Studiehåndbok 2018-2019
   
   
  
FIT902/FIT952/FIT962 PT som yrke (40 sp) 
Faktaboks
EmnekodeFIT902/FIT952/FIT962
EmnenavnPT som yrke
Studiepoeng40 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår 2019 og høst 2019
EmneansvarligBeate Torset
Kort om emnet

Emnet inngår i studieprogram personlig trener (60 SP) og gir teoretisk og praktisk kunnskap innen trenings- og aktivitetslære, coaching, PT-rollen og tilrettelegging for ulike kundegrupper.

Læringsmål

1. Trenings- og aktivitetslære

Studenten:

 • kan formulere hensiktsmessige målsettinger for ulike PT-kunder,
 • kan beskrive og analysere basisøvelser med bakgrunn i funksjonell anatomi og biomekanikk, og kan på bakgrunn av dette veilede ulike PT-kunder,
 • forstår grunnleggende prinsipper og metoder for testing og trening av utholdenhet, styrke og bevegelighet,
 • har prøvd ut og kjenner til sentrale treningsøvelser for sentrale fysiske egenskaper,
 • kan utføre arbeidskravs- og kapasitetsanalyser innen utvalgte utholdenhets- og kraftkrevende aktiviteter/idretter,
 • kan lage individuelt tilpassede treningsplaner for ulike PT-kunder innenfor utvalgte utholdenhets- og kraftkrevende aktiviteter/idretter,
 • har kunnskap om forsking innen bevegelighet, og kan på bakgrunn av dette tilrettelegge tøyning og bevegelighetstrening tilpasset kundens utgangspunkt og behov

2. Coaching og PT-rollen

Studenten

 • kan gjennomføre personlig trening uten bruk av tradisjonelle apparater og vekter,
 • kan anvende teknikker fra coaching og motiverende samtale til å avdekke utgangspunkt, målsetting og motivasjon hos ulike PT-kunder,
 • kan utvise motiverende, målrettet, effektiv og trygg personlig trening i praksis,
 • har kunnskap om grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk,
 • har kunnskap om holdningsarbeid og tiltak innen antidopingarbeid,
 • kjenner til og er bevisst rollen som PT på områder som markedsføring og salg, arbeidsforhold, lovverk og etikk,
 • kjenner til egne begrensninger og grenseoppgang mot andre faggrupper.


3. Personlig trening og tilrettelegging for ulike kundegrupper

Studenten 

 • har kunnskap om fysisk aktivitets påvirkning på helse,
 • har kunnskap om og kan anvende generelle treningsanbefalinger for gravide, seniorer og personer med overvekt/fedme,
 • har kjennskap til spiseforstyrrelser og kroppspress som del av treningssenterbransjen,
 • har kjennskap til forebygging av vanlige belastnings-/idrettsskader. 
Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

 • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver/tester/diskusjoner knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
 • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
 • Praksisnær undervisning med gruppearbeid og caser.
 • Studentfremlegg.
 • Gjennomføre og dokumentere praktisk testing og egentrening.
 • PT-praksis inkl. rapport med egenrefleksjon og hverandrevurdering.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Arbeidskrav
 • 80 % frammøte gjennom alle studieprogrammets sju samlinger
 • 100 % oppmøte i grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR).
 • 100 % oppmøte på caseundervisning (tre caseoppgaver) for ulike treningsmål.
 • Gjennomføre praksis som omfatter:
  • Minimum 20 PT timer med praksisdeltaker
  • Minimum 10 timer jobbskygging av en erfaren PT og observasjon av kundearbeid
  • Minimum 10 timer salgspraksis på treningssenter
 • Obligatorisk oppmøte på “praksisoppsummering”, inkl. holde kort presentasjon av praksisperioden.
 • Midtveisvurdering (instruktørrollen, praktisk styrketrening).
 • E-læringsmodulen "Rent Senter".

Arbeidskravene må være godkjent for å bestå emnet. 

