Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne 

Studieprogram

Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne

Studieprogram (Engelsk)

Master in Sport Sciences, field of study Sport and Physical Performance

Programleder

Klavs Madsen

Grad etter fullført studieprogram

Master i idrettsvitenskap

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Master in Sport Sciences

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

120 sp

Hovedmål

Masterprogrammet, studieretning fysisk prestasjonsevne, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med studier av den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold i miljøet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, samt den fysiske og biologiske bakgrunnen for styring av bevegelser. Studiet av fysisk prestasjonsevne har stor spennvidde fra prestasjonsevne i toppidrett og mosjonsaktiviteter til fysisk arbeidskapasitet hos pasientgrupper, barn og eldre. Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor området for å forstå hva som begrenser den fysiske prestasjonsevnen og hvordan den kan påvirkes, for eksempel av trening. 

Relevans

Programmet er spesielt relevant for trenere, undervisere, instruktører og helsepersonell som jobber med idrett, helse, forebygging og rehabilitering innenfor fysisk aktivitet og fysisk prestasjon. Fagområdet er relatert til idrettsbiologi innenfor fysiologi, biomekanikk og delvisst teknologi.

Kvalifiserer til

Studiet egner seg for studenter med målsetning om å arbeide innen idrett, helse og undervisningssektoren der ovenstående kompetanse etterspørres. Studiet danner grunnlag for dr.gradsstudier innen fagområdet fysisk prestasjonsevne hos ulike grupper.

Opptakskrav

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 120 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)

Fordypningskrav - fysisk prestasjonsevne:

Minst 60 studiepoeng i fagene fysiologi, anatomi og biomekanikk. Følgende emner må inngå:

 • Generell fysiologi, minst 7,5 sp
 • Arbeidsfysiologi, minst 7,5 sp
 • Bevegelsesapparatets anatomi, minst 7,5 sp

I tillegg må minst to av følgende emner inngå med minst 7,5 sp hver:

 • TreningsfysiologioFunksjonell anatomi
 • Generell biomekanikk
 • Cellebiologi
 • Biokjemi

Kurs som delvis dekker disse emnene kan også inngå, men poengredusert til det antall sp som overlapper med de emner beskrevet over.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • kunnskap om vitenskapelige metoder og forskningsetiske problemstillinger
 • avansert kunnskap om biologiske teorier og metoder på temaer som er relevant for idrett og fysisk prestasjon, herunder evne til å kunne analysere og diskutere faglige problemstillinger innen fagområdet 
 • stor kunnskap om praktisk anvendelse av teorier og metoder innenfor fysisk prestasjonsevne i idretten, i relasjon til helse og for fysisk trening av pasienter
 • kunnskap til å kunne balansere prinsippene fra idrettsbiologi med andre viktige fag innenfor idretts- og aktivitetslære
 • spesialisert kunnskap innen et avgrenset område som behandles i masteroppgaven

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • arbeide kritisk og selvstendig med idrettsvitenskapelige problemstillinger i et biologisk perspektiv
 • analysere relevante problemstillinger som oppstår i praktisk idrett med utgangspunkt i hvordan kroppens fysiologiske og mekaniske systemer påvirker prestasjonsevnen
 • benytte og evaluere ulike målemetoder for fysisk kapasitet og fysisk belastning
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere og strukturere faglige resonnementero planlegge og gjennomføre et avgrenset idrettsvitenskapelig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillingen innen idrettsvitenskap
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor sin fagtradisjon
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • håndtere og analysere data i forbindelse med vitenskapelig arbeide
 • formidle faglige synspunkter og eget selvstendig arbeid, både til spesialister innen idrettsvitenskap og til allmennheten
 • bidra til nytenking innen idrettsvitenskap i sin fagtradisjon

Læringsformer og aktiviteter

Programmet går over to år hvorav det første året består av metodekurs og fagseminarer, til sammen 60 ECTS. Det andre året er satt av til gjennomføring av datainnsamling og skriving av masteroppgaven. I det første året vil undervisningen bestå av forelesninger, egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av vitenskapelige artikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver.

