MA472 Sosiologiske og humanistiske perspektiver (15 sp) 

(Sociological and Humanist perspectives )

Fakta om emnet

Emnekode
MA472
Emnenavn
Sosiologiske og humanistiske perspektiver
Studiepoeng
15 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Ørnulf Seippel

Kort om emnet

Emnet gir en grundig og omfattende innføring i sosiologiske, historiske og filosofiske perspektiver som er relevant for studier av idrett.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • redegjøre for samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver med relevans for å studere idrett
  • analysere kritisk, diskutere og formidle idrettsfaglige problemstillinger med utgangpunkt i disse perspektivene
  • drøfte spørsmål knyttet til idrett og sosial ulikhet (kjønn, klasse og etnisitet)
  • drøfte problemstillinger knyttet til modernisering, sportifisering og organisering av idrett
  • drøfte idrettens verdier og etiske utfordringer
  • forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver og informasjonskilder
  • anvende teoretiske perspektiver på dagsaktuelle problemstillinger 

Læringsformer og aktiviteter

Til hver forelesning gir faglærer en innledende presentasjon. Denne følges opp av studentene gjennom diskusjon av anbefalt litteratur og oppgaver, individuelt og i grupper. Emnet vil inneholde tre tverrfaglige seminarer med tilhørende gruppearbeider. Seminarene vil være på engelsk.  

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen kreves aktiv deltakelse i undervisningen og som en del av dette, framleggelse av oppgaver/gruppeoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Underveis i emnet, skal studentene levere en individuell skriftlig oppgavebesvarelse og delta i en muntlig gruppeoppgavebesvarelse. Begge skal bestås.

Deltakelse på seminarene er obligatorisk.  Retningslinjer om oppgaver/gruppeoppgaver og antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart. 

Vurdering/eksamen

Avsluttende muntlig eksamen vurderes som bestått/ ikke bestått.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK - som du finner som 2 PDF-er i Canvas:
Fouché, R. (2017). Game changer: The techno-scientific revolution in sports. Johns Hopkins University Press.
* Side 1-27 og 205-216.
(Klarert i BOLK 11.11.22/Bibl. - AGG)

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som fiees som PDF i Canvas
:
Seippel, Ø. (Red.). (2022). MA472: Sosiologiske og humanistiske perspektiver: Høsten 2022 [Digitalt kompendium]. 
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) for det digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton University Press.
* Side 3-46.

Dahlgren, K. & Ljunggren, J. (2010). Klasse: Begrep, skjema og debatt. I K. Dahlgren & J. Ljunggren (Red.). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge (s. 13-27). Universitetsforlaget.

Elias, N. & Dunning, E. (1986). Quest for excitement: Sport and leisure in the civilizing process. Blackwell.
* Side 63-125.

Giulianotti, R. (2016). Sport: A Critical Sociology. Polity Press.
* Side 75-115.

Goffman, E. (1992). Vårt rollespill til daglig. Pax.
* Side 11-69.

Guttman, A. (2004). Sports: The first five millennia. University of Massachusetts Press. 
* Side 307-321 og 323-325.

Hedström, P. & Swedberg, R. (1998). Social mechanisms: An analytic approach to social theory. Cambridge University Press.
* Side 1-31.

Loland, S. (2022). Sport, values, and character. I L. Wenner (Red). The Oxford handbook of sport and society (s. ). Oxford University Press (in press). 

Marx, K. (1992). Det kommunistiske partis manifest. I Å. Birkeland (Red.), Karl Marx: Arbeid, kapital, fremmedgjøring: Sentrale tekster (Å. Birkeland, Overs.) (s. 13-36). Falken. 

Novak, M. (1976). The joy of sports: End zones, bases, baskets, balls, and the consecration of the American spirit. Madison.
* Side 18-34.

Pfister, G. & Bandy, S. (2018). Gender and sport. I R. Guilianotti (Red.), Routledge handbook of the sociology of sport (s. 220-230). Routledge.

Pinker, S. (2018). Enlightenment now: The case for reason, science, humanism, and progress. Penguin.
* Side 7-14 og 29-35.

Ritzer, G. & Stepnisky, J. (2014). Sociological theory (9. utg.). McGrawHill.
* Side 112-157.

Sweberg, R. (2014). Theorizing in social science: The context of discovery. Stanford University Press.
* Side 1-28.

Thing, L. F. (2016). Norbert Elias – Sport og civilisering. I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 37-52). Munksgaard Danmark.

