SPM231 Idrettspolitikk, administrasjon og praksis (10 sp) 

(Sports politics, administration and internship )

Fakta om emnet

Emnekode
SPM231
Emnenavn
Idrettspolitikk, administrasjon og praksis
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Ørnulf Seippel
Forkrav
Bare for programstudenter
Praksis
Tre uker i offentlig eller i privat kultur- og idrettsforvaltning

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det politiske landskapet i Norge, politisk teori og forvaltningen av norsk idrett. Studentene skal få en forståelse av hvordan politikk utvikles i idretten og det offentlige, og hvordan det offentlige og idretten henger sammen. For forvaltning legges det vekt på hvilken rolle ulike organ har (idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, fylkeskommunene og kommunene). Spillemiddelordningen og spillemiddelsøknader til anlegg tillegges mye oppmerksomhet.
Studenten skal gjennomføre tre uker i offentlig eller tre uker i privat kultur- og idrettsforvaltning.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • gjøre rede for teorier om politikk og politikkdannelse innenfor demokratiske organisasjoner og i forholdet mellom frivillige demokratiske organisasjoner og stat.
 • anvende teorier om politikk og makt til å analysere prosesser innenfor idrettsfeltet.
 • beskrive sentrale bestemmelser i forvaltningsloven og offentleglova
 • anvende offentlig regelverk og utføre saksbehandling
 • gjøre rede for spillemiddelordningen og være i stand til å behandle samt gi veiledning til en spillemiddelsøknad
 • ha faglig, organisatorisk og administrativ erfaring fra offentlig og privat kultur- og idrettsforvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med studentaktivitet.

Praksis
Obligatorisk praksis består av tre uker i offentlig og tre uker i privat kultur- og idrettsforvaltning. I dette emnet skal første delen (3 uker) av praksis gjennomføres. Praksis kan bare tas i de oppsatte perioder. Samlet får studentene ca 10 timer veiledning pr uke. Studentene skal følge normal arbeidstid på praksisstedet.

Arbeidskrav

100 % oppmøteplikt i praksis. Godkjent/ ikke godkjent.

Vurdering/eksamen

 • 4 timers skriftlig individuell eksamen (skole). Gradert karakter A-F.
  • Omhandler politikk og idrettsadministrasjon
  • Må være bestått før praksis.
 •  Innlevering av individuell praksisrapport 1. Bestått/ ikke bestått.

Kjernelitteratur

Idrettspolitikk:
UTDRAG FRA 1 BOK
:
Hanssen, G., Helgesen, M. & Vabo, S. (2018). Politikk og demokrati: En innføring i stats- og kommunalkunnskap (4. utg.). Gyldendal.
Kap 2,3 og 4 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Seippel, Ø. (Red.). (2022). SPM231: Idrettspolitikk, administrasjon og praksis: Høsten 2022 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) for det digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Bergsgard, N. A. & Nødland, S. I. (2009). Kontaktmønstre og innflytelse i den lokale idrettspolitikken: Nettverk eller hierarki? I B. Enjolras & R. H. Waldahl (Red.), Frivillige organisasjoner og offentlig politikk (s. 117-145). Novus.

Elmose-Østerlund, K. & Seippel, Ø. (2016). Idræt og social kapital. I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 431-444). Munksgaard.

Wollebæk, D., Selle, P. & Lorentzen, H. (2000). Frivillig innsats. Fagbokforlaget.
* Side 75-103.

Wollebæk, D. & Segaard, S. B. (2011). Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm.
* Side 26-49 og 52-78.

6 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne den elektroniske artikkelen når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Bergsgard, N. A. & Rommetvedt, H. (2006). Sport and politics: The case of Norway. International review for the Sociology of Sport, 41(1), 7-27. https://doi.org/10.1177/1012690206073146
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Seippel, Ø., Dalen, H. B., Sandvik, M. R. & Solstad, G. M. (2018). From political sports to sports politics: On political mobilization of sports issues. International Journal of Sport Policy and Politics, 10(4), 669-686. https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1501404
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Seippel, Ø. & Belbo, J. S. (2021). Sport clubs, policy networks, and local politics. International Journal of Sport Policy and Politics, 13(3), 479-499. https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1898441
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Skille, E., Hanstad, D., Svensgaard, M. Lien, G. & Bugge, C. (2021). Lokale aktivitetsmidler: Implementering av den statlige idrettspolitikken. Norsk sosiologisk tidsskrift, 5(4), 1-17. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-04-06
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Stenling, C. & Fahlén, J. (2016). Same same, but different? Exploring the organizational identities of Swedish voluntary sports: Possible implications of sports clubs' self-identification for their role as implementers of policy objectives. International Review for the Sociology of Sport, 51(7), 867-883. https://doi.org/10.1177/1012690214557103
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Vabo, S. I. & Røiseland, A. (2008). Governance på norsk: Samstyring som empirisk og analytisk fenomen. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 1/2, 86-107. https://www.idunn.no/nst/2008/01-02/governance_pa_norsk_samstyring_som_empirisk_og_-analytisk_fenomen
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 OFFENTLIG RAPPORT:
Kulturdepartementet. (2021). Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2022-v-0732-b/id2919050/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

3 LOVER:
Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (LOV-1967-02-10). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LOV-2017-06-16-51). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Offentleglova. (2006). Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (LOV-2006-05-19-16). Lovdatahttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentlighetslova
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken

UTDRAG FRA 2 STORTINGSMELDINGER:
Meld. St. 26 (2011-2012). Den norske idrettsmodellen.  Kulturdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012.html?id=684356
Kap.  6 og 10 skal leses:
* Denne finnes online: 
Klikk på denne lenken

Meld. St. 10 (2018–2019). Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig: Den statlege frivilligheitspolitikken. Kulturdeparementet.  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
Kap 1 og 2 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Idrettsadministrasjon:
Christensen, T., Egeberg, M., Lægreid, P. & Aars, J. (2021). Forvaltning og politikk (5. utg.). Universitetsforlaget.
Kap. 1, 6, 8 og 9 anbefales å lese:
* Boka finner du til lån i bibliteket her: ORIA.