Studiehåndbok 2019-2020
   
   
  
MA442 Sport Management (20 sp) 
Faktaboks
EmnekodeMA442
EmnenavnSport Management
Studiepoeng20 sp
UndervisningsspråkNorsk
AnsvarligØrnulf Seippel
TidspunktVår
Innledning

Målet for emnet er å gi en økt innsikt og forståelse innen sport management, med særlig vekt på organisasjon og ledelse. Emnet vil danne grunnlag for selvstendig og kritisk refleksjon over problemstillinger innen sport management. Herunder ligger at studentene skal få innsikt i sentrale teorier fagfeltet og ha innsikt i hvordan slike teorier kan benyttes.

Mål

Gi studentene et teoretisk utgangspunkt for å kunne gjennomføre et vitenskapelig arbeid knyttet til det organiserte idrettslivet i offentlig og privat sektor.

Utdypning av målet

  • Seminaret har som ambisjon å gi ideer til interessante problemstillinger. Dette innebærer for det første en beskrivelse av forskningsfeltet, både gjennom generelle samfunnsbeskrivelser (eks. modernisering), og gjennom å belyse dagens idrettsvirkelighet. For det andre innebærer det en teoretisk skolering, der det er en viktig målsetting å gjøre teoriene relevante for idretts/frivillighetsfeltet.

Fagområder
Studentene skal kunne:

  • Skaffe seg kunnskap om den frivillige sektoren og det sivile samfunnet. Det vil si kunne beskrive den frivillige sektoren, dens egenskaper og rolle samt de teoretiske forståelser av denne.
  • Gjøre rede for og anvende teorier om frivillige organisasjoner ut fra en økonomisk og politisk tilnærming.
  • Vurdere og drøfte endringsprosesser i samfunnet utfra sosiale endringsteorier, modernitet og senmodernitet.
  • Gjøre rede for teoretiske perspektiver om organisasjoner ut fra strukturelle, kulturelle, kjønns- og institusjonelle tilnærminger.
  • Arbeide med teorier om organisasjonsendring, dvs. endring i omgivelsene og i idrettsorganisasjonene.
  • Identifisere og analysere idrettens organisering og utfordringer og arbeide kritisk med den norske organiserte idretten i endring.
  • Gjøre rede for vitenskapelige begrep og konsepter innenfor Sport Marketing
Organisering og arbeidsformer

Emnet vil ha en veksling av forelesninger og egenstudier, enkeltvis og i grupper, med og uten veiledning. Resultatene av arbeidet skal legges frem både muntlig og skriftlig, blant annet i form av resymé og kritisk analyse av pensumartikler.

Vurdering

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Skriftlig individuell 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Gradert karakter A-F.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Seippel, Ø. (Red.). (2019). MA442: Sport management: Våren 2020. (Digitalt kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole.
** PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det digitale kompendiet, alfabetisk etter den nye APA-standarden:
Alvesson, M., Blom, M., & Svenningson, S. (2017). Leadership: The need for a reflexive. I M. Alvesson, M. Blom  & S. Svenningson, Reflexive leadership (s. 1-12). London: Sage.

Alvesson, M., Blom, M., & Svenningson, S. (2017). On reflection and reflexivity. I  M. Alvesson, M. Blom  & S. Svenningson, Reflexive leadership (s. 13-26). London: Sage.

Easterby-Smith, M. & Araujo, L. (1999). Organizational learning: Current debates and opportunities. I M. Easterby-Smith, J. Burgoyne & L. Araujo (Eds.), Organizational learning and the learning organization (s. 1-21). London: Sage.

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., Styhre, A., & Woll, K. (2014). Strategiteori. I U. Eriksson-Zetterquist, T. Kalling, A. Styhre & K. Woll, Organisasjonsteori (s. 176-202). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

North, D .C. (1990). An introduction to institutions and institutional change. I D. North, Institutions, institutional change and economic performance (s. 3-10). Cambridge: Cambridge Univeristy Press.

