Trenerrollen og idrettspsykologi 

Studieprogram

Trenerrollen og idrettspsykologi

Studieprogram (Engelsk)

Coaching and Sport Psychology

Programleder

Anne Marte Pensgaard

Grad etter fullført studieprogram

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Bachelor in Coaching and Sport Psychology

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

180 sp

Hovedmål

Bachelorprogrammet skal presentere studentene med grunnleggende og oppdatert vitenskapelig og praktisk kunnskap om trenerrollen og idrettspsykologi.  Du lærer å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere trening eller idrettspsykologisk veiledning for utøvere på ulike ferdighets- og aldersnivå. Du lærer om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og veiledning brukes til systematisk påvirkning for å bedre miljø, utvikling og prestasjoner. I fordypningsretningen om trenerrollen får du også kunnskap om og innsikt i den idretten du velger å fordype deg i.

Relevans

Programmet vil forberede kandidatene til å fylle oppgaver i samfunnet relatert til å trene, veilede og lede fysisk aktivitet og idrett for barn og unge, idrettsutøvere på ulike nivå og personer med nedsatt funksjonsevne. Gitt dagens utfordringer med på den ene siden inaktivitet og overvekt, og på den andre siden press mot tidlig spesialisering og resultatfokusering i barne- og ungdomsidretten, er dette viktige oppgaver innen NIH's samfunnsoppdrag.

 • Studiet utdanner til relevante trener-, leder og veiledningsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor.
 • Utdanningen tilfredsstiller særforbundenes krav til trenere på høyere nivå.
 • Studiet er relevant for å lede, veilede og trene innen ulike organisasjoner og instanser som arbeider med idrett og fysisk aktivisering.
 • Studentene med BA i trenerrollen og idrettspsykologi kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre på fagfeltet, og gjennom dette bidra til kontinuerlig utvikling av beste praksis innenfor deres framtidige arbeidsplass.

Kvalifiserer til

 • Koordinator, trener og sportssjef ved skoler, også toppidrettsskoler, idrettsklubber og lag
 • Koordinator og veileder i Norges Idrettsforbund  og særforbund
 • Aktivitetsansvarlig og trener/veileder i offentlig sektor
 • Trener på alle alders- og prestasjonsnivå, også landslag
 • Idrettspsykologisk veiledningsvirksomhet

Studieretning trenerrollen gir UEFA B og B Youth lisens (fotball) eller Trener 2 lisens i de fleste andre idretter (avtaler med særforbund kan variere). For å kvalifisere til UEFA B og B Youth må studenten få gjennomsnittskarakter og/eller minimumskarakteren C i utvalgte emner. Karakterkravet er satt av Norges Fotballforbund. Det er ikke karakterkrav knyttet til lisensordningen i andre idretter.

Fullført bachelorgrad kvalifiserer for opptak til mastergrad i idrettsvitenskap, retning coaching og idrettspsykologi og praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) (for å få undervisningskompetanse). Det vil også være mulig å søke andre nasjonale og internasjonale masterstudier.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Politiattest og medisinsk testing
Utdanningen krever politiattest for å delta i praksisopplæringen. Politiattest må legges fram ved studiestart.
Studenter plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Læringsutbytte

Kunnskap, trenerrollen

Kandidaten skal:

 • ha inngående kunnskap om idrettsaktivitetens egenart  og relevante treningsprinsipper 
 • ha kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon og motorisk læring og forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet
 • ha bred kunnskap om idrettsfaglige teorier, begreper og problemstillinger knyttet til deltagelse, utvikling, prestasjon og trenerrollen i idrett
 • ha inngående kunnskap om individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring, utvikling og prestasjon i idrett
 • ha kunnskap om relevante trener- og treningsverktøy som kan støtte oppunder deltagelse, ferdighetsutikvikling og prestasjon i idrett
 • ha kunnskap om grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

Ferdighet, trenerollen

Kandidaten skal:

 • kunne analysere individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter som grunnlag for trening og læring
 • kunne tilrettelegge for, vurdere og evaluere deltagelse og ferdighetsutvikling i ulike grupper og på ulike nivå.
 • kunne planlegge, tilrettelegge, lede og vurdere hensiktsmessig trening og aktivitet for utøvere på ulike alderstrinn, ferdighets- og funksjonsnivå
 • kunne fremskaffe og anvende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for trener- og veilederpraksis
 • kunne bruke relevante teknologiske trener- og treningsverktøy for å støtte oppunder deltagelse, ferdighetsutvikling og prestasjon i idrett
 • kunne arbeide kritisk og selvstendig med idrettsfaglige og  coachingrelaterte problemstillinger som grunnlag for helhetlig og kompleks praksis
 • kunne formidle sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Kunnskap, idrettspsykologi

