Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)  

Studieprogram

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Programleder

Petter Erik Leirhaug

Grad etter fullført studieprogram

Post Graduate Teacher Education

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Hovedmål

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Norges idrettshøgskole er et ett-årig profesjonsprogram (60 studiepoeng) som tilbys studenter som har mastergrad eller bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget. I PPU inngår emner i pedagogikk og fagdidaktikk, samt skolepraksis i grunnskole og videregående skole. Fullført PPU gir undervisningskompetanse i kroppsøving og relevante valgfag for grunnskolen, og i kroppsøving og idrettsfag for videregående skole.

Utdanningen skal styrke studentenes evne til å analysere egne og andres holdninger og handlinger gjennom kritisk refleksjon, alene og i et profesjonsfellesskap, og slik utvikle selvstendig handlingskompetanse og evne til å kunne ta egne pedagogisk begrunnede valg.

Et sentralt mål er at studentene skal kunne analysere og formidle kompleksiteten i fagene og kunne kommunisere dette til elever og kolleger. Programmet skal bidra til at studenten forstår hvordan utvikling av elevenes kompetanse, forstått som deres evne til å utforske, samhandle, skape, kommunisere og lære, kan bidra til å forme framtidas skole.

Kvalifiserer til

Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning kan du undervise i grunnskolen (5. trinn og oppover) og i videregående skole. I kombinasjon med mastergrad i idrettsvitenskap får du lektorkompetanse. 

Kombinerer du studiet med fysisk aktivitet og funksjonshemming, får du kompetanse til å jobbe med elever med spesielle behov.

Det er også andre arbeidsmuligheter i privat og offentlig sektor for deg som har en kombinasjon av pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til PPU ved NIH må søker ha:

 • en mastergrad som inneholder minimum 60 studiepoeng idrettsfag, eller
 • en bachelorgrad i idrett (gjennomsnittskarakter "C" eller bedre), samt krav for innhold i forskrift om rammeplan til praktisk- pedagogisk utdanning.

Rangeringsregler PPU

 • Søkere med mastergrad rangeres foran søkere med bachelorgrad i opptaket
 • Søkere med mastergrad rangeres ut fra karakterer i sin mastergrad (120sp)
 • Søkere med bachelor i idrett rangeres ut fra karakterer i sin bachelorgrad (180sp)

Politiattest og medisinsk testing

Utdanningen krever politiattest og tuberkulosetesting. Politiattest og egenerklæringsskjema for medisinsk test må legges fram ved studiestart.

Læringsutbytte

Kandidaten

Kunnskap

 • har bred kunnskap om danning og utdanning i et samfunn basert på demokrati, mangfold, likestilling og likeverd
 • har solid kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon, rammebetingelser og styringsstruktur og om skolens samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til å sikre barn og unge en god oppvekst
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, motivasjon, læring og sosialisering, og om sammenhenger mellom individuelle, sosiale, kulturelle og fagspesifikke forhold i arbeidet med tilpasset opplæring
 • har inngående kunnskap om kroppsøvingfaget og idrettsfagenes plass, begrunnelse og progresjon i skolen
 • har bred kunnskap om undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer generelt og fagspesifikt
 • har inngående kunnskap om hvordan ulike diskurser, logikker og verdier innenfor ulike bevegelsessjangre kan påvirke faget og elevens helse, trivsel og læring
 • har kunnskap om barn i sorg og krise, overgrep mot barn og vanskelige livssituasjoner som barn kan komme i, samt kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser
 • har inngående kunnskap om sammenhenger mellom utdanningspolitikk og skolens og lærerens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om hva profesjonalitet i læreryrket innebærer og hvordan denne videreutvikles

Ferdighet

 • kan analysere og drøfte utfordringer i læreplaner og øvrige styringsdokumenter
 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og begrunne undervisning i kroppsøving og idrettsfagene basert på mål for opplæringen, lokale og individuelle behov
 • kan bruke varierte og relevante metoder i undervisningen og tilpasse opplæringen i fagene slik at den tar hensyn til elevens ulike læringstempo, interesse for fagene og evne til kritisk tenkning
 • kan bruke digitale ressurser som er relevante for kvalitet i undervisningen
 • kan gi underveis- og sluttvurdering i henhold til gjeldende lov- og planverk
 • kan lede og motivere elever i faglig arbeid og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever
 • kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i opplæringen
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede FoU-prosjekter i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • kan vise og utøve en autonom og profesjonsetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt
 • kan anvende faglitteratur, reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglige praksis
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i opplæringen
 • kan bidra til kritisk analyse av utdanningspolitiske spørsmål og formål, ideologier og praksiser og delta i samfunnsdebatter om kroppsøving og idrettsfagenes rolle i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk-pedagogisk utdanning er et profesjonsstudium der studenten forplikter seg mht ansvar for egen og andres utvikling. Det blir stilt krav til frammøte og aktiv deltakelse. Praktisk-pedagogisk utdanning innebærer en veksling mellom teori og praksis og undervisningen varierer mellom forelesninger, individuelt studentarbeid og gruppearbeid. Gjennomføring av ulike oppgaver, framlegg i undervisningen, planlegging og vurdering av undervisning i praksisskolene er en del av studentenes selvstendige arbeid. Å gi og å ta imot veiledning er en viktig del av studie- og undervisningsformen.

Innhold og oppbygning

Pedagogikk (30 sp) og fagdidaktikk (30 sp) er organisert gjennom fire hovedemner som er fordelt utover studieåret. Praksisopplæring i grunnskole og videregående skole gjennomføres med til sammen 12 uker.

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
PPU401Eleven, læring og utvikling15 spHøstPetter Erik Leirhaug
PPU402Kroppsøvingslæreren, skolen og faget15 spHøstPetter Erik Leirhaug
PPU405SkolepraksisHøst og vårPetter Erik Leirhaug
PPU403Læreren som inspirator, fag- og profesjonsutvikler15 spVårPetter Erik Leirhaug
PPU404Undervisning, danning og inkludering15 spVårMats Hordvik