KRØ120 Kroppsøvingsfaget, læring og undervisning (20 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
KRØ120
Emnenavn
Kroppsøvingsfaget, læring og undervisning
Studiepoeng
20 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Espen Berg-Johnsen

Kort om emnet

Emnet skal utvikle studenten sin kompetanse i å legge til rette for læring i, om og gjennom bevegelse i ulike bevegelsesaktiviteter. En sentral del av emnet handler om å opparbeide seg en dypere forståelse for læringsprosessen hos barn og unge, med bakgrunn i en forståelse om kroppens oppbygning og funksjon, og hvordan bruke denne forståelsen for å legge til rette for kroppslig læring. Tilpasset opplæring og inkluderende undervisning vil være et gjennomgående tema, samt at studentene skal forske på egen praksis for å utvikle egen profesjonsutøvelse. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • legge til rette for læring innenfor ulike bevegelsesaktiviteter som tar hensyn til ulike elevforutsetninger som kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet samt funksjonsnivå
 • beskrive menneskekroppens grunnleggende oppbygning og funksjon og kunne knytte denne kunnskapen til motorisk utvikling og kroppslig læring
 • legge til rette for kroppslig læring, øving og utforskning med utgangspunkt i barn og unges motoriske utvikling
 • legge til rette for læringsarbeid i aktiviteter som tradisjonelle- og nye lagspill, individuelle aktiviteter, dans og lek
 • planlegge, gjennomføre og vurdere uteaktiviteter og ferdsel i natur med og uten overnatting til ulike årstider. Dette innebærer fokus på naturopplevelser og trygg, bærekraftig ferdsel, og inkluderer opplevelser innenfor samisk kultur og andre kulturer
 • planlegge, gjennomføre og vurdere grunnleggende svømmeopplæring både i basseng og ute
 • bruke relevante digitale hjelpemidler i kroppsøving på en hensiktsmessig måte i sin undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av fysisk undervisning på campus, live og asynkrone digitale videoforelesninger, selvstudium og oppgaver mellom samlinger. Omvendt undervisning og praksisnære caseoppgaver er sentralt i studentenes læringsutbytte. Utfyllende info publiserer gjennom undervisningsplan for studiet samt plan for digitalt innhold ved studiestart.

Arbeidskrav

 • 75% obligatorisk deltagelse på samlinger
 • Godkjente refleksjonsskriv i etterkant av begge høstsamlingene
 • Veilede medstudent på 2 refleksjonsskriv knyttet til høstsamlinger
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere egentur med eller uten elever
 • Obligatorisk veiledning av FOU oppgave
 • Gjennomføre livredningsprøve inne og ute

Vurdering/eksamen

Deleksamen 1 høst: Mappevurdering bestående av arbeidskravene tilknyttet høstsamlingene. Vurderes med gradert karakter A-F. Vektes 49 prosent.

Deleksamen 2 vår: FOU oppgave - Individuell skriftlig oppgave 3000 ord knyttet til forskning på egen undervisning. Vurderes med gradert karakter A-F. Vektes 51 prosent.

Kjernelitteratur

3 BØKER:
Brattenborg, S. & Engebretsen, B. (2021). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (4. utg.). Cappelen Damm akademisk.
* Boka finnes til lån i biblioteket, her: ORIA

Berg, E. (2021). Kroppsøving – med rom for alle: Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking. Fagbokforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket, her: ORIA

Østrem, K. (2021). Nærmiljøfriluftsliv i skolen. Cappelen Damm akademiske.
* Boka finnes til lån i biblioteket, her: ORIA

UTDRAG FRA 1 BOK:
Tveit, P. (1987). Bevegelseslære: Idrett-kropp-teknikk (2. utg.). Universitetsforlaget.
Kapittel 1-7 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket, her: 
ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Berg-Johansen, E. (Red.). (2022). KRØ120: Kroppsøvingsfaget, læring og undervisning: 2022-2023 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.
:
Briseid, L. G,. (2013). Klasseledelse i et danningsperspektiv. I H. Christensen & I. Ulleberg (Red.), Klasseledelse, fag og danning (s. 21-40). Gyldendal akademisk.

Casey, A. (2018). Conducting practitioner research in physical education and youth sport: Reflecting on practice. Routledge.
*
Side 13-26.

Engebretsen, B. (2016). Dannelse som didaktisk begrep i kroppsøving. I E. E. Vinje (Red.), Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (s. 93-114). Cappelen.

Hallås, O. (2009). Kroppsøvingsfaget og de grunnleggende ferdighetene. I H. Traavik, O. Hallås & A. Ørvig (Red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag (s. 259-275). Universitetsforlaget.

Hordvik, M. & Aaring, V. (2021). Modellbasert praksis – én visjon for fagfornyelse i kroppsøving. I E. E. Vinje (Red.), Didaktiske utfordringer i kroppsøving (s. 191-222). Cappelen Damm Akademisk.

