Friluftsliv deltid, del 2. Tilbys ikke 2022-23. 

Studieprogram

Friluftsliv deltid, del 2. Tilbys ikke 2022-23.

Studieprogram (Engelsk)

Outdoor education, part-time studies 2

Programleder

Jørgen Weidemann Eriksen

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

30 sp

Hovedmål

Studieprogrammet er en påbygning på "Friluftsliv deltid 1" og viderefører sentrale faglige tilnærminger for å kunne arbeide med mennesker i natur. Programmet gir studenter teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med friluftslivsfag. Etter endt utdanning kan kandidaten tilrettelegge for friluftsliv som arena for læring, mestring og naturopplevelse. Utdanningen er flerfaglig sammensatt med en praksisnær tilnærming til kjerneelementene læringsteori, ledelse og turplanlegging.

Relevans

Friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse har økende relevans innenfor stadig flere sektorer i samfunnet:

 • Barnehage, skole og utdanning: Friluftsliv brukes i barnehager, og stadig flere barnehager har egne friluftslivsavdelinger. I læreplanverket for grunn og ungdoms -skole er det egne læringsmål for friluftsliv. I Videregående skole finnes friluftsliv som programfag og linjefag. Folkehøgskoler har egne friluftslivslinjer, og på leirskoler er friluftsliv en sentral del av innholdet.
 • Forskning og utdanning: På høgskoler og universiteter finnes friluftsliv som fag og forskningsfelt, fra grunnstudie til PhD.
 • Turisme og reiseliv: Her har sterk vekst (nasjonalt og internasjonalt), ført til økt etterspørsel etter friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse knytet til naturguiding, men og i forhold til andre funksjoner som salg, markedsføring og destinasjonsutvikling. 
 • Kurs og eventmarkedet: Selskaper/bedrifters behov for å øke samarbeid og trivsel blant de ansatte, og privatpersoners ønsker om å lære ulike former for friluftsliv/aktiviteter, har skapt et arbeidsmarked for teambuilding og kursing.
 • Helse: Innenfor forebyggende helsearbeid og rehabilitering anvendes friluftsliv som arbeidsform innenfor; frisklivssentraler, barnevernsinstitusjoner, psykiatri og rehabiliteringsinstitusjoner.
 • Forvaltning: Innenfor offentlig forvaltning i kommunale og interkommunale friluftsråd anvendes friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse i arbeidet med å tilrettelegge for innbyggernes friluftsliv. Innenfor frivillige organisasjoner som eksempelvis Den norske turistforening og Norges jeger og fisk er det behov for friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse i arbeid med å tilrettelegge for medlemmers læring og opplevelse i friluftsliv.
   

Kvalifiserer til

Studiet kvalifiserer ikke direkte til spesifikke arbeid/yrkesroller men kan sammen med andre kvalifikasjoner være egnet til å jobbe innen:

 • Barnehage og skole: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/assisten/veileder.
 • Turisme og reiseliv: Naturguide/turleder/veileder (ansatt eller med eget foretak).
 • Kurs- og eventmarkedet: Kursleder/aktivitetsleder/veileder.
 • Helse: Aktivitetsleder/turleder/assistent/veileder.
 • Forvaltning: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/veileder/saksbehandler/konsulent.
 • Freelance: selvstendig næringsdrivende som jobber oppdragsbasert innenfor flere av de ovennevnte yrkesroller og sektorer. 

Programmet gir  sammen med "Friluftsliv deltid 1" uttelling som ett studieår innen bachelorgrad i friluftsliv. Programmet kan også inngå i andre bachelorgrader. Bachelorgrad i friluftsliv kvalifiserer for opptak til master i idrettsvitenskap, med friluftsliv som tema. En master i Idrettsvitenskap kan videre kvalifisere til opptak til PhD. Både master og PhD er forskerutdanninger og kan kvalifisere til arbeid som forsker/lærer ved universiteter/høgskoler/forskningssentre.

