Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin 

Studieprogram

Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin

Studieprogram (Engelsk)

Master in Sport Sciences, field of study Sport Medicine

Programleder

Jostein Steene-Johannessen

Grad etter fullført studieprogram

Master i idrettsvitenskap

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Master in Sport Sciences

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

120 sp

Hovedmål

Masterprogrammet, studieretning idrettsmedisin, er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor fysisk aktivitet og helse. Fagområdet er tverrfaglig, og søker å etablere kunnskap som er av betydning for utøvelse av idrett og for bruk av fysisk aktivitet innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Masterprogrammet i idrettsmedisinske fag kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemer og oppgaver Studiet danner grunnlag for dr.gradsstudier innen fagområdet idrettsvitenskap.

Relevans

For få unge og voksne imøtekommer myndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet og forekomsten av livsstilsrelaterte problemer og sykdommer er høy. Skaderisikoen er relativt høy i enkelte idretter, men den kan forebygges. Det samme gjelder sykdom knyttet til deltagelse i toppidretten. Fysisk aktivitet og trening kan bidra til å forebygge, behandle og fremme helse på individ og gruppenivå i samfunnet og på ulike nivå i idretten. Det er vesentlig at anbefalinger om aktivitet/trening, intervensjoner og det å legge til rette for aktivitet og trening er evidensbasert. Det er derfor et mål å gi masterstudentene avansert kunnskap om hvorledes en kritisk vurderer, anvender, initierer, gjennomfører og implementerer forskning.

Kvalifiserer til

Studiet danner grunnlag for dr.gradsstudier innen fagområdet idrettsvitenskap. Masterprogrammet i idrettsmedisin kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemer og oppgaver. Personer med en master i idrettsmedisin skal kunne ansettes som fagpersoner innen offentlig og privat helsetjeneste, testlaboratorier, treningssenterbransjen, og i undervisnings- og forskningsinstitusjoner.  

Opptakskrav

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 120 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)

Fordypningskrav - idrettsmedisinske fag:

Minst 30 studiepoeng innen fysisk aktivitet og helserelaterte emner. Med fysisk aktivitet og helserelaterte emner menes:

 • Fysisk aktivitet og effekt på ulike sykdomstilstander
 • Helseaspekter ved ulike treningsmetoder
 • Implementering av fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og for utsatte målgrupper
 • Målemetoder for fysisk aktivitet og fysisk form
 • Helseprofilbedømming

Læringsutbytte

Kandidaten

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om fysisk aktivitet og helse og spesialisert kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og sykdom/tilstand, forekomst og årsaker til enkelte helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett og kan kritisk evaluere teorigrunnlag og forskning som ligger til grunn for valg av treningsmetoder, aktivitetstype og dosering innen forebygging og behandling disse sykdommene/tilstandene.
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, kvantitativ forskningsmetode og etikk innen fysisk aktivitet og helse.
 • kan anvende kunnskap på nye områder innen fysisk aktivitet og helse
 • kan vurdere og evaluere betydningen av problemstillinger med utgangspunkt i utviklingen av faget fysisk aktivitet og helse, sine tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen fysisk aktivitet og helse
 • kan kritisk vurdere og presentere resultater fra sentrale epidemiologiske og eksperimentelle studier på feltet fysisk aktivitet og helse.•
 • kan benytte og evaluere ulike målemetoder for fysisk aktivitet, fysisk form og helse
 • kan planlegge, designe og gjennomføre forskningsprosjekter innen faget fysisk aktivitet og helse og samtidig forholde seg til gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • kan utarbeide, operasjonalisere, analysere og kritisk vurdere idrettsmedisinske - og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sin kunnskap og ferdigheter innen fysisk aktivitet og helse på nye fagområder/tema for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle (skriftlig og muntlig) selvstendig forskningsarbeide innen faget fysisk aktivitet og helse og behersker medisinsk fagterminologi
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser, resultater og konklusjoner innenfor fagområdet fysisk aktivitet og helse, både med spesialister og til allmenheten

Læringsformer og aktiviteter

Programmet går over to år, der det første året består av metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp), og det andre er satt av til gjennomføring og utskriving av masteroppgaven (60 sp). Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av emnet. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver. 

Vurdering av studentenes læring

Vurderingsformene er en kombinasjon av muntlig og skriftlig eksamen, samt individuell skriftlig hjemmeoppgave. Vurderingsformene tester studentenes evne til kritisk tenking og refleksjon, spesielt gjennom individuell skriftlig hjemmeoppgave og masteroppgave hvor eksamensformen tester at de kan jobbe selvstendig over tid med en oppgave. Videre tester eksamen at de kan fremskaffe egen litteratur, vise kritisk refleksjon til litteraturen, og kunne vise til balansert anvendelse av dette. Dessuten testes om studenten behersker nødvendige begreper og konsepter på uavhengig grunnlag gjennom skriftlig eksamen uten hjelpemidler og muntlig eksamen. Endelig testes om studenten kan arbeide i laboratorier med hensyn tagen etiske og sikkerhetsmessige problemstillinger, samt bearbeide, tolke og reflektere over egne data generert fra biologiske eksperimenter. Dette testes gjennom obligatoriske laboratorieøvelser og masteroppgave.

Innhold og oppbygning

Studiet danner grunnlag for Phd-studier innen fagområdet idrettsvitenskap. Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor fysisk aktivitet og helse. Fagområdet er tverrfaglig, og søker å etablere kunnskap som er av betydning for utøvelse av idrett og for bruk av fysisk aktivitet innen forebyggende og helsefremmende arbeid.Fagområder for spesialisering er følgende;

 • Forebygging av idrettsskader
 • Kvinner, trening og helse
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Overvåking av fysisk aktivitet og fysisk form
 • Aktiv rehabilitering av muskel-/skjelettlidelser
 • Fitness

Skikkethetsvurdering

Det kreves ikke skikkethetsvurdering.

Utvekslingsmuligheter

Det åpnes for at studentene kan reise på utveksling i ett av semestrene og NIH har gode samarbeidspartnere i utlandet. Vi følger det generelle avtalene for utveksling ved Norges Idrettshøgskole med særlig gode samarbeidspartnere i Canada, men også andre partnere i og utenfor Europa. Se også: http://www.nih.no/student/utveksling/.

Tilrettelegging for studenter fra partneruniversitet

Det er lagt til rette for mottak av studenter fra partneruniversiteter som ønsker veiledning i forbindelse med prosjektarbeid, masteroppgave eller lab. Det tilbys ett obligatorisk emne (10 sp) på engelsk.

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
VIT400Vitenskapsteori og forskningsetikk5 spHøstSigmund Loland
MET400Vitenskapelig metode5 spHøstKari Bø
MA401Psychology of sport and physical activity10 ECTSFallYngvar Ommundsen
MA420Målemetoder for fysisk aktivitet10 spHøstUlf Eklund
MA421Fysisk aktivitet og helse20 spVårUlf Eklund
MET420Spesiell metode - prosjektplan5 spVårHege Grindem
MA500Masteroppgave60 spHøst og vårVeileder

Velg ett av to metodeemner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MET405Kvalitativ forskning5 spVårAage Radmann
STA400Statistikk5 spVårJostein Steene-Johannessen