Scott, R. W. (2014). Crafting an analytic framework. I R. W. Scott, Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4 ed.) (s. 55-85). Thousand Oaks, Calif: Sage.

Scott, R. W. (2014). Institutional Construction. I R. W. Scott, Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4 ed.) (s. 113-142). Thousand Oaks, Calif: Sage.

Sitkin, S. B., Sutcliffe, K. A., & Weick, K. E. (1999). Organizational learning. I R. C. Dorf (Ed.), The technology management handbook (The electrical engineering handbook series) (s. 70-76). Boca Raton, Fla: CRC Press.

Starbuck, W. H., & Milliken, F. J. (2006). Executives´ perceptual filters: What they notice and how they make sense. I W. Starbuck (Ed.), Organizational realities: Studies of strategizing and organizing (s. 209-232). Oxford: Oxford University Press.

Thornton, P., & Ocasio, W. (2008). Institutional logics. I: R. Greenwood,  C. Oliver, K. Sahlin & R. Suddaby (Eds.). The Sage handbook of organizational institutionalism (s. 99-129). London: Sage.

Washington, M., Boal, K. B., & Davis, J. N. (2008). Institutional leadership: Past, present, and future. I: R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin & R. Suddaby (Eds.), The Sage handbook of organizational institutionalism (s. 721-735). London: Sage Publications.


32 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene/bøkene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Bergkvist, L. (2012). The flipside of the sponsorship coin: Do you still buy the beer when the brewer underwrites a rival team? Journal of Advertising Research, 52(1), 65-73.  https://doi.org/
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Bodemar, A., Strittmatter, A.-M., & Fahlen, J. (under utgivelse). Doomed to fail? A study of how junior managers at a large-scale sport event cope with leadership issues. Sendt utgiver, under vurdering.
* * Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Chien, P. M., Cornwell, T. B., & Pappu, R. (2011). Sponsorship portfolio as a brand-image creation strategy. Journal of Business Research, 64(2), 142-149.  https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.02.010
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Cornwell, T. B., Weeks, C. S., & Roy, D. P. (2005). Sponsorship-linked marketing: Opening the black box. Journal of Advertising, 34(2), 21-42. https://doi.org/10.1080/00913367.2005.10639194
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Cornwell, T. B., & Kwon, Y. (2019). Sponsorship-linked marketing: Research surpluses and shortages. Journal of the Academy of Marketing Science 1-23. https://doi.org/10.1007/s11747-019-00654-w
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited, institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48, 147-160.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Enjolras B. & Waldahl, R. (2007). Policy-making in Sport: The Norwegian Case. International Review for the Sociology of Sport, 42(2), 201–216. https://doi.org/10.1177/1012690207084753
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Fahlén, J., Eliasson, I. & Wickman, K. (2015). Resisting self-regulation: An analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden. International Journal of Sport Policy and Politics, 7(3), 391-406. https://doi.org/10.1080/19406940.2014.925954
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

Foldy, E. G., Goldman, L., & Ospina, S. (2008). Sensegiving and the role of cognitive shifts in the work of leadership. The Leadership Quarterly, 19(5), 514-529. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.07.004
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Gammelsæter, H. (2010).  Institutional pluralism and governance in ‘‘Commercialized’’ Sport Clubs. European Sport Management Quarterly, 10(5), 569-594. https://doi.org/10.1080/16184742.2010.524241
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Gioia, D. A., & Thomas, J. B. (1996). Identity, image, and issue interpretation: Sensemaking during strategic change in academia. Administrative Science Quarterly, 41(3), 370-403. https://doi.org/10.2307/2393936
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Gioia, D. A., Patvardhan, S. D., Hamilton, A. L., & Corley, K. G. (2013). Organizational identity formation and change. The Academy of Management Annals, 7(1), 123-193. https://doi.org/10.1080/19416520.2013.762225
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Hayhurst, L., & Frisby, W. (2010). Inevitable tensions: Swiss and Canadian Sport for Development NGO perspectives in partnerships with high performance sports. European Sport Management Quarterly, 10(1), 75-96. https://doi.org/10.1080/16184740903554140
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hernes, T., & Irgens, E. J. (2013). Keeping things mindfully on track: Organizational learning under continuity. Management Learning, 44(3), 253-266. doi: 10.1177/1350507612445258
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hillman, A., Withers, M., & Collins, B. (2009). Resource dependence theory: A review. Journal of Management, 35(6), 14014-1427. https://doi.org/10.1177/0149206309343469
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Houlihan, B. (2005). Public sector sport policy. International Review for the Sociology of Sport, 40(2), 163-185. https://doi.org/10.1177/1012690205057193
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

