PhD646 Kvantitativ metodologi (5 sp) 

(Quantitative methodology )

Fakta om emnet

Emnekode
PhD646
Emnenavn
Kvantitativ metodologi
Studiepoeng
5 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Kari Bø
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om de mest bruke forskningsdesignene innen kvantitativ forskning med grunnleggende tilhørende statistiske metoder i idrettsvitenskapelig forskning. Emnet tar opp både helsefaglig, biomekanisk, fysiologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsmetodologi. Studentene skal jobbe med egne forskningsspørsmål, design og målemetoder og utvikle evne til kritisk vurdering av fordeler og ulemper ved valgte design og målemetoder samt statistiske analysemetoder. Emnet går i dybden på evaluering av måleegenskaper som er bestemmende for følsomhet, reliabilitet og validitet sammen med relevante statistiske metoder som benyttes for å kvantifisere disse egenskapene. Emnet består av to ulike kurs: 

 1. Design og analyse av kvantitativ idrettsvitenskapelig forskning (Design and Analysis of Quantitative Sport Science Research): 2.5 studiepoeng 
 2. Evaluering av måleegenskaper (Measurements in quantitative research): 2.5 studiepoeng

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • bruke ulike rekrutterings prosedyrer for utregning av utvalgsstørrelse, representativitet og generalisering
 • måle egenskaper (følsomhet, reliabilitet og validitet) og bruke tilhørende statistiske metode
 • finne styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign og hvordan disse påvirker mulighet for å trekke slutninger om kausalitet og sammenhenger
 • anvende statistiske metoder for å analysere data i ulike forskningsdesign
 • kritisk vurdere (critical appraisal) hierarkiet for evidens-basert praksis
 • identifisere og kritisk vurdere styrker og begrensninger ved ulike målemetoder og forskningsdesign
 • begrunne bruk av statistiske metoder i egen forskning og kritisk vurdere statistiske metoderbenyttet i publiserte studier
 • presentere muntlig og skriftlig egne problemstillinger, valg av målemetoder og forskningsdesign samt begrunne valg av statistiske metoder i data-analyse
 • presentere og diskutere forskningsresultater og metodiske problemstillinger ved egne og andres data med fagfeller i nasjonale og internasjonale vitenskapelige fora
 • identifisere nye og relevante forskningsspørsmål og designe nye forskningsprosjekter isamarbeid med fagfeller i relevant forskningsmiljø
 • delta i samfunnsdebatter med bakgrunn i kvantitative forskningsmetoder

Læringsformer og aktiviteter

Den lærerstyrte undervisninger går over flere dager, fordelt i ulike perioder for de to kursene. Kursene vil veksle mellom forelesning, fremlegg av studentens ulike prosjekter, gruppediskusjoner og selvstudium av metode litteratur. 

Arbeidskrav

Måloppnåelse i emnet forutsetter en total studieinnsats på 150 timer. Det vil være ca. 30 timer lærerstyrt undervisning. Studentene forventes å velge ut og lese foreslått metode litteratur (ca 250 sider for hvert kurs) relevant for sine problemstillinger i forkant av den lærerstyrte undervisningen.

Studentene skal levere en oversikt (maks 2 sider) med problemstillinger, valg av målemetoder, studiedesign og planlagte statistiske analysemetoder i forkant av de to kursene.

Revidert beskrivelse skal legges frem muntlig i form av en powerpoint presentasjon på slutten av hvert kurs.

Vurdering/eksamen

Består av to mappevurderinger:

 1. Design og analyse av kvantitativ idrettsvitenskapelig forskning. 
  Vurderes til bestått/ikke bestått
 2. Evaluering av måleegenskaper.
  Vurderes til bestått/ikke bestått

Begge mapper må være bestått.

Kjernelitteratur

Se detaljplan for hvert kurs.