Vurdering/eksamen
 • Mappevurdering bestående av digitale tester, oppgaveinnleveringer og praksisrapporter utdelt i læringsplattformen Canvas. Mappen blir vurdert til bestått/ikke bestått.
 • Praktisk-metodisk eksamen med gradert karakter (A-F).
  • To ukers forberedelse gjennom utarbeidelse av skriftlig treningsplan basert på utleverte caseoppgaver. Innlevering én uke før praktisk-metodisk eksamen.
  • Praktisk gjennomføring (ca. 20 min) av personlig trening knyttet til treningsplanen.
  • Muntlig eksaminering (ca. 35 min.) fra teoretisk innlevering og praktisk gjennomføring. Avslutningsvis trekker studenten to-tre spørsmål fra øvrige deler av pensum.
Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 5 BØKER:

BOK 1:
American College of Sports Medicine. (2017). ACSM's resources for the personal trainer (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer.
Disse kapitlene skal leses:
Kap. 1,-2, 7-10, 13, 14 (s. 375-403) og 15-20.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

BOK 2:
Gjerset, A. (Red.). (2015). Idrettens treningslære (2. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.
Disse kapitlene skal leses:
Kap. 13 (184-260)
Kap. 14
Kap. 17 (s. 322-368)
Kap. 18 (s. 401-414)
Kap. 21 (471-483)
Kap. 24
Kap. 27 (s. 566-585)
Kap. 28 (s. 586-601)

* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

BOK 3:
Lohne-Seiler, H. & Langhammer, B. (2018). Fysisk aktivitet og trening blant eldre: Betydning for fysisk kapasitet og funksjon. Oslo: Cappelen Damm.
Kap. 1-3 og 6-11 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

BOK 4:
Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P. E., Rønnestad, B. R. & Wisnes, A. R. (2010). Styrketrening: I teori og praksis. Oslo: Gyldendal Undervisning.
Disse kapitlene skal leses:
Kap. 1-8, 10-14, 16 og 19
:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

BOK 5:
Torstveit, M.K, Lohne-Seiler, H., Berntsen, S.  & Anderssen, S. A. (Red.). (2018). Fysisk aktivitet og helse: Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. Oslo: Cappelen Damm.
Kap. 2-7, 12-13 og 15 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Torset, B. (Red). (2018). Personlig trener som yrke: 2018-2019. (Digitalt kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole.
** Denne (PDF) igger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendium, alfabetisk i APA-format:
Kroppsbilde:

Ginis, K. A. M. & Bassett, R. (2011). Exercise and changes in body image. I: T. Cash & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, practice, and prevention (2nd ed.). (s. 378-386). New York: Guilford.

Grogan, S. (2011). Body image development in adulthood. I: T. Cash & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, practice, and prevention (2nd ed.). (s. 93-100). New York: Guilford.

Kvalem, I. L. (2007). Ungdom og kroppsbilde. I: I. L. Kvalem & L. Wichstrøm (Red.), Ung i Norge: Psykososiale utfordringer. (s. 33-50). Oslo: Cappelen akademisk forl.

Murnen, S. K. (2011). Gender and body images. I: T. Cash & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, practice, and prevention (2nd ed.). (s. 173-179). New York: Guilford.

Coaching som personlig trener:
Weinberg, R. S. & Gould, D. (2015). Feedback, reinforcement and instrinctic motivation. I: R. S. Weinberg & D. Gould, Foundations of sport and exercise psychology (6th ed.). (s. 121-150). Champaign, Ill.: Human Kinetics.

Weinberg, R. S. & Gould, D. (2015). Goal-setting. I: R. S. Weinberg & D. Gould, Foundations of sport and exercise psychology (6th ed.). (s. 351-370). Champaign, Ill.: Human Kinetics.

Weinberg, R. S. & Gould, D. (2015). Self-confidence. I: R. S. Weinberg & D. Gould, Foundations of sport and exercise psychology (6th ed.). (s. 323-350). Champaign, Ill.: Human Kinetics.


