IS205 Sosiologiske perspektiver på idrett (10 sp) 

(Sport sociology )

Fakta om emnet

Emnekode
IS205
Emnenavn
Sosiologiske perspektiver på idrett
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Lone Friis Thing

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring i idrettssosiologiske problemstillinger, begreper og teoretiske perspektiver. Studentene skal gjennom emnet utvikle en grunnleggende forståelse for idrettssosiologisk tenkemåte.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • redegjøre for sentrale perspektiver i sosiologisk teori
  • forstå idrettsdeltakelse blant ulike grupper i befolkningen med spesielt fokus på sosial klasse, kjønn og etnisitet
  • reflektere (kritisk) over idrett som sosialiseringsarena
  • reflektere (kristisk) rundt positive og negative sider ved idrett i dagens samfunn
  • formidle sine kunnskaper og diskutere fagstoff både skriftlig og muntlig
  • formidle relevant fagstoff og beherske fagområdets uttrykksformer
  • kommunisere om faglige problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning.

Arbeidskrav

Mappe: To skriftlige oppgaver må leveres i Canvas for å kunne gå opp til eksamen.

Besvarelsene blir ikke gitt individuell bedømming, men fasit legges ut i Canvas minst en uke før eksamen. 

Vurdering/eksamen

Hjemmeeksamen, skriftlig, en uke. Gradert karakter (A-F).
Tillatte hjelpemidler.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow blir kjørt igjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Coakley, J. J. & Pike, E. (2014). Sports in society: Issues and controversies (2. utg.). McGraw-Hill.
* Boka  finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Thing, L. F. (2022). IS205: Sosiologiske perspektiver på idrett: Høsten 2022 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Dowling, F. J. (2016). De idrettsflinkes arena: Ungdoms fortellinger fra kroppsøvingsfaget med blikk på sosial klasse. I Ø. Seippel, M. K. Sisjord & Å. Strandbu, Ungdom og idrett (s. 249-268). Cappelen Damm akademisk.

Giddens, A. & Sutton, P. W. (2017). Sociology (8. utg.). Polity Press.
* Side 3-37, 477-507, 615-641 og 661-681.

Seippel, Ø. (2016). Sprek, vakker og kedelig? Træning og mening blant ungdom: 1985-2013. I Ø. Seippel, M. K. Sisjord & Å. Strandbu, Ungdom og idrett (s. 91-112 ). Cappelen Damm akademisk.

Thing, L. F. (2016). Erving Goffman. I L. F. Thing & U. Wagner (Red.) (2016). Grundbog i idrætssociologi (2. utg., s. 153-168). Munksgaard.

Østergaard, C. (2016). Bourdieu – smag, distinktion og idrætten, I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (2. utg., s. 53-70). Munksgaard.

Aagvaag, G. C. (2008). Moderne sosiologisk teori. Abstrakt.
* Side 330-350.

2 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:
Frydendal, S. & Thing, L. F. (2019). A shameful affair? A figurational study of the change room and showering culture connected to Physical Education in a Danish upper secondary school. Sport, Education & Society, 25(2), 161-172. https://doi.org/10.1080/13573322.2018.1564654
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! For å åpne denne når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Strandbu, Å., Gulløy, E., Andersen, P. L., Seippel, Ø. & Dalen, H. B. (2007). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og fremtid. Norsk Sosiologisk Tidsskrift, 2(1), 132-151. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2017-02-03
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

2 ONLINE RAPPORTER:
Bakken, A. (2020). Ungdata 2020: Nasjonale resultater (NOVA-Rapport 16/20). OsloMet. http://hdl.handle.net/20.500.12199/6415
Side. 2-13 og 24-39 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Kristiansen, E. & Sonne, L. (2021). Idrettsglede for alle: Arbeid for mangfold og mot rasisme (Skriftserien 64). Universitetet i Sørøst-Norge. https://hdl.handle.net/11250/2727169
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.