Kerwin, S., Doherty, A., & Harman, A. (2011). "It's not conflict, it's differences of opinion": An in-depth examination of conflict in nonprofit boards. Small Group Research, 42(5), 562-594. https://doi.org/ 10.1177/1046496411398395
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

King, B., Felin, T., & Whetten D. (2010). Finding the organization in organizational theory. Organization Science, 21(1), 290-305. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0443
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Leopkey, B., & Parent, M. (2009). Risk management issues in largescale sporting events: A stakeholder perspective. European Sport Management Quarterly, 9(2), 187-208. https://doi.org/10.1080/16184740802571443
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Leopkey, B., & Parent, M.  (2009). Risk management strategies by stakeholders in Canadian major sporting svents. Event Management, 13(3), 153-170. https://doi.org/10.3727/152599509790029828
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Lesjø, J. H., Strittmatter, A.-M., & Hanstad, D. V. (2017). Patterns of influence: Relationship with the IOC as seen by the organisers of the Youth Olympic Winter Games 2016. International Journal of Sport Management and Marketing, 17(4-6), 331–350.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organizational learning. Annual Review of Sociology, 14, 319-340.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

May, P., & Winter, S. (2007). Politicians, managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 453-476. https://doi.org/10.1093/jopart/mum030
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Meyer, J., & Bromley, P. (2013). The worldwide expansion of ''organization''. Sociological Theory, 31(4), 366-389. https://doi.org/10.1177/0735275113513264
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Parent, M. M., & Deephouse, D. L. (2007). A case study of stakeholder identification and prioritization by managers. Journal of Business Ethics, 75(1), 1-23.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Parent, M. M., Kristiansen, E., Skille, E. Å., & Hanstad, D. V. (2013). The sustainability of the Youth Olympic Games: Stakeholder networks and institutional perspectives. International Review for the Sociology of Sport, 50(3), 326-348. https://doi.org/10.1177/1012690213481467.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Popp, B., Horbel, C., & Germelmann, C. C. (2018). Social-media-based antibrand communities opposing sport-team sponsors: Insights from two prototypical communities. International Journal of Sport Communication, 11(3), 339-368.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rothstein, B., & Troell, J. (2008). What is quality of government? Governance, 22(1), 165-190. Hentet fra https://www.gu.se/digitalAssets/1358/1358049_what-is-quality-of-government.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rowley, T. J. (1997). Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder influences. Academy of Management Review, 22(4), 887-910. https://doi.org/10.2307/259248
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Stenling, C. (2013). The introduction of drive-in sport in community sport organizations as an example of organizational non-change. Journal of Sport Management, 27(6), 497-509. https://doi.org/10.1123/jsm.27.6.497
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Stenling, C., & Fahlén, J. (2016). Same same, but different? Exploring the organizational identities of Swedish voluntary sports: Possible implications of sports clubs' self-identification for their role as implementers of policy objectives. International Review for the Sociology of Sport, 51(7), 867-883. https://doi.org/10.1177/1012690214557103
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Toscani, G., & Prendergast, G. (2018). Sponsees: The silent side of sponsorship research. Marketing Intelligence & Planning, 36(3), 396-408.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no