Programmet kan gi sertifiserende kurs i henhold til de kurs/utdanningsstandarder som er knyttet til ulike friluftslivsaktiviteter. Men dette avhenger av hvilke aktivitetsformer som blir valgt de respektive årene og vil variere.

Opptakskrav

Fullført og bestått "Friluftsliv deltid 1" eller tilsvarende.

I og med at studiet inneholder praksis, der studentene kommer i kontakt med barn, skal det leveres politiattest ved studiestart (Politiregisterforskriften kap. 7 §39).
Aktuelle studenter må være svømmedyktige (kunne svømme 200 meter), og i stand til å bære/frakte egen sekk/oppakning på turer, sommer og vinter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning skal studentene:

 • Ha kunnskap om skadeforebyggende arbeid og førstehjelp ute
 • Ha kunnskap om ulike fagdidaktiske tilnærminger til friluftsliv
 • Ha kunnskap om ulike lederroller, og hvordan disse kan anvendes i friluftsfaglig arbeid.
 • Ha kunnskap om pedagogiske, sosiologiske og filosofiske tilnærminger til friluftsliv som fagområde og forskningsfelt

Ferdigheter
Etter endt utdanning skal studenten:

 • Kunne redegjøre for ulike natursyn og gjenkjenne disse i egen og andres friluftslivspraksis.
 • Kunne lede undervisning med fokus på læring i, om og gjennom friluftsliv
 • Kunne beskrive og analysere egen læring i, gjennom og om friluftsliv og se dette i et livslangt perspektiv
 • Kunne lede grupper i utvalgte naturmiljøer

Generell kompetanse
Etter endt utdanning skal studenten:

 • Kunne vurdere og videreutvikle egen friluftslivsfaglig kompetanse
 • Kunne drøfte friluftsliv som fag og beskrive friluftsliv som forskningsområde
 • Kunne anvende, drøfte og formidle kunnskaper og ferdigheter i friluftsliv gjennom hele året
 • Kunne drøfte yrkesetiske dilemma som kan oppstå i arbeid med friluftslivsfag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet forutsetter at studentene utvikler bred og allsidig friluftslivserfaring, og evne til å ferdes ute i varierende værforhold året rundt. Studiet er samlingsbasert og inneholder ca 30 døgn på tur. Mye av undervisningen er lagt til utvidede helgesamlinger utenfor NIH, med døgnkontinuerlig virksomhet. Praksisopplegg og turer utgjør rammene for arbeidet med å utvikle egne faglige og fagdidaktiske ferdigheter og kunnskaper, og de utgjør en læringsarena der teori kan anvendes og prøves gjennom praksis. Opplevelser og erfaringer fra praksisfeltet reiser spørsmål og problemstillinger som det arbeides med i den videre utviklings- og refleksjonsprosessen. Denne prosessen støttes av undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning, og knyttes til individuelle studieoppgaver, gruppeoppgaver og øvingspraksis. Undervisningen legger stor vekt på studentaktive og problembaserte arbeidsformer.

Vurdering av studentenes læring

Studentene vil bli målt på både underveis- og sluttvurderinger. Underveisvurderingene skal i hovedsak stimulere til kontinuerlig aktivt studentarbeid og vil måle studentenes utvikling knyttet egen læringsprosess. Programmet vil benytte et bredt spekter av ulike vurderingsformer som f.eks. refleksjonsnotat, rapportskriving, oppgavebesvarelse individuelt og i grupper og skriftlig eksamen.

Innhold og oppbygning

Friluftsliv deltid 2 er et studieløp som strekke seg over 1 år (30 sp). Studieprogrammet vektlegger lederrollen i friluftslivsarbeid, samt fokus på pedagogiske/didaktiske arbeidsformer i natur.

Samarbeid med andre institusjoner

Vi har per i dag ingen formelle avtaler med andre institusjoner.

Obligatorisk emne

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
FLD223Friluftslivsfag deltid 2. Tilbys ikke 2022-23.30 spHøst og vår