Kandidaten skal:

 • ha inngående kunnskap om idrettsaktivitetens egenart  og relevante treningsprinsipper 
 • ha kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon og  forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet
 • ha bred kunnskap om idrettsfaglige teorier, begreper og problemstillinger knyttet til coaching og veiledning
 • ha bred kunnskap i idrettspsykologi, helsepsykologi og aktivitetspsykologi  har inngående kunnskap om individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett
 • ha kunnskap om relevante trener-  og veiledningsmetoder
 • ha kunnskap om grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

Ferdighet, idrettspsykologi

Kandidaten skal:

 • kunne analysere idrettslige miljøer og atferd som grunnlag for læring og utvikling
 • kunne registrere og vurdere fysisk form og fysisk aktivitet i ulike grupper
 • kunne fremskaffe og anvende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for trener- og veilederpraksis
 • kunne bruke relevante kartleggingsmetoder som basis for veiledning
 • kunne arbeide kritisk og selvstendig med idrettsfaglige, coachingrelaterte , og psykologiske  problemstillinger som grunnlag for helhetlig og kompleks praksis
 • kunne formidle sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Generell kompetanse, felles for begge retningene

Kandidaten skal:

 • være etisk bevisst og tydelig verdiforankret i sin trener-/ veiledervirksomhet
 • ha evne til kritisk refleksjon over egen praksis i en kompleks arbeidssituasjon
 • kunne på selvstendig grunnlag lede, veilede og tilrettelegge med sikte på å fremme idrettslig læring og personlig utvikling hos individer og grupper
 • kunne tilpasse sin praksis til ulike grupper med hensyn til kjønn, etnisitet, alder, funksjonsnivå og seksualitet
 • kunne diskutere synspunkter og erfaringer med andre profesjoner innen fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av praksisfeltet
 • kunne formidle faglig kunnskap til ulike grupper
 • kunne samarbeide med andre og ta ansvar
 • ha evne til etisk refleksjon og utviser respekt for enkeltindividet

Læringsformer og aktiviteter

 • Undervisningen gjennomføres i form av forberedelse til og deltakelse i forelesninger, seminarer, kollokvier og gruppearbeid, samt selvstendige studier i tillegg til problembaserte prosjekt koblet til idretten eller annen relevant praksis.
 • Både på NIH og i I samarbeid med utvalgte toppidrettslinjer/særidrettslinjer gjennomfører du trener/veileder praksis i din fordypningsidrett.
 • Det vil bli gjennomført seminarer/kollokvier med dybde diskusjoner mellom forelesere og studenter i flere emner.
 • Studentene vil arbeide både på egenhånd og i grupper gjennom ulike oppgaver/prosjekter knyttet til seminaraktiviteten.
 • Det vil bli gitt muligheter for opplæring i bruk av ulike IKT-verktøy/systemer, både i ballspill laboratoriet og psykologi laboratoriet.

Studenter må i 2.semester velge retningen de ønsker å fordype seg i for 2. og 3. studieår. Studenter som velger trenerrollen må også velge idretten de ønsker å knytte sin praksis til. Hvilke idretter vi kan tilby spesifikke seminar oppfølging i kan variere fra studieår til studieår. 

Yrkespraksis gjennomføres primært på skoler NIH har veiledning- og praksisavtaler med. For langrenn, skiskyting og alpint gjennomføres i tillegg praksis i forbindelse med skiundervisningen på 1BA.

Vurdering av studentenes læring

Studiet vil ta i bruk et stort utvalg av vurderingsformer: Muntlig eksamen, hjemmeeksamen, ukentlige innleveringer, obligatoriske rapporter, skriftlig eksamen, studentpresentasjoner, case-studier, gruppeoppgaver, deltagelse på seminar o.l.
Disse vurderingsformer stiller ulike krav til kandidatenes ferdigheter: muntlig fremstillingsevne, skriftlig fremstillingsevne, samarbeidsevne, gjennomføring av prosjekt, konfliktløsning o.l.

