Ph.d. programmet (gjeldende for opptak etter 1.8.2020) 

Studieprogram

Ph.d. programmet (gjeldende for opptak etter 1.8.2020)

Grad etter fullført studieprogram

Philosophiae doctor (ph.d.) grad

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

180 sp

Hovedmål

Ph.d. programmet ved Norges idrettshøgskole (NIH) er normert til tre års fulltidsstudier tilsvarende 180 studiepoeng. Utdanningen har som formål å utdanne forskere som kan arbeide selvstendig på høyt internasjonalt nivå innen det idrettsvitenskapelige området, og i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Den skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d. programmet kvalifiserer for selvstendig arbeid med undervisnings-, forsknings- og utviklingsoppgaver innen idrettsvitenskap i universitets- og høgskolesektoren, og i samfunnet forøvrig der det stilles krav til kritisk å utvikle og anvende forskningsbasert kunnskap.

Læringsutbytte

Kandidaten

Kunnskap

 • Er i kunnskapsfronten innfor sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innen idrettsvitenskap
 • Har innsikt i forskningsmetodikk og grunnleggende spesifikke metodiske problemsstillinger innenfor sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan bidra til å utvikle ny kunnskap innen sitt fagområde
 • Har god kunnskap om etiske regelverk, problemstillinger og dilemmaer knyttet til idrettsvitenskap generelt og sitt spesialområde spesielt.

Ferdighet

 • Kan drive forskning og faglig arbeid på internasjonalt nivå
 • Kan formulere problemstillinger, vurdere forskningsdesign, samt planlegge og gjennomføre forskning innen sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan bidra til å utvikle nye teorier, metoder, fortolkninger eller dokumentasjonsformer innen sitt fagfelt
 • Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre eksisterende kunnskap
 • Kan reflektere over egen forskning og hvordan den eventuelt kan føre til endring av praksis

Generell kompetanse

 • Kjenner til og kan identifisere relevante forskningsetiske problemsstillinger innen forskning og utøve egen forskning med faglig integritet
 • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • Kan delta i internasjonale fagdebatter innen sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan formidle sin kunnskap til allmennheten og delta i samfunnsdebatten
 • Kan vurdere behovet for fornyelse og innovasjon innen sitt fagområde 

Læringsformer og aktiviteter

Programmet vil som helhet være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av de ulike emnenes egenart. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, løsning av øvingsoppgaver, diskusjon, skriving av essays og andre typer oppgaver samt muntlige presentasjoner/fremlegging. Arbeidet med avhandlingen innebærer i svært stor grad av selvstendig forskningsarbeid under faglig veiledning av oppnevnt fagperson.

Ph.d. programmet er organisert slik at det ivaretar både faglig bredde og dybde innen forskningsarbeid. Målsettingen om et faglig bredt perspektiv ivaretas ved opplæringsdelen gjennom obligatoriske emner og planmessige litteraturstudier. Dybdeorienteringen ivaretas ved det forskningsarbeid, teoretisk og metodisk, som er knyttet til den vitenskapelige avhandling (doktoravhandlingen).  

Innhold og oppbygning

Opplæringsdelen 

Opplæringsdelen skal gi innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske og etiske emner, i forskningsmetoder, og i et utvalg tematiske emner og teorier med relevans for kandidatens forskningstema. Opplæringsdelen er obligatorisk og utgjør til sammen 30 studiepoeng. 20 studiepoeng består av følgende obligatoriske emner;

 • introduksjonsseminar (2 sp)
 • vitenskapsteori og etikk (4sp)
 • universitetspedagogikk (2sp)
 • metodekurs innen kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetodologi tilpasset kandidatens behov (5sp)
 • midtveisevaluering av kandidatens eget ph.d.-prosjekt (5sp)
 • avhandlingsseminar (2sp)

