Master i idrett og samfunnsvitenskap, studieretning Sport Management  

Studieprogram

Master i idrett og samfunnsvitenskap, studieretning Sport Management

Studieprogram (Engelsk)

Master in sport and social sciences, Sport Management

Programleder

Anna-Maria Strittmatter

Grad etter fullført studieprogram

Master i idrett og samfunnsvitenskap, studieretning Sport Management

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Master in sport and social sciences, Sport Management

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

120 sp

Hovedmål

Masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap, studieretning Sport Management utdanner studenter innen idretts- og bevegelseskulturens betydning for samfunn og individet. Utdannelsen integrerer teori og praksis fra Sport Management feltet blant annet gjennom å samarbeide rundt forskning og utvikling med det brede arbeidslivsfeltet. Dette inkluderer statlig og kommunal forvaltning, private bedrifter, organisasjoner og andre offentlige organ.

Relevans

Vårt samfunns store utfordringer som miljø og bærekraft, likestilling- og mangfoldsproblematikk, ulikhet, og folkehelse danner grunnlag for masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap. Dette er problemstillinger studentene på alle studieretninger i programmet skal kunne bidra til å finne løsninger på.

Samfunn endrer seg over tid og det er behov for en grunnleggende og tverrfaglig tilnærming til idrett innenfor det samfunnsvitenskapelige område. Kandidater med høye metodologisk og teoretiske kompetanser og ferdigheter vil være etterspurt i arbeidsmarkedet. Det samme gjelder samarbeidsevner, digitale ferdigher og en innovasjonsrettet tilnærming.

Kvalifiserer til

Masterutdannelsen i idrett og samfunnsvitenskap, studieretning Sport Management gir kompetanse til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt i bedrifter, organisasjoner, bedrifter, det offentlige og i skoleverket der det rettes søkelys på de kulturelle og organisatoriske aspektene i idretts- og bevegelsesfaglige prosesser. Du vil kunne arbeide med administrasjon, organisering og ledelse innenfor det idrettsfaglige område.

Studiet kvalifiserer til videre forskningsarbeid og doktorgradsstudier innen fagområdet.

Opptakskrav

Søkere til alle studieretningene i masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 90 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)

Fordypningskrav - studieretning Sport management:

 • Minimum 50 studiepoeng innen (sport) management relaterte emner hvorav minimum 30 studiepoeng må være direkte relatert til idrett. 

Læringsutbytte

Kandidater fra masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap har efter endt utdannelse tilegnet sig følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Kandidaten kan/har

 • avansert kunnskap om idretten som forskningsfelt i forhold til samfunnsmessige og kulturelle problemstillinger relatert til historie, filosofi og sosiologi.
 • på et høyt faglig nivå gjøre rede for temaer og nøkkelbegreper fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige teorier, som belyser samspill mellom individ, omverden og samfunn i idrettslige og kropp- og bevegelseskulturelle kontekster
 • gjøre rede for kvalitative og kvantitative metoder og begreper innenfor den humanistiske og samfunnsvitenskapelige idrettsforsknings metodelandskap og anvende disse til prosjektoppgaver.
 • drøfte idrettens samfunnsbidrag i et bærekraftperspektiv.
 • inngående kjennskap til krav om evidens og etterrettelighet i vitenskapelig arbeid.
 • inngående forståelse for etiske og praktiske problemstillinger knyttet til personvern og datasikkerhet med grunnlag i GDPR-lovgivningen

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • selvstendig benytte teoretiske rammeverk og vitenskapelige metoder til å belyse og besvare faglige problemstillinger innenfor sitt fordypningsfelt
 • innsamle og framskaffe empirisk materiale gjennom feltarbeid, intervjuer, observasjon, og spørreskjema.
 • søke seg til relevant litteratur for å besvare kompliserte problemstillinger.
 • behandle store sett med empirisk data og kritisk vurdere bruken av disse.
 • kritisk vurdere og trekke slutninger omkring idrettslige problemstillinger ut ifra kulturelle verdier og drøfte etiske problemstillinger som kan oppstå.
 • designe og gjennomføre egne og selvvalgte forskningsprosjekt med utgangspunkt i relevante metoder og kritisk bruk av data.
 • beskrive, reflektere og drøfte valg av teori og metode innenfor sitt faglige fordypningsfelt og beslektede områder på høyt vitenskapelig nivå.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • utføre komplekst forskningsarbeide både alene og i samarbeid med andre innenfor sitt faglige fordypningsområde. Dette inkluderer deltagelse i større forskningsprosjekt.
 • formidle fagstoff på en forståelig måte til omverden og i jobbsammenheng.
 • systematisk og analytisk anvende kulturanalytiske perspektiv relatert til idrettsfeltet
 • selvstendig vurdere og analysere egne og andres forskningsresultater og anvende disse i relevante samfunnsmessige og jobbrelaterte kontekster.
 • arbeide selvstendig, men også igangsette og bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid
 • anvende idrettsanalytiske verktøy til å finne innovative tilnærminger og metoder som bidrar til å løse eksterne samarbeidspartnere- og arbeidslivets utfordringer.

