SPM103 Idrett og bærekraft  (10 sp) 

(Sport and sustainability )

Fakta om emnet

Emnekode
SPM103
Emnenavn
Idrett og bærekraft
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst/vår
Undervisning
Nettbasert
Ekvivalent med
SPM104 Sport and sustainability 10 ECTS
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Dag Vidar Hanstad

Kort om emnet

Hovedmålet med det nettbaserte emnet er at studenten skal få kunnskap om bærekraft, med relevans for idretten. Denne kunnskapen skal studenten kunne bruke uavhengig av rolle i idrettsorganisasjon, forvaltning, næringsliv og skoleverk. Emnet vil omfatte sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter ved bærekraft. FNs bærekraftmål står sentralt.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • beskrive ulike syn på bærekraft og bærekraftig utvikling ut ifra historiske, etiske og organisatoriske perspektiver.
  • forklare FNs bærekraftmål, og kunne knytte disse til nasjonal og internasjonal idrett.
  • gjøre rede for norske og internasjonale miljø- og klimamål, og kunne reflektere rundt idrettens påvirkning på miljøet.
  • reflektere over hvordan norsk idrett kan framstå bærekraftig med hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige forhold
  • diskutere fordeler og utfordringer med konkrete tiltak for å gjøre idretten mer bærekraftig.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning fordelt på seks moduler. Modulene består av tekst og filmer som også inkluderer quiz og oppspill til refleksjon.
Selv om det er et emne som foregår hundre prosent på nett oppfordres studentene til å opprette kollokviegrupper.

Arbeidskrav

Alle sider i hver enkelt modul må gjennomføres. Canvas foretar en automatisk sjekk.
Ved avslutningen av hver modul levereres et refleksjonsnotat på oppgitt tema (500 ord).

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering/eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen. Gradert karakter A-F.

  • Består av inntil fire oppgaver. Totalt 4500 ord. 
  • Tre uker

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Hanstad, D. V., Sandvik, M. R. & Strittmatter, A-M. (2021). Idrett og bærekraft: Perspektiver på miljø- og samfunnsansvar i idrettenes organisasjoner. Fagbokforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Anbefalt litteratur

Alle sider i de seks modulene er å anse som anbefalte, relevante læringsressurser