Aakvaag, G. C. (2008). Moderne sosiologisk teori. Abstrakt.
* Side 63-96 og 148-171.

18 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på NIH, må du være pålogget VPN: Klikk på denne lenken.

Andersen, P. L. & Bakken, A. (2019). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms? International Review for the Sociology of Sport, 54(8), 921-937. https://doi.org/10.1177/1012690218764626
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Boudon, R. (2003). Beyond rational choice theory. Annual Review of Sociology, 29, 1-21. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100213
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Breivik, G. (1987). The doping dilemma. Sportwissenschaft, 1, 83-94.
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Dowling, F. (2020). A critical discourse analysis of a local enactment of sport for integration policy: Helping young refugees or self-help for voluntary sports clubs? International Review for the Sociology of Sport, 55(8), 1152-1166. https://doi.org/10.1177/1012690219874437
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hovden, J., & von der Lippe, G. (2017). The gendering of media sport in the Nordic countries. Sport in Society22(4), 625-638. https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1389046
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hylton, K. (2015). 'Race' talk! Tensions and contradictions in sport and PE. Physical Education and Sport Pedagogy, 20(5), 503-516. https://doi.org/10.1080/17408989.2015.1043253
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Massao, B., & Fasting, K. (2010). Race and racism: Experiences of black Norwegian athletes. International Review for Sociology of Sport, 45, 147-162. https://doi.org/10.1177/1012690210368233
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Morris, A. (2022). Alternative view of modernity: The subaltern speaks. American Sociological Review, 87(1), 1-16. https://doi.org/10.1177/00031224211065719
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Schiermer, B. (2020). Hvad er det sociale? Durkheims ontologier. Norsk sosiologisk tidsskrift, 4(4), 197-210.  https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2020-04-02
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Scott, S. (2009). “Re-clothing the Emperor: The swimming pool as a negotiated order”. Symbolic Interaction, 32(2), 123-145. https://doi.org/10.1525/si.2009.32.2.123
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Seippel, Ø. (2005) Sport, Civil Society and Social Integration: The Case of Norwegian Voluntary Sport Organizations. Journal of Civil Society, 1(3), 247-265. https://doi.org/10.1080/17448680500484483
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Seippel, Ø. (2018). Attacking beautifully or defending efficiently? A sociological analysis of the prevalence and effect of football strategies, Soccer & Society, 19(2), 185-204. https://doi.org/10.1080/14660970.2015.1133411
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Sisjord, M. K., Fasting, K., & Sand, T. S. (2017). The impact of gender quotas in leadership in Norwegian organised sport. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(3), 1-15. https://doi.org/10.1080/19406940.2017.1287761
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Strandbu, Å., Gulløy, E., Andersen, P. L., Seippel, Ø., & Dalen, H. B. (2017). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift, 1(2), 132-151. http://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2017-02-03
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Thing, L. F. (2000). Er emotioner som galoperende heste? - En mikrosociologisk anvendelse af Norbert Elias' emotionsbegreb med elitesport som eksempel’. Dansk Sociologi, 11(1), 23-39. https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/602
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Wacquant, L. J. D. (1992). The social logic of boxing in black Chicago - toward a sociology of pugilism. Sociology of Sport Journal, 9(3), 221-254. https://doi.org/10.1123/ssj.9.3.221
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Walzer, M. (1991). The civil society argument. Statsvetenskaplig tidskrift, 94(1), 1-11. https://journals.lub.lu.se/st/article/download/2863/2427
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Wollebæk, D. & Selle, P. (2007). Origins of social capital: Socialization and institutionalization approaches compared, Journal of Civil Society, 3(1), 1-24. https://doi.org/10.1080/17448680701390638
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 TRYKT RAPPORT:
Goksøyr, M. (1988). Sivilisering, modernisering, sportifisering: Fruktbare begreper i idrettshistorisk forskning? (Notater og rapporter fra Norges idrettshøgskole / 90). Norges idrettshøgskole.
* Denne finnes til lån i biblioteket her: ORIA

TEMA KJØNN:
UTDRAG FRA 1 E-BOK:
Korsvik, T. R. & Rustad, L. (2018). Hva er kjønnsperspektiv i forskning: Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder. Kilden kjønnsforskning. 
Side 3-12 og 52-56 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 KAPITTEL FRA EN BOK - som du finner som PDF i Canvas:
Lesjø, J. H. (2008). Idrettssosiologi: Sportens ekspansjon i det moderne samfunn. Abstrakt.
* Side 137-157.
(Klarert via BOLK 27.10.22./ AGG - Bibl.)