FKI366 Dans og lek som erfaring og undervisningsfag (5 sp) 

(Dance and play as experience and subject in Physical Education )

Fakta om emnet

Emnekode
FKI366
Emnenavn
Dans og lek som erfaring og undervisningsfag
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Ansvarlig
Anne-Marthe Lie Alstad
Tidspunkt
Høst

Innledning

Studentene skal gjøre erfaringer i dans, lek, og improvisasjon, og arbeide med å planlegge, gjennomføre og vurdere dans, lek og improvisasjonspreget aktivitet i kroppsøvingsfaget. Det vil bli lagt vekt på en bred forståelse av begrepet dans, og studentene vil få kjennskap til og kunnskap om, pardanser, gruppedanser og skapende dans. Studentene skal arbeide individuelt, i par og i små og store grupper.  Læring i, om, og gjennom dans og lek står sentralt. Studentene skal danse, se dans, snakke om dans og skrive om dans. Studentene skal gjennomføre skapende prosessrettet arbeid. Viktige begrep er prosess, improvisasjon og komposisjon, samt deltagelse, samarbeid, og dannelse.
I FKI366 presenteres erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Refleksjon rundt egen erfaring og undervisningserfaring i dans og lek, relatert til relevant litteratur, inngår.

Mål

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • undervise i dans og lek i kroppsøvingsfaget i tråd med læreplanen.
 • danse og undervise et knippe pardanser, gruppedanser og ringdanser
 • skape dans, og kunne undervise i skapende dans
 • gjøre rede for forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om undervisning i dans og lek
 • planlegge, tilrettelegge, tilpasse og gjennomføre ulike undervisningsopplegg i dans og lek i grunnskolen og videregående opplæring for heterogene elevgrupper

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen vil være lærerstyrt og studentstyrt. Studentene skal motiveres til å ta ansvar for sin egen utvikling og læring i dans og lek. De skal arbeide individuelt, i par og i små og større grupper. Studentene forventes å delta gjennom lesing, aktivitet, observasjon, samtale og skriftlig arbeid.

Arbeidskrav

Minimum 80 % frammøte må være godkjent før vurdering av mappen.

Vurdering

Mappe. 4 innleveringer. Bestått/ ikke bestått. 

 • Individuelt skapende arbeid /filmet digital innlevering
 • Gruppe skapende arbeid /filmet digital innlevering
 • Skriftlig individuell oppgave knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning i skolepraksis 
 • Skriftlig individuell refleksjonsoppgave rundt egen læring og undervisning i dans og lek

Vurderingskriterier

 • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i dans og lek
 • Evne til å planlegge og gjennomføre undervisning i dans og lek
 • Evne til å reflektere muntlig og skriftlig rundt egen erfaring, og undervisningserfaring i dans og lek
 • Evne til å trekke inn kjernelitteratur og annen relevant teori i skriftlige mappeoppgaver

Kjernelitteratur

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Alstad, A-M. L. (Red.). (2022). FKI366: Dans og lek som erfaring og undervisningsfag: Høsten 2022 [Digitalt kompendium].
** Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Engel, L. (2007). Dans dans dans: Ideer i teori og praksis. Frydenlund. 
* Side 113-117.

Engelsrud, G. (2010). Betydninger av teori(er) om kroppen. I K. Steinsholt & K. P. Gurholt (Red.), Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse (s. 35-50). Tapir.

Glad, Å. L. (2012). Dans på timeplanen: Fagdidaktisk grunnbok (2. utg.). Tell.
* Side 95-125, 127-154 og 157-167.

Herskind, M. & Winther, H. (2015). Det professionspersonlige i bevægelsesundervisning - egenkontakt, empati og lederskab. I H. Winther, L. Engel, M. Nørgaard & M. Herskind (Red.), Fodfæste og himmelkys: Undervinsingsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans (2. utg., s. 52-67). Billesø & Baltzer.

Nørgaard, M., Winther, H. & Herskind, M. (2015). Kunsten at undervise - om lærerroller og gruppedynamik. I H. Winther, L. Engel, M. Nørgaard & M. Herskind (Red.), Fodfæste og himmelkys: Undervinsingsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans (2. utg., s. 33-50). Billesø & Baltzer. 

Anbefalt litteratur

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Alstad, A-M. L. (Red.). (2022). FKI366: Dans og lek som erfaring og undervisningsfag: Anbefalt litteratur: Høsten 2022 [Digitalt kompendium].
** Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Skov, A. N. (2005). Om fykten for at blive set. I S. Ravn (Red.), Bevægelse: Om dans, krop og læring (s. 61-65). Syddansk Universitetsforlag.

Smith-Autard, J. (1996). Dance composition. A & C Black.
* Side 11-19 og 46-58.

Svendler Nielsen, C. (2012). Krop, kinestetisk empati og pædagogisk tone i undervisningsprosesser. I H. Winther (Red.), Kroppens sprog i professionel praksis: Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation (s. 111-119). Billesø & Baltzer.

Winther, H. (2008). Kropsbasis: Bevægelsesundervisningsens fællesfaglige og flerdimensionelle fundament. I H. Rønholt & B. Peitersen (Red.), Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik (s. 227-240). Museum Tusculanums.

Winther, H. (2015). Rudolf Labans bevegelseslære. I H. Winther, L. Engel, M.-B. Nørgaard & M. Herskind (Red.), Fodfæste og himmelkys: Undervinsingsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans (2. utg., 127-142). Billesø & Baltzer.

Østern, A.-L. (2008). Pedagogisk teori for estetiske fag: Om kunstneriske læringsprosesser og om å undervise på estetisk nivå. I T. S. Ørbæk (Red.), Dans og didaktikk (s. 19-37). Tapir.