10 studiepoeng består av valgfrie faglige relevante emner. De valgfrie emnene kan være; eksternt faglig eller metodologisk relevant ph.d. kurs, instituttbasert ph.d. fagkurs/emner, andre faglige aktiviteter (maksimum 5sp); Deltagelse på forskningskonferanse med fagfellevurdering med fremleggelse fra egen forskning (muntlig eller poster), populærvitenskapelig formidling innen eget fagfelt, kurs i forskningsformidling, studie eller forskningsopphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon av minimum en måneds varighet, deltagelse på nasjonalt eller internasjonalt forskningsseminar som går over flere dager tilsvarende minimum 30 timer totalt. Obligatoriske emner i opplæringsdelen arrangeres av NIH. For emner som arrangeres av NIH er det utarbeidet særskilte emneplaner med mål som speiler og konkretiserer de overordnede målene (kunnskap, ferdighet og generell kompetanse) nedfelt innledningsvis i programplanen.
Opplæringsdelen til hver enkelt kandidat legges opp i samarbeid mellom kandidaten og veilederen. Emner som kandidaten tar eksternt som del av opplæringsdelen skal legges fram for komiteen for forskerutdanning (KFU) for godkjenning. Emner tatt eksternt vil bli vurdert for godkjenning i lys av gjeldende overordnede mål nedfelt i programplanen for ph.d programmet ved NIH. Det stilles krav om bestått på samtlige emner/faglige aktivitet som inngår i opplæringsdelen senest innen 6 måneder før ph.d. avhandlingen kan leveres til bedømming.

Oversikt

Introduksjonsseminar (2sp)
Det avholdes et obligatorisk introduksjonsseminar for doktorgradsprogrammet med en ramme på 2 studiepoeng.

Vurdering
Ved kursslutt skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av eget forskningsprosjekt som bedømmes til bestått/ikke bestått.

Vitenskapsteori og etikk (4 sp)
Det avholdes et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og etikk for doktorgradsprogrammet med en ramme på 4 studiepoeng.

Vurdering
Ved kursslutt skal studenten levere et essay om vitenskapsteoretiske/etiske forhold ved eget prosjekt. Essayet vurderes til bestått/ikke bestått. Ekstern sensor benyttes i bedømmingen

Universitetspedagogikk (2sp)
Det avholdes et obligatorisk kurs i universitetspedagogikk (og høgskolepedagogikk) for doktorgradsprogrammet med en ramme på 2 studiepoeng.

Vurdering
Vurderingen skjer gjennom at kursdeltagerne gjennomfører en presentasjon om et undervisningsmoment/opplegg og diskuterer ulike former for eksaminasjoner på et seminar. Etter presentasjonen skriver studenten et refleksjonsnotat på 2000 ord der det redegjøres for de pedagogiske valgene. Det gis en samlet vurdering av refleksjonsnotatet og seminaret som vurderes til bestått/ikke bestått.

Kvantitative metoder (5 sp)
Det avholdes et obligatorisk kurs i kvantitative metodologi for doktorgradsprogrammet med en ramme på 5 studiepoeng.

Vurdering
Vurderingen skjer gjennom en skriftlig hjemmeeksamen hvor studenten skal levere en bearbeidet oversikt med begrunnelse for valg og operasjonalisering av problemstillinger, målemetoder, design og statistiske analysemetoder. Alle besvarelsene skal legges frem i plenum som vurderes til bestått/ikke bestått.

Kvalitativ metoder (5 sp)
Det avholdes et obligatorisk kurs i kvalitativ vitenskapelig metodologi for doktorgradsprogrammet med en ramme på 5 studiepoeng.

Vurdering
Vurderingen skjer gjennom en skriftlig besvarelse på 2000 ord om et selvvalgt tema fra kurset. Tema skal være godkjent av kursholder. Den skriftlige besvarelsen vurderes til bestått/ikke bestått.

Midtveisevaluering av kandidatens ph.d. prosjekt (5sp)
I en midtveisevaluering presenterer kandidaten sitt arbeid for fagpersoner utenfor veilederkretsen og får konstruktiv tilbakemelding og anbefalinger for videre progresjon. Midtveisevalueringen skal gjennomføres midtveis i kandidatens ph.d. løp (fortrinnsvis 3. semester for kandidater med treårs kontrakt og 4. semester for kandidater med fireårs kontrakt) og senest ett år før planlagt innlevering av avhandlingen.

Vurdering
Midtveisevalueringen bedømmes til godkjent/ikke godkjent.

Avhandlingsseminar (2 sp)
Det avholdes et obligatorisk avhandlingsseminar for doktorgradsprogrammet med en ramme på 2 studiepoeng.

Vurdering
Vurderingen skjer gjennom kursdeltagernes deltagelse i presentasjoner og diskusjoner med medstudenter som vurderes til bestått/ikke bestått.

