesialisere seg på fysisk aktivitet og funksjonshemmede, eller friluftsliv.  

Stadig flere innser at alle som skal arbeide med helseutvikling, prestasjonsutvikling eller generell selvutvikling har behov for en viss praktisk-pedagogisk klokskap. Alle studenter som ser for seg å arbeide innenfor dette feltet vil derfor ha stor nytte av kurs fra den pedagogiske profilen også på arbeidsmarkedet.

Kvalifiserer til

Masterutdannelsen i idrett og samfunnsvitenskap gir kompetanse til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt i bedrifter, organisasjoner, bedrifter, det offentlige og i skoleverket der det rettes søkelys på de kulturelle og organisatoriske aspektene i idretts- og bevegelsesfaglige prosesser. Du vil kunne arbeide med administrasjon, organisering og ledelse innenfor det idretts- og bevegelsesfaglige område.

Studiet kvalifiserer til videre forskningsarbeid og doktorgradsstudier innen fagområdet.

Opptakskrav

Søkere til alle studieretningene i masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 90 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)

Fordypningskrav

 • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, eller tilsvarende (180sp), eller
 • Bachelor i friluftsliv (180sp), eller 
 • 1-årig praktisk- pedagogisk utdanning innen kroppsøving (60sp), eller
 • 1-årig påbgyningsstudium i Fysisk aktivitet og funksjonshemming (60sp)

Læringsutbytte

Kandidater fra masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap har efter endt utdannelse tilegnet sig følgende læringsutbytter: 
 
Kunnskap 
 
Kandidaten har/kan

 • avansert kunnskap om idretten som forskningsfelt i forhold til samfunnsmessige og kulturelle problemstillinger relatert til historie, filosofi og sosiologi. 
 • på et høyt faglig nivå gjøre rede for temaer og nøkkelbegreper fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige teorier, som belyser samspill mellom individ, omverden og samfunn i idrettslige og kropp- og bevegelseskulturelle kontekster 
 • gjøre rede for kvalitative og kvantitative metoder og begreper innenfor den humanistiske og samfunnsvitenskapelige idrettsforsknings metodelandskap og anvende disse til prosjektoppgaver
 • drøfte idrettens samfunnsbidrag i et bærekraftperspektiv. 
 • inngående kjennskap til krav om evidens og etterrettelighet i vitenskapelig arbeid. 
 • inngående forståelse for etiske og praktiske problemstillinger knyttet til personvern og datasikkerhet med grunnlag i GDPR-lovgivningen

Ferdigheter 

Kandidaten kan

 • selvstendig benytte teoretiske rammeverk og vitenskapelige metoder til å belyse og besvare faglige problemstillinger innenfor sitt fordypningsfelt 
 • innsamle og framskaffe empirisk materiale gjennom feltarbeid, intervjuer, observasjon, og spørreskjema. 
 • søke seg til relevant litteratur for å besvare kompliserte problemstillinger. 
  Kan behandle store sett med empirisk data og kritisk vurdere bruken av disse. 
 • kritisk vurdere og trekke slutninger omkring idrettslige problemstillinger ut ifra kulturelle verdier og drøfte etiske problemstillinger som kan oppstå. 
 • designe og gjennomføre egne og selvvalgte forskningsprosjekt med utgangspunkt i relevante metoder og kritisk bruk av data.
 • beskrive, reflektere og drøfte valg av teori og metode innenfor sitt faglige fordypningsfelt og beslektede områder på høyt vitenskapelig nivå.  

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • utføre komplekst forskningsarbeide både alene og i samarbeid med andre innenfor sitt faglige fordypningsområde. Dette inkluderer deltagelse i større forskningsprosjekt. 
 • formidle fagstoff på en forståelig måte til omverden og i jobbsammenheng. 
 • systematisk og analytisk anvende kulturanalytiske perspektiv relatert til idrettsfeltet 
 • selvstendig vurdere og analysere egne og andres forskningsresultater og anvende disse i relevante samfunnsmessige og jobbrelaterte kontekster. 
 • arbeide selvstendig, men også igangsette og bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid 
 • anvende idrettsanalytiske verktøy til å finne innovative tilnærminger og metoder som bidrar til å løse eksterne samarbeidspartnere- og arbeidslivets utfordringer. 

Supplerende læringsutbytter for studieretning pedagogikk 
  
Kunnskap 
 
Etter gjennomført pedagogisk profil har kandidaten  

 • inngående kunnskap om flere pedagogiske perspektiver som kan anvendes i både politikkutforming, praktisk arbeid og vitenskapelig virksomhet    
 • inngående kunnskap om begrepet kroppslig læring  
 • inngående kunnskap om begrepet kontekst og dermed atferd, læring og utvikling i kontekst   
 • inngående kunnskap om begrepet sosial konstruksjon og dermed sosial konstruksjon av atferd, læring og utvikling  
 • inngående kunnskap i ett av perspektivene over samt vitenskapelig metode, kritisk tenkning og drøfting knyttet til dette   
 • inngående kunnskap om enten friluftsliv, funksjonshemmede eller andre utvalgte praksiser, kontekster eller grupperinger  
 • god kjennskap til forskning på feltet   

