Friluftsliv deltid, del 1 

Studieprogram

Friluftsliv deltid, del 1

Programleder

Jannicke Høyem

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

30 sp

Hovedmål

Programmet vektlegger studentenes utvikling av teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne anvende friluftsliv som arena for læring, mestring, naturopplevelse og livskvalitet. Utdanningen er flerfaglig sammensatt med en praksisnær tilnærming til grunnleggende ferdigheter og kunnskaper som kreves for å arbeide med friluftsliv.

Relevans

Friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse har økende relevans innenfor stadig flere sektorer i samfunnet:

 • Barnehage, skole og utdanning: Friluftsliv brukes i barnehager, og stadig flere barnehager har egne friluftslivsavdelinger. I læreplanverket for grunn og ungdoms -skole er det egne læringsmål for friluftsliv. I videregående skole finnes friluftsliv som programfag og linjefag. Folkehøgskoler har egne friluftslivslinjer, og på leirskoler er friluftsliv en sentral del av innholdet.
 • Forskning og utdanning: På høgskoler og universiteter finnes friluftsliv som fag og forskningsfelt, fra grunnstudie til PhD.
 • Turisme og reiseliv: Her har sterk vekst (nasjonalt og internasjonalt), ført til økt etterspørsel etter friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse knytet til naturguiding, men og i forhold til andre funksjoner som salg, markedsføring og destinasjonsutvikling. 
 • Kurs og eventmarkedet: Selskaper/bedrifters behov for å øke samarbeid og trivsel blant de ansatte, og privatpersoners ønsker om å lære ulike former for friluftsliv/aktiviteter, har skapt et arbeidsmarked for teambuilding og kursing.
 • Helse: Innenfor forebyggende helsearbeid og rehabilitering anvendes friluftsliv som arbeidsform innenfor; frisklivssentraler, barnevernsinstitusjoner, psykiatri og rehabiliterings -institusjoner.
 • Forvaltning: Innenfor offentlig forvaltning i kommunale og interkommunale friluftsråd anvendes friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse i arbeidet med å tilrettelegge for innbyggernes friluftsliv. Innenfor frivillige organisasjoner som eksempelvis Den norske turistforening og Norges jeger og fisk er det behov for friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse i arbeid med å tilrettelegge for medlemmers læring og opplevelse i friluftsliv.

Studiet baserer seg på miljømessig og sosialt bærekraftige tilnærminger til undervisning, læring og å være ute. Undervisningen er basert på nyere og innovativ forskning og verdsetter en rik og interaktiv kunnskapsutveksling mellom lærere, studenter og samfunnet for øvrig.

Kvalifiserer til

Studiet kvalifiserer ikke direkte til spesifikke arbeid/yrkesroller men kan sammen med andre kvalifikasjoner være egnet til å jobbe innen:

 • Barnehage og skole: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/assisten/veileder.
 • Turisme og reiseliv: Naturguide/turleder/veileder (ansatt eller med eget foretak).
 • Kurs- og eventmarkedet: Kursleder/aktivitetsleder/veileder.
 • Helse: Aktivitetsleder/turleder/assistent/veileder.
 • Forvaltning og rådgiving: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/veileder/saksbehandler/konsulent.
 • Freelance: selvstendig næringsdrivende som jobber oppdragsbasert innenfor flere av de ovennevnte yrkesroller og sektorer. 

Programmet gir uttelling som et halvtårsstudium i friluftsliv. Studieprogrammet kvalifiserer til opptak på "Friluftsliv deltid 2".

Dersom programmet påbygges med FLD2, oppnås 60 studiepoeng innen en bachelorgrad i friluftsliv. Dette tilsvarer 2BA friluftsliv på NIH. Programmet kan også inngå i andre bachelorgrader. 

Bachelorgrad i friluftsliv kvalifiserer for opptak til master i idrettsvitenskap, med friluftsliv som tema. En master i Idrettsvitenskap kan videre kvalifisere til opptak til PhD. Både master og PhD er forskerutdanninger og kan kvalifisere til arbeid som forsker/lærer ved universiteter/høgskoler/forskningssentre.

Programmet gir ingen sertifiserende kurs i henhold til kurs/utdanningsstandarder som er knyttet til ulike friluftslivsaktiviteter, men flere av aktivitetene som inngår i programmet kvalifiserer til videre utdanning og opptak til sertifiserende kurs. Dette avhenger av hvilke aktivitetsformer som blir valgt de respektive årene og vil variere.   

