Fysisk aktivitet og funksjonshemming 

Studieprogram

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Studieprogram (Engelsk)

Physical activity and disability

Programleder

Kristin Vindhol Evensen

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

60 sp

Hovedmål

Det ettårige påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming lærer studentene å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett, kroppsøving og friluftsliv (også kalt bevegelsesaktiviteter) for mennesker med ulike funksjonshemminger.
Studiet har en pedagogisk og praksisnær tilnærming. Studentene skal engasjere seg i og reflektere over de møtene som oppstår mellom pedagogen, deltageren, bevegelsesaktiviteten og konteksten. Det blir først og fremst lagt vekt på sosiokulturelle og fenomenologiske perspektiver av funksjonshemming. Etter avsluttet studium skal studentene være kvalifiserte for arbeid med mennesker med funksjonshemming og bevegelsesaktiviteter innen rehabilitering, pedagogiske virksomheter, idrett og psykisk helsevern.

Relevans

Studiet fysisk aktivitet og funksjonshemming er et påbygningsstudium, som kan brukes for å spisse sin tidligere bachelorgrad/utdanning inn mot arbeid for tilrettelegging av fysisk aktivitet for personer med funksjonshemming innen felt som eksempelvis rehabilitering, pedagogiske virksomheter, idrett og psykisk helsevern.
Studieprogrammet har en viktig sammfunnsrelevans ved at det setter søkelyset på viktigheten og verdiene av et mer inkluderende samfunn, hvor alle typer bevegelse og deltagelse blir anerkjent og hvor aksept og mangfold er sentrale verdier.

Kvalifiserer til

Studiet fysisk aktivitet og funksjonshemming kan inngå i en bachelorgrad i idrettsvitenskap, og kvalifiserer da for opptak til master i idrettsvitenskap.
Studiet kan også kombineres med andre utdanninger, for eksempel innen helse- og sosialfag, sammen med påbygningsstudiet Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), eller friluftsliv.
Etter avsluttet studium er du kvalifisert for arbeid med mennesker med funksjonshemminger og bevegelsesaktiviteter innen pedagogiske virksomheter, rehabilitering, psykisk helsevern, idretten og frivillige organisasjoner.
Eksempler på arbeidsområder:

 • Idrettspedagog i skolen, i spesialgrupper eller spesialskoler
 • Aktivitetspedagog/idrettspedagog i barnehage
 • Pedagog på kompetansesenter for personer med funksjonshemming
 • Idrettspedagog i rehabilitering
 • Idrettspedagog innen psykisk helsevern
 • Idrettspedagoger ved Frisklivssentraler
 • Fagkonsulent Paraidrett innen norsk idrett

Opptakskrav

Gruppe 1

 • Søkere med BA-grad i idrettsvitenskap inkl. idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap
 • Søkere med BA-grad i helse- eller sosialfag samt idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap

Gruppe 2

 • Søkere med to års høyere idrettsvitenskaplig utdanning, der det ene året er idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap
 • Søkere med idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap og ett års pedagogisk utdanning
 • Søkere med BA-grad i helse- eller sosialfag samt at det gjennom utdanning og/eller erfaring vert dokumentert kunnskap om idrettsfag

Søkere i gruppe 1 skal rangeres foran søkere i gruppe 2.

 

Politiattest og medisinsk testing

Utdanningen krever politiattest, tuberkulose- og MRSA-testing. Politiattest og egenerklæringsskjemaer for de medisinske testene må legges fram ved studiestart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning skal studenten:

 • ha bred kunnskap om idrettspedagogisk arbeid rettet mot mennesker med funksjonshemming
 • ha kunnskap om ulike måter å forstå funksjonshemming på
 • kjenne til forskings- og utviklingsarbeid og relevante offentlige dokument på fagområdet fysisk aktivitet og funksjonshemming
 • kunne finne relevant kunnskap innen fagområdet fysisk aktivitet og funksjonshemming
 • ha kunnskap om den historiske utviklingen av fagområdet fysisk aktivitet og funksjonshemming og hvilke særtrekk og hvilken plass fagområdet har i samfunnet

Ferdighet

Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne benytte faglig kunnskap i planlegging, gjennomføring og evaluering av bevegelsesaktiviteter for mennesker med funksjonshemming
 • kunne finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det svarer på en problemstilling knyttet til funksjonshemming og bevegelse
 • kunne anvende relevante idrettspedagogiske verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne reflektere over egen faglig praksis og justere denne under veiledning
 • ha innsikt i og evne til å håndtere etiske utfordringer i idrettspedagogisk arbeid med mennesker med funksjonshemming
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt, alene og sammen med andre
 • kunne formidle sentralt fagstoff både muntlig, skriftlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkt og erfaringer med andre som arbeider med mennesker med funksjonshemming, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og tverrfaglig samarbeid

 

Læringsformer og aktiviteter

Studentene vil delta i ulike former for undervisning og praksis. Undervisningen skjer både i plenum og i grupper der det arbeides med sentrale tekster og reflekteres over teori og erfaringer som blir gjort i praksis. Det blir lagt stor vekt på studentaktive læringsformer. Det er derfor forventet at studentene er tilstede også utenom den timeplanfestede undervisningen.

Vurdering av studentenes læring

Ulike vurderingsformer benyttes i løpet av studieåret, slik som mappeoppgaver, refleksjonsnotat, hjemmeeksamen, skoleeksamen, praktisk-metodisk oppgave og muntlige presentasjoner. For nærmere detaljer, se hver enkelt emneplan.

Oversikt

Samarbeid med andre institusjoner

Studiet blir gjennomført i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter. Studentene vil i løpet av studieåret totalt oppholde seg der i 6 uker. NIH skaffer gratis bolig til studentene i disse 6 uker i nærheten av Beitostølen helsesportsenter.

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
FAF310Tilpasset fysisk aktivitet og pedagogikk10 spHøstEllen Berg
FAF311Perspektiver på funksjonshemminger og samhandling10 spHøstKristin Vindhol Evensen
FAF312Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger10 spVårEllen Berg
FAF313Fysisk aktivitet i psykisk helsevern10 spVårKristin Vindhol Evensen
FAF314Praksislæring10 spHøst og vårKristin Vindhol Evensen
FAF315Kroppslig læring10 spVårKristin Vindhol Evensen