Jordet, A. (2020). Anerkjennelse i skolen: En forutsetning for læring. Cappelen Damm Akademisk.
* Side 227-257.

Leirhaug, P. E. (2016). Når profesjonaliteten møter seg selv i døra: En historie om innsats, kompetanse og vurdering i kroppsøving. I L.T. Grindheim, T. Krüger, P. E. Leirhaug & D. Wilson (Red.), Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser (s. 137-156). Fagbokforlaget.

Olstad, B. H. (2021). Helse, miljø og sikkerhet i svømme- og livredningsopplæring. I E. G. Gjølme (Red.), Utendørs svømme- og livredningsopplæring (s. 97-121). Universitetsforlaget.
(Til emnet Svømming, Livredning og HLR)

Ommundsen, Y. (2016). Danning i kroppsøving: Motorisk læring som kjerne i faget. I I. Kvikstad (Red.), Motorikk i et didaktisk perspektiv (s. 139-166). Gyldendal.

Standal, Ø. F. (2015). Evner og føresetnader i kroppsøving. I Ø. F. Standal & G. Rugseth (Red.), Inkluderende kroppsøving (s. 121-135). Cappelen Damm Akademisk.

Aasland, E. & Brøgger, R. M. J. (2013). Klasseledelse i kroppsøving: Forhold ved faget som innvirker på lærerens klasseledelse. I H. Christensen & I. Ulleberg (Red.), Klasseledelse, fag og danning (s. 125-138). Gyldendal akademisk.

4 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Fitzgerald, H. & Stride, A. (2012). Stories about physical education from young people with disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 59(3), 283-293. https://doi.org/10.1080/1034912X.2012.697743
*Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Fitzgerald, H. (2005) Still feeling like a spare piece of luggage? Embodied experiences of (dis) ability in physical education and school sport, Physical Education and Sport Pedagogy, 10(1), 41-59. https://doi.org/10.1080/1740898042000334908
*Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Jenssen, E. S., & Lillejord, S. (2010). Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig. Bedre skole, 2, 8-12. https://utdanningsforskning.no/artikler/2010/hvorfor-tilpasset-opplaring-er-sa-vanskelig2/
*Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken. 

Moen, K.M, Westlie, K., Gerdin, K., Smith, W., Linnér, S., Philpot, R., & Larsson, L. (2019). Caring teaching and the complexity of building good relationships as pedagogies for social justice in health and physical education. Sport Education and Society, 25(9), 1015-1028. https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1683535
*Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 INTERNT SKRIV - som ligger i Canvas:
Midthaugen, P. (2010). Inkluderende læringsaktiviteter i kroppsøving: Bevisstgjøring og håndtering av individuelle forskjeller og annerledeshet gjennom kroppsøving og idrett
* Denne ligger som PDF i Canvas.
(NIH er rettighetshaver)
_____________________________________________________________________________________________________________

SVØMMING, LIVREDNING OG HLR:
1 BOK:
Madsen, Ø. & Irgens, P. (2005). Slik lærer du å svømme. Bodoni.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

1 INTERT SKRIV:
Kjendlie, P.-L. (2007). Lær svømming - lær livredning: Teori, teknikk, oppgaver og øvelsesbank for førsteårsstudenter i idrett (3. utg.). Norges idrettshøgskole.
** Denne (PDF) ligger i Canvas.
(NIH er rettighetshaver).

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL:
Høgskolen på Vestlandet. (2022, februar). En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi. (2. utg.). https://svommedyktig.no/globalassets/dokumenter/veileder2022.pdf
* Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.

2 OFFENTLIGE NETT PUBLIKASJONER:
Norsk Resuscitasjonsråd. (2021). Hjerte-lungeredning til barn (HLR). https://nrr.org/images/2022/basal-HLR_barn.png
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Norsk Resuscitasjonsråd. (2021). Hjerte-lungeredning til voksne (HLR). https://nrr.org/images/2022/HLR-med_hjertestarter.png
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 NETTPORTAL:
Svømmedyktig.nohttps://svommedyktig.no/

Anbefalt litteratur

STØTTELITTERATUR TIL SVØMMING:
3 BØKER:
Gjølme, E. G. (Red.). (2021). Utendørs svømme- og livredningsopplæring. Universitetsforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Irgens, P. & Larsen, R. (2009). Veien mot svømmedyktighet: Timeopplegg for skoleverket. Norges svømmeskole.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Norsk Førstehjelpsråd. (2016). Norsk grunnkurs i førstehjelp (7. utg.). Lærdal Medical.
* Boka finnes til lån i biblioteket herORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
*** NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

1 DVD:
Nesheim, R. & Nettum, L. (2006). Livredning i skole og fritid [DVD-plate]. Norges Idrettshøgskole.
* DVD-en finnes til lån i biblioteket her: ORIA