Vurdering av studentenes læring

Vurderingsformene er en kombinasjon av muntlige og skriftlig eksamen, samt individuell skriftlig hjemmeoppgave. Vurderingsformene tester studentenes evne til kritisk tenking og refleksjon, spesielt gjennom individuell skriftlig hjemmeoppgave og masteroppgave hvor eksamensformen tester at de kan jobbe selvstendig over tid med en oppgave. Videre tester eksamen at de kan fremskaffe egen litteratur, vise kritisk refleksjon til litteraturen, og kunne vise til balansert anvendelse av dette. 

Dessuten testes om studenten behersker nødvendige begreper og konsepter på uavhengig grunnlag gjennom skriftlig eksamen uten hjelpemidler og muntlig eksamen. 

Endelig testes om studenten kan arbeide i laboratorier med hensyn tagen etiske og sikkerhetsmessige problemstillinger, samt bearbeide, tolke og reflektere over egne data generert fra biologiske eksperimenter. Dette testes gjennom obligatoriske laboratorieøvelser og master oppgave.

Innhold og oppbygning

En skjematisk oversikt over masterprogrammet er vedlagt nederst.For å bli tatt opp på programmet kreves det en Bachelor i idrett eller tilsvarende (minimum 180 ECTS) I tillegg kreves det at studentene har minst 60 ECTS i idrettsbiologi (fagene fysiologi, anatomi og biomekanikk), se ovenfor under opptakelseskrav.  

For å oppnå mastergraden ved programmet kreves det:

 • Faglig bredde og dybde (180 ECTS Bachelor, 120 ECTS masternivå)• Idrettsfysiologi, Idrettsbiomekanikk og -teknologi (60 ECTS eller tilsvarende på Bachelornivå + 40 ECTS på Masternivå)
 • Metodefag for vitenskapelig arbeide og vitenskapsteori (10 ECTS Bachelor + 15 ECTS Master)
 • Spesiell prosjektplan inkluderende laboratoriearbeide, sikkerhet og etikk (5 ECTS på Master)
 • Masteroppgave innenfor ovennevnte områder (60 ECTS)

Det forutsettes at kandidaten har grunnleggende kunnskap til Masteremnene fra Bachelor studiene. På masterprogrammet utvides fagenes omfang i temaer, men også med fokus på dybdeforståelse av de ulike temaene. Der er dessuten progresjon av emner på Master. 

Skikkethetsvurdering

Det kreves ikke skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10 for masterprogrammet. 

Samarbeid med andre institusjoner

Der samarbeides spesifikt med Idrettsmedisin på NIH om masterprogrammet og med øvrige masterutdannelser på NIH vedrørende vitenskapsteori, etikk og metode. Når det dreier seg om masteroppgaven er der muligheter for at dette foregår i samarbeide med eksterne institusjoner og bedrifter, herunder samarbeide med andre universiteter.

Utvekslingsmuligheter

Vi følger det generelle avtalene for utveksling ved Norges Idrettshøgskole og har særlig gode samarbeidspartnere i England, Italia, Sverige og Danmark, men også andre partnere i og utenfor Europa. Disse er beskrevet her: http://www.nih.no/student/utveksling/  

Tilrettelegging for studenter fra partneruniversitet

Vi har flere emner som går på engelsk for å kunne ta imot utvekslingsstudenter fra utlandet. I samarbeide med øvrige masterutdannelser ved NIH lages forskjellige pakker til eksterne studenter.

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
VIT400Vitenskapsteori og forskningsetikk5 spHøstSigmund Loland
MET400Vitenskapelig metode5 spHøstKari Bø
MA408Energistoffskiftet under arbeid10 spHøstJørgen Jensen
MA409Styrke og biomekanikk10 spHøstAmelie Werkhausen
MA413Fordypningsoppgave10 spVårKlavs Madsen
MET415Spesiell metode - prosjektplan5 spVårKlavs Madsen
MA500Masteroppgave60 spHøst og vårVeileder

Velg ett av to metodeemner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MET405Kvalitativ forskning5 spVårAage Radmann
STA400Statistikk5 spVårJostein Steene-Johannessen

Velg ett av to fordypningsemner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
MA411Specialisation in Physiology10 ECTSSpringAdam Sharples
MA412Specialization course in biomechanics10 ECTSSpringOlivier Seynnes