Ferdigheter 

Etter gjennomført pedagogisk profil kan kandidaten  

 • legge til rette for andre menneskers helseutvikling, prestasjonsutvikling eller generell selvutvikling innenfor utvalgte aktivitetskontekster  
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere og strukturere faglige resonnementer på fagområdet 
 • diskutere relevante forskningsmetoder som kan anvendes i studier av atferd, utvikling og læring innenfor ulike aktivitetskontekster 
 • arbeide kritisk og selvstendig med vitenskapelige problemstillinger knyttet til menneskers atferd, utvikling og læring innenfor ulike aktivitetskontekster 
 • planlegge og gjennomføre et avgrenset vitenskapelig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer  

 Generell kompetanse  
 
Etter gjennomført pedagogisk profil kan kandidaten  

 • diskutere faglige problemstillinger innen fagområdet i en historisk og nåtidig kontekst  
 • analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillingen innenfor utvalgt fagområde   
 • formidle kunnskap og ferdigheter til andre på fagfeltet  
 • anvende fagområdets begreper og uttrykksformer samt utføre selvstendig arbeid på fagområdet   

Læringsformer og aktiviteter

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Det vil forventes interesse for selv å bidra til egen og andres kunnskapsutvikling gjennom seminararbeid, innlevering av essays og studentpresentasjoner. 

Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner.

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv.

Studiet avsluttes med en skriftlig masteroppgave med selvvalgt tematikk, problemstilling og forsknigsdesign.

Vurdering av studentenes læring

Vurderingsformene er varierte og tilpasset hvert enkelt emne for å knyttes tett opp mot læringsutbytter og undervisningsformer. I flere av emnene vil studentene bli vurdert etter selvstendig skriftlig arbeid i form av mindre forskningsoppgaver, litteraturgjennomggang og refleksjonsnotat.

Studentene vil også bli evaluert i form av gruppearbeid der læringsformen tilsier det. Muntlige presentasjoner danner vurderingsgrunnlag på noen av emnene.

Enkelte emner krever bestått kvalifiserende oppgave for å gå opp til eksamen. Oppmøtekrav vil forekomme og vil publiseres i emnebeskrivelsene.

Vurderingene vil graderes på en karakterskala A-F.

I enkelte tilfeller brukes bestått/ ikke bestått.

Innhold og oppbygning

Studieretning pedagogikk inngår i masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap. Det første året er felles for alle programstudenter, men har noen studieretningsspesifikke tilpasninger i teoriemnet på første semester. Her følger alle studentene en felles umdervisning, men får eksamensoppgave etter studieretning. I andre semester har alle programmets studenter emnet Prosjektdesign i arbeidslivet der deler av læringen foregår i samarbeid med en ekstern partner. Her vil studentene bruke faglige tilnærminger spesifikt for studieretningen pedagogikk.

I tredje semester (høst andre studieår) gis studentene stor valgfrihet. Det åpnes for fire alternativer:

 • Praksis
 • En emnepakke bestående av fordypningsemner i pedagogikk, totalt 30sp
 • Utveksling til en utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon (30 sp)
 • 60 sp master som strekker seg over begge semester det andre studieåret.

Fjerde semester skriver alle studentene en avsluttende masteroppgave. Studenter som ikke har valgt en 60 sp masteroppgave begynner å skrive på en oppgave á 30 sp.

Utvekslingsmuligheter

På 3. semester kan studentene velge program fra et internasjonalt universitet etter godkjennelse fra programansvarlig. De fleste anerkjente idrettsutdannelser med profil kan godkjennes. Her vil der være få restriksjoner i programmet og som utgangspunkt kan 30 ECTS velges uten krav om overlapp med NIHs eget emnetilbud.

1. semester, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
VIT401Vitenskapsteori og forskningsetikk5 spHøstSigmund Loland
MET402Kvantitativ metode10 spHøstChris Horbel
MA473Pedagogical theory I15 ECTSFallKenneth Aggerholm

2. semester, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MET403Kvalitativ metode10 spVårFiona Dowling
MA475Prosjektdesign i arbeidslivet20 spVårLone Friis Thing

3. semester, velg pedagogisk emnepakke 30 sp, masteroppgave 60sp, eller dra på utveksling

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MA534Pedagogisk teori II: Danning, læring og utvikling i kontekst10 spHøst
MA535Pedagogiske perspektiver på meningsfull bevegelse5 spHøstMats Melvold Hordvik
MA536Movement learning and ecological dynamics5 ECTSFall
MA537Pedagogical perspectives in outdoor learning5 ECTSFall
MA538Perspektiver på fysisk aktivitet og funksjonshemming5 spHøstKristin Vindhol Evensen
MA550Masteroppgave i Idrett og samfunnsvitenskap60 spHøst og vår

4. semester, fortsett med 60 sp masteroppgave eller velg 30 sp masteroppgave

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MA545Masteroppgave i Idrett og samfunnsvitenskap30 spVår