Innhold og oppbygning

Faglig bredde
Studiet i trenerrollen og idrettspsykologi gir studentene et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og kompetanse i forhold til å utøve rollen som trener eller idrettspsykologisk veileder på en etisk og reflektert måte. Vi tilbyr en flerfaglig tilnærming til fagfeltet. Alle emnene er spesifikt tilrettelagt for å kunne gi basis for en slik virksomhet innenfor idretten eller annen ledelse eller veiledning relatert til fysisk aktivitet.

Faglig dybde
Studiet i trenerrollen og idrettspsykologisk veiledning gir en flerfaglig bakgrunn gjennom å kombinere basiskunnskap i anatomi, fysiologi og motorisk utvikling og læring med forståelse for idrettens rolle i et samfunnsmessig perspektiv. Dette koples sammen med kunnskap om og ferdigheter i hvordan man etablerer gode læringsmiljøer for ulike utøvere av fysisk aktivitet og idrett. Videre kan man lære om enkeltidretters arbeidskrav både fysisk og psykisk, og hvordan planlegge og tilrettelegge for læring og prestasjonsutvikling.

BA-programmet er bygd opp på følgende måte:
1 år: grunnleggende flerfaglig basiskunnskap og praksis
2 år: utvidet psykologisk og idrettsspesifikk kunnskap og forståelse samt praktisk erfaring + muligheter for internasjonal utveksling og valgfag, samt statistikk og vitenskapelig metode.
3 år: Videre fordypning i trenerrollen eller anvendt idrettspsykologi og prestasjonspsykologi, i tillegg til bacheloroppgave.

Samarbeid med andre institusjoner

I tillegg til generelle samarbeidsavtaler beskrevet på NIHs hjemmesider http://www.nih.no/student/utveksling/, har institutt for idrett og samfunnsvitenskap samarbeidsavtaler med flere utenlandske universitet, f. eks. University of Calgary, University of Edmonton og University of Ottawa.

Utvekslingsmuligheter

Det fjerde semesteret er et valgfritt semester (30 sp) som kan brukes til utvekslingsopphold.

Tilrettelegging for studenter fra partneruniversitet

I det 4. semesteret tilbys et emne som undervises i sin helhet på engelsk, Performance analysis in football, 10sp.

1. studieår, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
TI100Idrettspsykologi 110 spHøstFrank Abrahamsen
IDR107Idrett og samfunn10 spHøstGudmund Skjeldal
IDR111Ballspill 15 spHøstJacob Wienecke
IDR113Individuelle idretter 15 spHøstGøran Paulsen
IDR109Treningslære10 spVårThomas Losnegard
IDR112Ballspill 25 spVårJacob Wienecke
IDR114Individuelle idretter 25 spVårPer Haugen
THP100Humanfysiologi10 spVårJonny Hisdal

2. studieår høst, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
TI200Sports Coaching 1: Coaching children and youth10 ECTSFallSiv Gjesdal
TI203Idrettspraksis for barn og ungdom10 spHøstPeter Erikson
MET200Forskningsmetode10 spHøstAnders Husøy

2. studieår vår, anbefalte valgbare emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
TI204Fotballpsykologi10 spVårSiv Gjesdal
SPM102Idrettens lederskap10 spHøst/vårAnnika Bodemar
THP102Idrettsernæring10 spVårTruls Raastad
THP202Treningsfysiologi10 spVårJostein Hallén
IIS361Utvidet praksis30 spVårAnne Marte Pensgaard

3. studieår trenerrollen, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
TI300Sports Coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse10 spHøstChristian Thue Bjørndal
TI308Ferdighetsutvikling og motorisk læring10 spHøstMark O. Sullivan
TI309Prestasjonsanalyse i idrett10 spHøstAlbin Tenga
TI302Yrkespraksis10 spVårMark O`Sullivan
TI304Performance Management10 ECTSSpringAnders Hall Grøterud
IIS365Bacheloroppgave10 spVårGro Jordalen

3. studieår idrettspsykologi, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
TI300Sports Coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse10 spHøstChristian Thue Bjørndal
TI303Idrettspsykologi 25 spHøstGro Jordalen
TI307Gruppepsykologi5 spHøstYngvar Ommundsen
TI309Prestasjonsanalyse i idrett10 spHøstAlbin Tenga
TI304Performance Management10 ECTSSpringAnders Hall Grøterud
TI305Idrettspsykologi 3: Anvendt idrettspsykologi10 spVårAnne Marte Pensgaard
IIS365Bacheloroppgave10 spVårGro Jordalen