MA532 Idrett i endring: frivillige organisasjoner, profesjonalisering og sosial kapital (10 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
MA532
Emnenavn
Idrett i endring: frivillige organisasjoner, profesjonalisering og sosial kapital
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Ørnulf Seippel

Kort om emnet

Norsk idrett er i endring, og i dette emnet skal vi se på utvalgte sider ved disse endringsprosessene. Vi skal først behandle idretten ut fra et sivilsamfunnsperspektiv. Dernest tar vi for oss den tiltakende profesjonaliseringen av norsk idrett. Til slutt vil vi se på endringer i idretten i lys av teorier om sosial kapital og sosiale nettverk.

For hver av de tre perspektivene skal vi se på aktuelle endringer, hva som ligger til grunn for endringene og hvilke konsekvenser endringene kan tenkes å ha for utviklingen av norsk idrett.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • forklare politiske og organisatoriske kjennetegn ved norsk idrett
  • beskrive teoretiske perspektiver om frivillig sektor og sivilsamfunnet
  • gjøre rede for profesjonssosiologiske perspektiver
  • forstå sosial kapital og nettverkssosiologiske begreper
  • beskrive og forklare årsakene til endringene som finner sted i norsk idrett
  • gjøre rede for og diskutere konsekvensene av endringene i norsk idrett
  • bidra til nytenking og innovasjon i norsk idrett
  • tenke kritisk omkring situasjonen i og endringene i norsk idrett 

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bestå av en blanding av forelesninger med innlagte gruppeoppgaver og -diskusjoner. Studentene skal være forberedt til forelesninger og diskusjoner.

Arbeidskrav

Det forventes at studentene deltar aktivt i alle forelesninger og arbeid med gruppeoppgaver (presentasjoner og diskusjoner i tilknytning til undervisningens temaer) er obligatorisk.

Oppmøte og gruppearbeid må godkjennes av foreleser før vurdering av essay.

Vurdering/eksamen

  • Essay med graderte karakterer A-F. Vektes 1/3 av karakter. 
  • Skriftlig gruppeoppgave med graderte karakterer A-F. Vektes 2/3 av karakter.