Master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk 

Studieprogram

Master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk

Studieprogram (Engelsk)

Master in Sport Sciences, field of study Physical education and pedagogy

Programleder

Kenneth Aggerholm

Grad etter fullført studieprogram

Master i idrettsvitenskap

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Master in Sport Sciences

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

120 sp

Hovedmål

Masterprogrammet, studieretning Kroppsøving og pedagogikk, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid på idrettsfaglige tema med en humanistisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming. Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg gjennom tre fagseminarer, hvorav to, Pedagogiske grunnspørsmål og Politikkutforming og praksiskontekster, er obligatorisk. I det tredje fagseminaret, Spesialisering, kan studenten velge spesialisering i kroppsøving, friluftsliv, fritid eller fysisk aktivitet og funksjonshemming.

Relevans

Kandidater med mastergrad fra Kroppsøving og pedagogikk er aktuelle for jobb på en rekke områder. De mest relevante er i skoleverket, såfremt pedagogisk utdannelse som inngår i lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, i tillegg i ulike pedagogiske kontekster, i idrettsorganisasjoner og opplærings-, idretts- og kulturetaten på fylkes- eller kommunalt nivå. Andre yrkesområder, som for eksempel media og politikk, kan være relevant. 

Kvalifiserer til

Studiet danner grunnlag for dr.gradsstudier innen idrettsvitenskap basert på samfunnsvitenskapelige og/eller humanistiske perspektiver, i tillegg til relevante yrker som beskrevet over.

Opptakskrav

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 120 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)

Fordypningskrav - kroppsøving og pedagogikk:

 • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, eller tilsvarende (180sp)
 • 1-årig praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) innen kroppsøving (60sp)
 • Minst 60 studiepoeng innen enten:
  • Friluftsliv
  • Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Læringsutbytte

Kandidaten

Kunnskap

 • har spesialisert kunnskap i kroppsøving og idrettsfag, fritid, friluftsliv eller fysisk aktivitet og funksjonshemming og som historiske, sosiale og kulturelle fenomen.
 • har solid kunnskap om lærerprofesjonen og avansert profesjonsfaglig kompetanse i kroppsøving og idrettsfag, fritid, friluftsliv eller fysisk aktivitet og funksjonshemming
 • har inngående kunnskap om profesjonsrelevant forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet, kroppsøving og idrettsfag, fritid, friluftsliv eller fysisk aktivitet og funksjonshemming sitt kunnskapsgrunnlag, vitenskapelige perspektiver, metodiske tilnærminger og etiske problemstillinger
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset område (masteroppgaven) der vitenskapelig metode, kritisk tenkning og drøfting inngår
 • har inngående kunnskap om ledelse av læringsarbeid, hva som skal til for å fremme et godt læringsmiljø og hva som fremmer læring i fagene
 • kan analysere og diskutere faglige problemstillinger innen fagområdet i en historisk og nåtidig kontekst

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere og strukturere faglige resonnementer
 • kan anvende relevante forskningsmetoder som for eksempel survey, kvalitative intervju, feltarbeid og tekstanalyse
 • kan planlegge og gjennomføre et avgrenset idrettsvitenskapelig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan arbeide kritisk og selvstendig med idrettsvitenskapelige problemstillinger fra samfunnsvitenskapelige og/eller humanistiske perspektiv

Generell kompetanse

 • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillingen innen idrettsvitenskap
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor sin fagtradisjon
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan håndtere og analysere informasjon i forbindelse med vitenskapelig arbeide, både i form av sekundærlitteratur og eget empirisk materiale
 • kan formidle faglige synspunkter og eget selvstendig arbeid, både til spesialister innen idrettsvitenskap og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking innen idrettsvitenskap i sin fagtradisjon

Læringsformer og aktiviteter

Programmet går over to år hvorav det første består av metodekurs og fagseminarer. I det andre året skriver studentene masteroppgave. I det første året vil studentene gjennomgå undervisning i vitenskapsteori og vitenskapelig metode (til sammen 20 sp) og tre fagseminarer (40 sp til sammen). Undervisningen vil foregå som forelesninger, egenstudier, og arbeid i grupper med og uten veiledning.

Vurdering av studentenes læring

Vurderingsformene er en kombinasjon av skoleeksamen og individuell skriftlig hjemmeeksamen. Sistnevnte vurderingsform er mest benyttet, da det legges vekt på at studenten skal utvikle evne til selvstendig, vitenskapelig arbeid som munner ut i masteroppgaven. 

Innhold og oppbygning

Studenten kan spesialisere seg i tema tilknyttet kroppsøving og pedagogikk. Eksempler på fordypningstema er:

 • Kroppsøving
 • Friluftsliv
 • Fritid
 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Utvekslingsmuligheter

Mest aktuelt er University of Ottawa, Canada med utveksling 2. semester på master. Andre universiteter NIH har samarbeidsavtale med, kan også vurderes.

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
VIT400Vitenskapsteori og forskningsetikk5 spHøstSigmund Loland
MET400Vitenskapelig metode5 spHøstKari Bø
MA430Pedagogiske grunnspørsmål20 spHøstKenneth Aggerholm
MA431Politikkutforming og praksiskontekster10 spVårHåkan Larsson
MA432Spesialisering10 spVårKirsti Pedersen Gurholt
MET425Spesiell metode - prosjektplan5 spVårAage Radmann
MA500Masteroppgave60 spHøst og vårVeileder

Velg ett av to metodeemner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MET405Kvalitativ forskning5 spVårAage Radmann
STA400Statistikk5 spVårJostein Steene-Johannessen