Kroppsøving deltid, del 1  

Studieprogram

Kroppsøving deltid, del 1

Programleder

Espen Berg-Johnsen

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

30 sp

Hovedmål

Studiet har som hovedmål å videreutdanne lærere som underviser eller ønsker å undervise i kroppsøving i grunnskolen, men har færre enn 30 studiepoeng i faget. Studiet fokuserer på å utdanne gode kroppsøvingslærere med både bredde- og dybdekompetanse i faget.

Studentene skal utvikle forsknings- og erfaringsbasert kompetanse innenfor faget, hvor undervisningen skal ha liten avstand mellom teori og praksis. Utdanningen skal gi studentene internasjonale perspektiver på faget, og sette faget inn i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng. 

Relevans


Videreutdanning i kroppsøving del 1 skal sikre at studentene etter endt studieløp kan videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk og flerkulturelt samfunn. Utdanningen skal ivareta ulike perspektiver knyttet til likestilling og det flerkulturelle samfunn, og skape forståelse for en skole som er inkluderende for alle elever, uavhengig av deres forutsetninger og sosiale, kulturelle og språklige bakgrunn.

Kvalifiserer til

For utdannede lærere kvalifiserer studiet til undervisningsstilling i kroppsøving for 1. til 10. trinn. Studiet kan bygges på med kroppsøving deltid del 2 som kvalifiserer til å undervise i kroppsøving på videregående skole. Utdanningen er også relevant for folkehøyskolen, kulturskolen og det frivillige kulturlivet.

Opptakskrav

Studentene skal inneha lærerutdanning eller barnehagelærer med skoleerfaring, og studiet legger opp til at studentene jobber på skole, da studentarbeid og arbeidskrav retter seg mot utprøving på egen arbeidsplass. Søkere med annen bakgrunn kan vurderes.

Læringsutbytte

Etter fullført deltidsstudium skal kandidaten kunne

Kunnskap

 • drøfte ulike legitimeringsgrunnlag for faget i skolen og betydningen det har for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • beskrive menneskekroppens grunnleggende oppbygning og funksjon og kunne knytte denne kunnskapen til motorisk utvikling og kroppslig læring
 • gjøre rede for kroppsøvingsfagets utvikling, læreplaner, gjeldende lovverk og styringsdokumenter
 • drøfte betydning av elevers ulike forutsetninger og utvikling, kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå ved planlegging, undervisning og læring i kroppsøving
 • gjøre rede for bestemmelsene for vurdering, formulere kjennetegn og vurdere elevers måloppnåelse
 • kjenne til ulike undervisningsmodeller, planleggingsstrategier og pedagogiske tilnærminger

Ferdigheter

 • legge til rette for læring innenfor ulike bevegelsesaktiviteter som tar hensyn til ulike elevforutsetninger som kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet samt funksjonsnivå
 • legge til rette for kroppslig læring, øving og utforskning med utgangspunkt i barn og unges motoriske utvikling
 • legge til rette for læringsarbeid i aktiviteter som tradisjonelle- og nye lag- og ballspill, individuelle aktiviteter, dans og lek
 • planlegge, gjennomføre og evaluere uteaktiviteter og ferdsel i natur med og uten overnatting til ulike årstider, med fokus på naturopplevelser og trygg, bærekraftig ferdsel.  Dette inkluderer opplevelser innenfor samisk kultur og andre kulturer
 • planlegge, gjennomføre og evaluere grunnleggende svømmeopplæring både i basseng og ute
 • bruke relevante digitale hjelpemidler i kroppsøving på en hensiktsmessig måte i sin undervisning
 • analysere kritisk gjeldende læreplaner og bruke disse til planlegging for undervisning og læring i kroppsøving
 • legge til rette for tverrfaglighet og arbeid med tverrfaglige tema i kroppsøving •identifisere farer og drøfte elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving 

Generell kompetanse

 • vurdere analytisk og kritisk kroppsøvingsfagets bidrag til elevens allmenndanning
 • bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring

Læringsformer og aktiviteter

Videreutdanningen foregår i hovedsak med utgangspunkt i to ulike læringsarenaer: fysisk undervisning på NIH og digital undervisning. Studentene skal samarbeide med medstudenter i arbeid med oppgaver, samt planleggings- og evalueringsarbeid tilknyttet undervisning på arbeidsplassen sin. 

Timeplanen er lagt opp slik at studentene skal kunne ivareta sine forpliktelser på arbeidsplassen, og det legges derfor opp til at store deler av undervisningsutbytte skal nås gjennom digital undervisning, arbeid med caseoppgaver og annet type arbeid mellom samlingene. 

Vurdering av studentenes læring

Det anvendes ulike vurderingsformer som mappeeksamen, FOU oppgave, digitale prøver og skriftlige hjemmeeksamenerVurderingsformene stiller ulike krav til studentenes kompetanse: didaktiske ferdigheter, skriftlig fremstillingsevne, muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevne, selvstendighet, planlegging og gjennomføring.

Innhold og oppbygning

Studiet består av 3 delemner.

Emne 1 «Kroppsøvingsfaget, læring og undervisning» går over både høst og vårsemesteret og kombinerer asynkron nettbasert undervisning med 2 fysiske samlinger i semesteret.

Emne 2 « Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving» og emne 3 «Dybdelæring i kroppsøving» er heldigitale og gjennomføres henholdsvis høst- og vårsemester. Disse delemnene er asynkrone og kan derfor gjøres når det passer for studenten, innenfor det aktuelle semesteret

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
KRØ101Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving5 spHøstPetter Erik Leirhaug
KRØ102Dybdelæring i kroppsøving5 spVår
KRØ120Kroppsøvingsfaget, læring og undervisning20 spHøst og vårEspen Berg-Johnsen