14 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Helse og adferd:
Getz, L., Kirkengen, A. L. & Ulvestad, E. (2011). Menneskets biologi - mettet mer erfaring. Tidsskrift for Den norske legeforening 131(7), 683-687. doi: 10.4045/tidsskr.10.0874
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

McEwen, B. (2012). Brain on stress: How the social environment gets under the skin. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(Suppl. 2), 17180–17185. doi: 10.1073/pnas.1121254109
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Warnecke, E. (2014). The art of communication. Australian Family Physician, 43(3), 156-158.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Metode og kildekritikk:
Jamtvedt, G., Hilde, G. & Nordheim, L. (2000). Kunnskapsbasert fysioterapi: Å lete etter forskningsbasert kunnskap. Fysioterapeuten, 3.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kroppsbilde:
Keski-Rahkonen, A., & Mustelin, L. (2016). Epidemiology of eating disorders in Europe: prevalence, incidence, comorbidity, course, consequences, and risk factors. Current opinion in psychiatry, 29(6), 340-345. doi: 10.1097/YCO.0000000000000278.
* Artikkelen (PDF) ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Mathisen, T. F. & Olsen, T. (2016). Når kroppsfokus blir patologisk: Sosiale medier, fitness og spiseforstyrret atferd. Norsk Tidsskrift for ernæring, 13. Hentet 25. april 2018 fra http://www.ntfe.no/i/2016/3/c-1
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Prichard, I., & Tiggemann, M. (2008). Relations among exercise type, self-objectification, and body image in the fitness centre environment: The role of reasons for exercise. Psychology of sport and exercise, 9(6), 855-866. doi: 10.1016/j.psychsport.2007.10.005
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Tiggemann, M., & Zaccardo, M. (2015). “Exercise to be fit, not skinny”: The effect of fitspiration imagery on women's body image. Body image, 15, 61-67. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.06.003
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. L. (2015). What is and what is not positive body image? Conceptual foundations and construct definition. Body image, 14, 118-129. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.04.001
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rabdomyolyse:
Tazmini, K., Schreiner, C., Bruserud, S., Raastad ,T. & Solberg, E. (2017). Treningsindusert rabdomyolyse – en pasientserie. Tidsskrift for den norske legeforening. doi: 10.4045/tidsskr.16.1103
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Effekt av personlig trener:
Rustaden, A. M., Haakstad, L. A. H. & Bø, K. (2017). Effects of Body Pump and resistance training with and without a personal trainer on muscle strength and body composition in overweight and obese women - A randomised controlled trial. Obesity Research Clinical Practice, 11(6), 728-739. doi: 10.1016/j.orcp.2017.03.003.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Trening under og etter graviditet:
Committee Opinion No. 650. (2015). Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstetrics & Gynecology, 126(6), e135-e142.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Utholdenhetstrening:
Helgerud, J., Høydal, K. L., Wang, E., Karlsen T., Berg P., Berkaas M. ... Hoff, J.  (2007). Aerobic high-intensity intervals improve VO2max more than moderate training. Medicine and Science in Sports and Exercise, 39(4), 665-671.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Midgley, A.W., McNaughton, L.R. & Wilkinson, M. (2006). Is there an optimal training intensity for enhancing the maximal oxygen uptake of distance runners? Empirical research findings, current opinions, physiological rationale and practical recommendations. Sports Medicine, 36(2), 117-132.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.


ELEKTRONISK ØVELSESBANK:  Begge ligger i Canvas.
NIH Aktiv. (u.å.). Øvelsesbank styrketrening (E-bok og pdf-kompendier). Oslo: Norges idrettshøgskole.

NIH Aktiv. (u.å.). PT Spotting arbeidshefte (Pdf-kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole


2 OFFENTLIGE ONLINE RESSURSER:

Idrettsskader:
Senter for idrettsskadeforskning. (u.å.). Best uten skader. Hentet 10. desember 2018 fra http://skadefri.no/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.
** "Skadefri" finnes også som APP, gratis.

Startsamtalen/PT-rollen:

Helsedirektoratet (u.å.) Motiverende intervju (MI). Hentet 10. desember 2018 fra https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju
Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Abrahamsen, F., Haugen, R. & Arntzen, A. (2014). Personlig trener: Hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching. Oslo: Akilles.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no