Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Programmet er i ferd med å fases ut og erstattes av 5-årig lærerutdanning. 

Studieprogram

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Programmet er i ferd med å fases ut og erstattes av 5-årig lærerutdanning.

Programleder

Espen Berg Johnsen

Grad etter fullført studieprogram

Bachelor - Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

180 sp

Hovedmål

Utdanningen skal være av høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, fag og praksis. Utdanningen skal forholde seg til opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen.

Relevans

Faglærerutdanningene skal sikre at kandidatene kan videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk og flerkulturelt samfunn. Utdanningen skal ivareta ulike perspektiver knyttet til likestilling og det flerkulturelle samfunn, og skape forståelse for en skole som er inkluderende for alle elever, uavhengig av deres forutsetninger og sosiale, kulturelle og språklige bakgrunn.

Kvalifiserer til

Studiet bygger på «Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag», fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013. Studiet kvalifiserer til undervisningsstilling i kroppsøving i hele grunnopplæringen og utdanningsprogram for idrettsfag i videregående opplæring.
Studieprogrammet kvalifiserer til master i idrettsvitenskap ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk og til videreutdanning i andre skolerelevante fag.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. I tillegg må spesielle opptakskrav til faglærerutdanninger være dekket (kravkode LÆRER).

Politiattest og medisinsk testing
Utdanningen krever politiattest for å delta i praksisopplæringen. Politiattest må legges fram ved studiestart.
Studenter plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Læringsutbytte

Kandidaten:

Kunnskap

 • har grunnleggende pedagogiske kunnskaper, faglig dybde i eget kroppsøving og idrettsfag og inngående fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og kroppsøving og idrettsfag som skole-, kultur-, og forskningsfag
 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen
 • har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og vurdering
 • har kunnskap om individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i kroppsøving og idrettsfag
 • har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og barne- og ungdomskultur, livsløpsutvikling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen og kroppsøving og idrettsfag, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdighet

 • kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andre
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter
 • kan bruke ulike uttrykk, former og teknikker i utøvende og skapende aktiviteter, reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning samt vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske dimensjonene i alle fag og i skolen som helhet
 • kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn
 • kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder tegn på vold eller seksuelle overgrep mot barn og unge. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skolen
 • kan beherske norsk muntlig og skriftlig og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og sammen med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak 

Læringsformer og aktiviteter

I lærerutdanningen foregår studiene i hovedsak med utgangspunkt i to læringsarenaer: NIH og skoleverket. Det legges vekt på aktiv bruk av begge læringsarenaer og integrering av kunnskap og ferdighet. Lærerutdanningen er lagt opp med en veksling mellom teoretiske og praktiske studier med fokus på lærerens arbeid. En viktig del av studiene foregår i praksisskoler under veiledning av praksislærere.

Lærerutdanningen er et praksisbasert og yrkesrettet studium der studenten på særskilt vis forplikter seg og tar ansvar. Det blir stilt høye krav til frammøte og aktiv deltakelse.

Studentene skal, både i teori og praksis, samarbeide med medstudenter. Samarbeidet kan være knyttet til gjennomføring av oppgaver, til framlegg i undervisningen på NIH, eller til planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i praksisskolene. Det forventes at studentene viser evne til samarbeid, til veiledning av medstudenter, og til selv å ta i mot veiledning. Det stilles store krav til læreres evne til samarbeid med både elever, kollegaer, ledelse og elevenes foresatte, og det er vesentlig at lærerstudentene prøves i dette.

Timeplanene for ukene i studiet er lagt opp for å gi studentene tid, enkeltvis og i grupper, til å arbeide med avtalte temaer og problemstillinger før og etter undervisning og presentasjoner. Veien mot sluttmålene i hvert av emnene, som framgår av emneplanene, går følgelig via flere prosesser som krever aktiv medvirkning fra studentene underveis.

Vurdering av studentenes læring

Det anvendes ulike vurderingsformer: Gruppeoppgaver, praksis, skriftlig eksamen, mappevurderinger, gruppeeksamen, rapporter, praktisk-metodisk eksamen, muntlig eksamen, oppmøtekrav.

Vurderingsformene stiller ulike krav til studentenes ferdigheter: didaktiske ferdigheter, skriftlig fremstillingsevne, muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevne, planlegging og gjennomføring.

Innhold og oppbygning

Programmet er i ferd med å fases ut og erstattes av 5-årig lærerutdanning. 2 og 3BA FKI gjennomføres studieåret 2021-22. Programmet avsluttes våren 2023 med kull 2020.

Profesjonsfag, aktivitetslære og praksis går over alle tre år. Praksisopplæringen er på til sammen 70 arbeidsdager og er en integrert del av studiet. Profesjonsfag og skolepraksis må gjennomføres samme år.

Skikkethetsvurdering

Lærerutdanningsinstitusjonen har ansvar for å vurdere om lærerstudenten er skikket for lærerprofesjonen. Dette skjer gjennom en helhetsvurdering av studenten som omfatter faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger og vil foregå gjennom hele studiet, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Rammeplan

Studiet bygger på «Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag», fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-290

Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for fagene og indikatorer for hva som kjennetegner lærerutdanning av høy kvalitet. http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_retningslinjer_for_trea_rige_fagl_rerutdanninger_27102017_etter_vedtak_NRLU.pdf

Med utgangspunkt i forskriften og nasjonale retningslinjer har NIH utarbeidet programplanen for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Samarbeid med andre institusjoner

NIH inngår i samarbeid med andre institusjoner som tilbyr faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

Utvekslingsmuligheter

Utdanningen legger til rette for et internasjonalt perspektiv på studiet og lærerarbeidet. NIH har i utdanningen perioder med utveksling med andre skandinaviske universitet/høgskoler.

3. studieår, obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
FKI366Dans og lek som erfaring og undervisningsfag5 spHøstAnne-Marthe Lie Alstad
FKI316Profesjonsfag - relasjoner samfunn, skole, elev og fag20 spHøst og vårEspen Berg-Johnsen
FKI317Profesjonsfag - bacheloroppgave15 spHøst og vårKenneth Aggerholm
FKI318Inkluderende kroppsøving5 spHøst og vår
FKI361Fordypningsaktivitet15 spHøst og vårKristian Abelsen
FKI350Skolepraksis (3. studieår)Høst og vårLars Harald Eide