Master i idrettsfysioterapi 

Studieprogram

Master i idrettsfysioterapi

Studieprogram (Engelsk)

Master in Sports physiotheraphy

Programleder

Grethe Myklebust

Grad etter fullført studieprogram

Mastergrad i idrettsfysioterapi

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Master in Sports physiotheraphy

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

120 sp

Hovedmål

Studiet gir faglig og klinisk fordypning i idrettsfysioterapi slik at det er med på å fylle noen av kravene mot spesialisttittel i idrettsfysioterapi. Masterstudiet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor utvalgte deler av idrettsfysioterapifaget.

Mål for studiet:

 • Gi innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske emner knyttet til forskning innen idrettsfysioterapi.
 • Gi kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder, og erfaring med å arbeide selvstendig og kritisk med forskningsproblemer innen idrettsfysioterapi.
 • Gi faglig og fagteknisk kunnskap som setter deg i stand til å utføre forskning og foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider.
 • Gi faglig og klinisk fordypning i idrettsfysioterapi slik at du fyller basiskravene til spesialisttittelen i idrettsfysioterapi.

Relevans

Det idrettsfysioterapifaglige masterstudiet skal kvalifisere for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfysioterapifaglige problemer og oppgaver, samt veiledet klinisk praksis. Studiet skal gi kunnskap og ferdigheter i klinisk arbeid med forebygging og behandling av idrettskader.

Kvalifiserer til

En mastergrad i idrettsfysioterapi gir spesiell kompetanse ved søknader til stillinger innen fysioterapi og rehabilitering. Studiet danner også grunnlag for doktorgradsstudier innen fagområdet idrettsfysioterapi. 

Opptakskrav

Studiet har opptak hvert andre år.

 • Bachelorutdanning i fysioterapi
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Søkere med minimum 9 måneders relevant praksis (100% stilling) som fysioterapeut, fra dato norsk/ nordisk autorisasjon ble utstedt, blir foretrukket ved opptak

Læringsutbytte

Kandidaten

Kunnskap

 • har innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til forskning i idrettsfysioterapi
 • har kunnskap om vitenskapelige teorier, metoder og erfaringer med å arbeide selvstendig og kritisk med forskningsproblemer innen idrettsfysioterapi
 • har kunnskap og forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger innenfor forebygging, behandling og rehabilitering
 • har inngående kunnskap om sammenhengen mellom idrettslig aktivitet og skader

Ferdigheter

 • kan gjøre rede for teorigrunnlag og forskning som ligger til grunn for valg av treningsmetoder, øvelser og dosering innen forebygging, behandling og rehabilitering
 • kan gjøre rede for risikofaktorer og skademekanismer i ulike idretter, og på ulike nivå og kjønn
 • kan kritisk vurdere og presentere resultater fra sentrale epidemiologiske og eksperimentelle studier på fagfeltet
 • kan utvikle rehabiliteringsprogram både individuelt og i grupper for pasienter med ulike problemer i muskelskjelettsystemet
 • kan legge opp ett forebyggende treningsprogram for utøvere i ulike idretter
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan tolke og reflektere over egne og andres data i lys av eksisterende kunnskap på området
 • kan søke, vurdere og anvende vitenskapelig litteratur for kritisk å belyse idrettsfysioterapifaglige spørsmål

Kompetanse

 • har evne til kritisk refleksjon over idrettsfysioterapi som et fagemne innenfor helse og samfunn
 • har kompetanse innenfor forebygging, behandling og rehabilitering av akutte og kroniske muskelskjelettskader
 • kan delta aktivt i faglige diskusjoner innenfor fagfeltet og bidra til utvikling av god praksis
 • kan utøve og utvikle egen profesjonalitet innenfor idrettsfysioterapi
 • kan formidle og være kritisk til litteratur og delta i idrettsfysioterapifaglige diskusjoner

Læringsformer og aktiviteter

Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av hvilke emner som velges. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver. Det legges noe vekt på opplæring ved bruk av IKT.

Veiledning
Hver student skal ha oppnevnt veileder. Veileder tildeles av det fagmiljø hvor studenten skal være tilknyttet når masteroppgaven skal gjennomføres. Det gis inntil 40 timer veiledning knyttet til prosjektplan og masteroppgave. Ved inngåelse av veilederforholdet skal det settes opp en avtale mellom veileder og student der begges plikter og rettigheter er nærmere definert.

Innhold og oppbygning

Første studieår består av emner som gir innsikt i idrettsfysioterapi og vitenskapelig metode (60sp).

Andre studieår består av masteroppgaven (40 sp) og tre måneder praksis ved et fysikalsk institutt (20 sp). Masteroppgaven er et selvstendig arbeid. 

Obligatoriske emner studieåret 2022-23

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MAS515Klinisk idrettsfysioterapi20 spHøst og vår (2.år master)Grethe Myklebust
MAS590Masteroppgave i idrettsfysioterapi40 spHøst og vår (2.år master)Grethe Myklebust