Supplerende læringsutbytter for studieretning Sport Management

Kunnskap 

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om Sport Management som forskningsfelt 
 • kunnskap om bærekraft rettet mod sport management feltet 
 • spesialisert kunnskap innen et avgrenset område i Sport Management som behandles i masteroppgaven 

Ferdigheter 

Kandidaten behersker/kan

 • idrettsrelevante ferdigheter innenfor markedsføring, ledelse, organisasjon, kommunikasjon og politikk 
 • faglige verktøy som er relevante for å lede og administrere idrettsorganisasjoner, offentlige instanser og private virksomheter. 
 • relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i Sport Management 
 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor Sport Management på kort og lang sikt, alene og i grupper 
 • kartlegge, strukturere og anvende kunnskap i sport management for å utvikle relasjoner og og innovasjonsprosjekter 
 • anvende perspektiver innenfor Sport Management som gir grunnlag for å kunne lede ulike organisasjoner som arbeider med idrett nasjonalt og internasjonalt 

Generell kompetanse 

Kandidaten kan

 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre på og utenfor fagfeltet, og gjennom dette bidra til utvikling av beste praksis i Sport Management 
 • omsette kunnskap om innovasjon og entreprenørskap innen et bredt spekter av praksis innenfor Sport Management 
 • arbejde i teams og med problembaseret læring i Sport Management feltet 
 • anvende sin tverrfaglige samfunnsvitenskapelige kompetanse i Sport Management feltet 

Læringsformer og aktiviteter

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner.

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv.

Studiet avsluttes med en skriftlig masteroppgave med selvvalgt tematikk, problemstilling og forsknigsdesign. Oppgaven kan også gjennomføres som gruppearbeid.

Vurdering av studentenes læring

Vurderingsformene er varierte og tilpasset hvert enkelt emne for å knyttes tett opp mot læringsutbytter og undervisningsformer. I flere av emnene vil studentene bli vurdert etter selvstendig skriftlig arbeid i form av mindre forskningsoppgaver, litteraturgjennomggang og refleksjonsnotat.

Studentene vil også bli evaluert i form av gruppearbeid der læringsformen tilsier det. Muntlige presentasjoner danner vurderingsgrunnlag på noen av emnene.

Enkelte emner krever bestått kvalifiserende oppgave for å gå opp til eksamen. Oppmøtekrav vil forekomme og vil publiseres i emnebeskrivelsene.

Vurderingene vil graderes på en karakterskala A-F. I enkelte tilfeller brukes Bestått/ ikke bestått.

Innhold og oppbygning

Studieretning Sport Management inngår i masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap. Det første året er felles for alle programstudenter, men har noen studieretningsspesifikke tilpasninger i teoriemnet på første semester. I andre semester har alle programmets studenter emnet Prosjektdesign i arbeidslivet der deler av læringen foregår i samrbeid med en ekstern partner. Her vil studentene bruke faglige tilnærminger spesifikt for studieretningen Sport Management.

I tredje semester er det valgmulighet.

 • Studentene utplasseres i en bedrift, organisasjon eller offentlig virksomhet hvor de skal utføre praktiske, analytiske og strategiske oppgaver som er relevant for Sport Management-feltet. Studentene skriver en hjemmeoppgave i etterkant av praksis. Det oppfordres til å bruke kunnskap, erfaringer og samarbeid fra praksisoppholdet i masteroppgaven. Praksisoppholdet kan også utføres i utlandet.
 • Alternativt kan studentene velge å dra på utveksling til en utenlandsk utdanningsinstitusjon som tilbyr relevante fag i Sport Management

Fjerde semester skriver alle studentene en avsluttende masteroppgave av 30 sp omfang.

Utvekslingsmuligheter

I 3. semester kan studentene velge program fra et internasjonalt universitet etter godkjennelse fra programansvarlig.

1. semester, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
VIT401Vitenskapsteori og forskningsetikk5 spHøstSigmund Loland
MET402Kvantitativ metode10 spHøstChris Horbel
MA471Key concepts in Sport Management15 ECTSFallAnna Maria Strittmatter

2. semester, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MET403Kvalitativ metode10 spVårFiona Dowling
MA475Prosjektdesign i arbeidslivet20 spVårLone Friis Thing

3. semester, velg internship eller dra på utveksling

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MA540Sport Management internship30 spHøst

4. semester, obligatorisk emne

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MA545Masteroppgave i Idrett og samfunnsvitenskap30 spVår