Valgfrie emner (10sp)
Alternativer:

 • Eksternt faglig eller metodologisk relevant ph.d.-kurs
 • Instituttbasert ph.d. fagkurs/emner
 • Andre faglige aktiviteter maks 5 sp som kan være:
  • Deltagelse på forskningskonferanse med fagfellevurdering med fremleggelse fra egen forskning (muntlig eller poster). Maks 2 sp innen denne kategori ved ulike fremleggelser. 1 pr. konferanse.
  • Populærvitenskapelig formidling innen eget fagfelt 1sp
  • Kurs i forskningsformidling 1sp
  • Studie eller forskningsopphold ved utenlandsk forsknings-institusjon av minimum en måneds varighet 2sp
  • Deltagelse på nasjonalt eller internasjonalt forskningseminar som går over flere dager minimum 30 timer 2sp

Eksterne kurs/emner skal være på ph.d. nivå, må være godkjent av KFU i forkant av kursstart og kunne dokumenteres med kursbevis, karakterutskrift og sp, innhold, program og pensum.

Utdypning av andre faglige aktiviteter (maks 5 sp)

 • Deltagelse på forskningskonferanse
  Deltagelse på forskningskonferanse med fagfellevurdering med fremleggelse fra egen forskning (muntlig eller poster). Det gis 1sp pr. konferanse og maks 2sp innen denne kategorien og gjelder for ulike fremleggelser. Deltagelse dokumenteres med abstract og konferanse-program hvor kandidatens deltagelse fremgår samt tidspunkt for konferansen.
 • Populærvitenskapelig formidling
  Populærvitenskapelig formidling innen eget fagfelt gir 1 sp som er maks sp  innen denne kategorien. Dokumentasjon av formidling må fremlegges.
 • Kurs i forskningsformidling
  Kurs i forskningsformidling gir 1sp som er maks sp innen denne kategorien. Dokumentasjon på gjennomført kurs må fremlegges.
 • Studie eller forskningsopphold
  Studie eller forskningsopphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon av minimum en måneds varighet. En måneds opphold gir 2 sp som er maks sp innen denne kategorien. Plan for oppholdet skal godkjennes av hovedveileder og bekreftes gjennomført av ekstern institusjon. Det skal vedlegges rapport fra oppholdet i etterkant.
 • Deltagelse på forskningsseminar
  Deltagelse på nasjonalt eller internasjonalt forskningsseminar som går over fleredager tilsvarende minimum 30 timer gir 2sp som er maks sp innen denne kategorien. Bekreftelse på gjennomføring må fremlegges.

Ph.d. avhandlingen (150 sp)
Den øvrige delen av ph.d. programmet utgjøres av arbeidet med avhandlingen. Denne skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn på etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.  Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider i form av artikler formatert for publisering i anerkjente internasjonale fagfellebaserte tidsskrift. Avhandlinger i artikkelformat skal i tillegg til de enkelte artiklene inneholde en kappe som innbefatter en introduksjonsdel som leder fram til avhandlingens problemstillinger, en metodedel, oppsummering av forskningsfunn, samt en overordnet diskusjon, konklusjoner og forslag til videre forskning. 

Vurdering
Avhandlingen vil bli bedømt av en sakkyndig komite nedsatt av komiteen for forskerutdanning ved NIH. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d. graden, vil det bli arrangert en disputas med prøveforelesning innen oppgitt emne samt en del hvor kandidaten forsvarer sin avhandling. Prøveforelesningen skal normalt utfordre kandidaten på et problemfelt utover kandidatens avhandling. 

Tildeling av ph.d. graden 
Ph.d. graden tildeles på grunnlag av:

 • Bestått vitenskapelig avhandling
 • Bestått opplæringsdel
 • Bestått prøveforelesning over oppgitt emne
 • Bestått offentlig forsvar av avhandlingen

Emner i programmet

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
PhD640Introduksjonskurs2 spHøst og vårJorunn Sundgot-Borgen
PhD641Theory and ethics of sport science4 ECTSFallSigmund Loland
PhD642Avhandlingsseminar2 spHøst/VårGrethe Myklebust
PhD643Universitets- og høgskolepedagogikk2 spVårAage Radmann/Mats Hordvik
PhD644Midtveisevaluering Phd5 sp
PhdD645Qualitative methodology5 ECTSSpringFiona Dowling
PhD646Kvantitativ metodologi5 spVårKari Bø
PhD647Valgfritt emne10 spVeileder