Master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn 

Studieprogram

Master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn

Studieprogram (Engelsk)

Master in Sport Sciences, field of study Culture and Society

Programleder

Mari Kristin Sisjord

Grad etter fullført studieprogram

Master i idrettsvitenskap

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Master in Sport Sciences

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

120 sp

Hovedmål

Masterprogrammet, studieretning Kultur og samfunn, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid på idrettsfaglige tema med en samfunnsvitenskapelig tilnærming. Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg gjennom to fagseminarer, hvorav det ene, Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver, er obligatorisk. I det andre fagseminaret kan studenten velge mellom Sport Management og Idrett, kultur, historie og filosofi

Relevans

Kandidater med mastergrad fra Kultur og samfunn er aktuelle for jobb på en rekke områder. De mest relevante er idrettsorganisasjoner og kulturetaten på fylkes- eller kommunalt nivå. I tillegg skoleverket, såfremt praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse. Andre yrkesområder, som for eksempel media og politikk, kan være relevant.

Kvalifiserer til

Studiet danner grunnlag for dr.gradsstudier innen idrettsvitenskap basert på samfunnsvitenskapelige og/eller humanistiske perspektiver, i tillegg til relevante yrker som beskrevet over.

Opptakskrav

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 120 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)

Fordypningskrav - kultur og samfunn:

Minst 45 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige og/ eller humanistiske emner.

Læringsutbytte

Kandidaten

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om idrett som et historisk, sosialt og kulturelt fenomen, og spesialisert innsikt innenfor idrettsfilosofi, idrettshistore, idrettssosiologi eller sport management
 • har spesialisert kunnskap innen et avgrenset område som behandles i masteroppgaven
 • har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver på idrett, herunder relevante teorier og metoder
 • kan anvende kunnskap på nye tema/områder innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver på idrett
 • kan analysere og diskutere faglige problemstillinger innen fagområdet i en historisk og nåtidig kontekst

Ferdigheter

 • kan arbeide kritisk og selvstendig med idrettsvitenskapelige problemstillinger fra samfunnsvitenskapelige og/eller humanistiske perspektiv
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere og strukturere faglige resonnementer
 • kan anvende relevante forskningsmetoder som for eksempel survey, kvalitative intervju, feltarbeid og tekstanalyse
 • kan planlegge og gjennomføre et avgrenset idrettsvitenskapelig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer


Generell kompetanse

 • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillingen innen idrettsvitenskap
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor sin fagtradisjon
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan håndtere og analysere store datamengder informasjon i forbindelse med vitenskapelig arbeide, både i form av sekundærlitteratur og eget empirisk materiale
 • kan formidle faglige synspunkter og eget selvstendig arbeid, både til spesialister innen idrettsvitenskap og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking innen idrettsvitenskap i sin fagtradisjon

Læringsformer og aktiviteter

Programmet går over to år hvorav det første består av metodekurs og fagseminarer. I det andre året skriver studentene masteroppgave. I det første året vil studentene gjennomgå undervisning i vitenskapsteori og vitenskapelig metode (til sammen 20 sp) og to fagseminarer (20 sp på hver). Undervisningen vil foregå som forelesninger, egenstudier, og arbeid i grupper med og uten veiledning.

Vurdering av studentenes læring

Vurderingsformene er en kombinasjon av skoleeksamen og individuell skriftlig hjemmeeksamen. Sistnevnte vurderingsform er mest benyttet, da det legges vekt på at studenten skal utvikle evne til selvstendig, vitenskapelig arbeid som munner ut i masteroppgaven. 

Innhold og oppbygning

Studenten kan spesialisere seg i tema tilknyttet Sport Management, idrettssosiologi, idrettshistorie eller idrettsfilosofi.
Eksempler på fordypningstema er:

 • Organisasjon og ledelse
 • Politikk og makt
 • Idrettsarrangementer
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Fair play og doping
 • Idrettshistorie og nasjonal identitet
 • Kultur, verdier og holdninger idretten
 • Idrettsdeltakelse og sosial ulikhet

Utvekslingsmuligheter

Mest aktuelt er University of Ottawa, Canada med utveksling 2. semester på master. Andre universiteter NIH har samarbeidsavtale med, kan også vurderes.

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
VIT400Vitenskapsteori og forskningsetikk5 spHøstSigmund Loland
MET400Vitenskapelig metode5 spHøstKari Bø
MA440Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver20 spHøstFiona Dowling
MET430Spesiell metode - prosjektplan5 spVårFiona Dowling
MA500Masteroppgave60 spHøst og vårVeileder

Velg ett av to metodeemner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MET405Kvalitativ forskning5 spVårAage Radmann
STA400Statistikk5 spVårJostein Steene-Johannessen

Velg ett av to fordypningsemner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MA441Idrett, kultur, historie og filosofi20 spVårMatti Goksøyr
MA442Sport Management20 spVårØrnulf Seippel