Veiledningspedagogikk 

Studieprogram

Veiledningspedagogikk

Programleder

Inger-Åshild By

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

30 sp

Hovedmål

Studiet omhandler lærerens rolle og funksjon i forhold til å veilede studenter og ansatte i skolen. I studiet fokuseres det på forståelse av veiledning som fag, verdier og holdninger i veiledning, makt og avmakt i veiledningssituasjon, samt betydningen av relasjon og samtale. Videre inneholder studiet veiledningsteori og veiledningstradisjoner, samt metoder i veiledning.

Forkunnskapskrav
Lærerutdanning og minst 3 års praksis som lærer etter endt lærerutdanning.

Læringsutbytte

Kandidaten skal:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om teorier og metoder fra ulike veiledningstradisjoner
 • Ha kunnskap om etiske forhold som er av verdi for veiledningen.
 • Ha kunnskap om veiledningens betydning for å lære og utvikle lærerprofesjonen
 • Kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.

Ferdigheter

 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere veiledning.
 • Kunne veilede lærerstudenter og nyutdannede lærere enkeltvis og i grupper både i skolen generelt og i kroppsøving spesielt
 • Kunne anvende kunnskap fra kroppsøvingsfaget, veiledningsfaget og forsknings- og utviklingsarbeid i sitt daglige virke.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff.
 • Kunne identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i veiledning.

Generell kompetanse

 • Kunne planlegge og gjennomføre veiledning for studenter og ansatte.
 • Kunne formidle sentralt fagstoff om veiledning både skriftlig og muntlig.
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre om veiledning og læringsutbytte.
 • Kunne reflekterer over egen og andres veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er tilrettelagt med en samling per måned. Studiet er praksisrelatert. Mellom og i løpet av samlingene vil studentene få krav om utarbeidelse av veiledningsopplegg, utprøving av opplegg, observasjon av medstudent, erfaringsutveksling og refleksjon, samt oppgaveskriving. Noe av undervisningen vil bli lagt opp via Canvas.

Programmet består av ett emne

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
PED400Veiledningspedagogikk30 spInger-Åshild By