Opptakskrav

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse, eventuelt realkompetanse.

Aktuelle studenter må være svømmedyktige (kunne svømme 200 meter), og i stand til å bære/frakte egen sekk/oppakning på turer, sommer og vinter.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal studentene

Kunnskap

 • Ha grunnleggende kunnskap om hvordan gjennomføre friluftsliv med grupper på en hensiktsmessig og trygg måte.
 • Ha kjennskap til friluftsliv som forskningsfelt samt som sosialt og kulturelt fenomen

Ferdigheter

 • Ha kunnskaper og ferdigheter til å kunne planlegge og gjennomføre turer i ulike omgivelser til ulike årstider med vekt på sikkerhet, overskudd, naturopplevelse og bærekraft.
 • Kunne legge til rette for læring i utvalgte friluftslivsaktiviteter.
 • Kunne forklare hvordan friluftsliv kan være kilde for læring, opplevelse, helse og livskvalitet.

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide selvstendig og sammen med andre i planlegging og gjennomføring av friluftsliv.
 • Kunne vurdere og videreutvikle egen friluftslivsfaglig kompetanse.
 • Kunne reflektere over eget forhold til natur og friluftsliv, samt å formidle dette til andre.
 • Kunne diskutere relevante yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Studiet forutsetter at studentene utvikler bred og allsidig friluftslivserfaring og evne til å ferdes ute i varierende værforhold året rundt. Studiet er samlingsbasert og inneholder ca 30 døgn på tur fordelt på 7 studiesamlinger. Mye undervisning, og noe studentarbeid, er lagt til utvidede helger utenfor NIH, med døgnkontinuerlig virksomhet.

Undervisning og studentarbeid ute utgjør rammene for arbeidet med å utvikle egne faglige og fagdidaktiske ferdigheter og kunnskaper, og de utgjør en læringsarena der teori kan anvendes og prøves gjennom praksis. Studentene må møte forberedt til undervisning.

Opplevelser og erfaringer fra praksisfeltet reiser spørsmål og problemstillinger som det arbeides med i den videre utviklings- og refleksjonsprosessen. Denne prosessen støttes av undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning, og knyttes til individuelle studieoppgaver og gruppeoppgaver. Undervisningen legger stor vekt på studentaktive og problembaserte arbeidsformer.
I tillegg anvendes digitale læringsplattformer både i undervisning og studentarbeid.

Vurdering av studentenes læring

Studentene vil bli målt både gjennom underveis- og sluttvurderinger. Underveisvurderingene skal i hovedsak stimulere til kontinuerlig aktivt studentarbeid og vil måle studentenes utvikling knyttet egen læringsprosess. Programmet benytter et bredt spekter av ulike vurderingsformer som f.eks. refleksjonsnotat, rapportskriving, oppgavebesvarelse individuelt og i grupper, presentasjoner og skriftlig hjemmeeksamen.

Studenter kan nektes deltakelse eller vises bort fra undervisning dersom adferd og holdninger tilsier at de utgjør en risiko for seg selv eller gruppa/klassen. Denne avgjørelsen kan tas av emneansvarlig eller ansvarlig faglærer.

Innhold og oppbygning

Friluftsliv deltid 1 er et studieløp som strekker seg over 1 år (30 sp.) Studiet vektlegger utvikling av grunnleggende ferdigheter i friluftsliv samt fokus på turplanlegging, didaktisk arbeid med friluftsliv og arbeid med egen faglig utvikling. Studentene kvalifiserer med fullført utdanning å søke seg videre til Friluftsliv deltid 2, som i større grad vektlegger lederrollen i friluftslivsarbeid, med fokus på pedagogiske/didaktiske arbeidsformer i natur.

Programmet består av ett emne, og dette er obligatorisk.

Samarbeid med andre institusjoner

Vi har per i dag ingen formelle avtaler med andre institusjoner.

Utvekslingsmuligheter

Det er ikke mulighet for utveksling innenfor dette programmet. Det er ikke lagt til rette for å motta studenter fra partneruniversiteter.

Obligatorisk emne

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
FLD222Friluftsliv deltid 130 spHøst og vårAxel Rosenberg