Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
Sport Management 
Studieprogram
Sport Management
Studieprogram (Engelsk)
Sport Management
Programleder
Dag Vidar Hanstad
Grad etter fullført studieprogram
Bachelor i Sport Management
Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)
Bachelor in Sport Management
Språk
Programmet undervises hovedsakelig på norsk
Omfang
180 sp
Hovedmål

Programmet gir deg kunnskap og ferdigheter til å lede og arbeide i idrettsorganisasjoner enten i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor.

Programmet gir deg kunnskap i sentrale redskapsfag slik som økonomi, juss, forvaltning/saksbehandling og markedsføring anvendt på idrett. I tillegg får du nødvendig teoretisk forståelse av hva som kjennetegner idretten som arena for organisasjon, politikk og ledelse. I studiet vektlegges kombinasjonen av teoretisk kunnskap, kritisk refleksjon og praktiske ferdigheter. Det siste oppnås blant annet gjennom praksis i offentlige institusjoner og private idrettsorganisasjoner.

Relevans

Programmet utdanner til leder-, management og rådgivingsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Studiet er relevant for ulike deler av offentlig forvaltning, og media/kommunikasjonsbransjer. I tillegg er studiet relevant for yrker i kultursektoren og frivillig sektor.

Kvalifiserer til

Eksempler på jobbområder:

 • Lederjobb (som generalsekretær/daglig leder/sportslig leder) i idrettslag, særforbund, særkretser og idrettskretser
 • Klubbutvikling i særforbund eller idrettskrets
 • Idrettskonsulent i fylke, idrettskrets etc.
 • Saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • Ulike stillinger innen antidopingfeltet
 • Media/kommunikasjon
 • Rolle i næringsliv i og utenfor idrettsbransjen (f. eks. sportsutstyr, markedsavdelinger)
 • Lederroller i idrettsarrangement
 • Jobb innen markedsføring i privat foretak, idrettsorganisasjon, idrettsarrangement
Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

 

Politiattest og medisinsk testing

Utdanningen krever politiattest, tuberkulose- og MRSA-testing. Politiattest og egenerklæringsskjemaer for de medisinske testene må legges fram ved studiestart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap som gir grunnlag for å kunne lede ulike organisasjoner og instanser som arbeider med idrett nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor Sport Management
 • kjenner til Sport Managements historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap som gir grunnlag for å utarbeide og iverksette idrettspolitikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • har idrettsrelevante ferdigheter innenfor økonomi, juss, markedsføring, saksbehandling, ledelse og organisasjon
 • kan fungere som leder og administrator i idrettsorganisasjoner og offentlige instanser
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse av Sport Management
 • kan utrede problemstillinger, og  finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff som belyser aktuelle problemområder
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i Sport Management
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor Sport Management på kort og lang sikt, alene og i grupper

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante etiske og yrkesfaglige utfordringer
 • kan formidle og diskutere sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre på fagfeltet, og gjennom dette bidra til utvikling av beste praksis
 • kan omsette kunnskap om innovasjon og entreprenørskap innen et bredt spekter av praksis innenfor Sport Management
Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter i studieprogrammet består av en blanding av lærerstyrt undervisning og selvstudium. Det legges opp til aktiv deltagelse i seminarer, samt selvstendig arbeid individuelt og i grupper.
Studentene skal gjennomføre praksisperioder, der de anvender teoretisk kunnskap i private og offentlige organisasjoner som jobber med idrett og kultur. Det vil i tillegg være mulighet for utvidet praksis (3,5 måned) der studentene vil kunne jobbe med prosjektarbeid innen idrettsorganisasjoner og /eller arrangementer.

Vurdering av studentenes læring

Det anvendes flere vurderingsformer: Skriftlig skoleeksamen, skriftlig hjemmeeksamen (individuelt og i grupper), muntlig eksamen, ukentlige innleveringer, studentpresentasjoner og gruppeoppgaver.
Disse vurderingsformer stiller ulike krav til studentenes ferdigheter: skriftlig fremstillingsevne, muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevne, gjennomføring av prosjekt, konfliktløsning o.l.

Innhold og oppbygning

Det første året består av aktivitetsfag (idretter), treningslære, idrett og samfunn, organiseringen av norsk idrett, og et emne om organisasjon og kultur.
Andre året gir en grunnleggende innføring i idrettspolitikk, organisasjon og i ledelse. Studentene får innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode, samt statistikk.
Tredje året gir en valgfri temabasert fordypning, med mulighet for studier i utlandet i høstsemesteret. Vårsemesteret består av et emne omidrettsjus, og et emne om idrett og media. I tillegg skrives en bacheloroppgave.

Oversikt

Studieretning Sport management

Samarbeid med andre institusjoner

Faglig ansatte som underviser på programmet har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som muliggjør samarbeid og utveksling for studenter.

Utvekslingsmuligheter

Studieprogrammet er lagt til rette for utveksling i femte semester hos en partnerinstitusjon. Instituttet har utvekslingsavtale med flere institusjoner. Generelle avtaler for utveksling er beskrevet her: http://www.nih.no/student/utveksling/
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap har et tett samarbeid med utvalgte studieprogrammer i utlandet noe som gjør det enkelt for studentene å ta relevante emner. Vi anbefaler blant annet utveksling til følgende universiteter

 • University of Ottawa - Canada
 • German Sport University – Kõln, Tyskland
 • Bournemouth University -Storbritannia
 • University of Canberra – Australia
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversitet

Deler av undervisningen er lagt til rette for engelskspråklige studenter fra partneruniversiteter. Høstsemesteret tilbys en Sport Management -pakke på engelsk (30sp). Vårsemesteret tilbys Internship (30sp) for internasjonale studenter som oppfølgning av SPM-høstpakken. I vårsemester tilbys også International Organisation of Sports (10sp) og UTV Essay (10sp)

 

Obligatoriske emner 1.studieår
EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM100Organisasjon og kultur10 spHøstDag Vidar Hanstad
SPM102Idrettens lederskap10 spVårDag Vidar Hanstad
IDR107Idrett og samfunn10 spHøstSigmund Loland
IDR109Treningslære10 spVårThomas Losnegard
IDR111Ballspill 15 spHøstOla Fosnæs
IDR112Ballspill 25 spVårOla Fosnæs
IDR113Individuelle idretter 15 spHøstGøran Paulsen
IDR114Individuelle idretter 25 spVårPer Haugen
Obligatoriske emner 2. studieår
EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM226Ledelse15 spHøstPer Øystein Hansen
SPM227Idrettsadministrasjon og praksis5 spHøstBerit Skirstad
SPM228Idrettspolitikk og praksis10 spVårØrnulf Seippel
SPM230Sport Marketing10 ECTSSpringChris Horbel
SPM245Økonomi10 spVårTerje Grann
MET200Forskningsmetode10 spHøstKnut Eirik Dalene
Anbefalte valgbare emner 3. studieår
EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM325Event Management10 ECTSFallChris Horbel
TI200Sports Coaching 1: Coaching children and youth10 ECTSFallSiv Gjesdal
TI300Sports Coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse10 spHøstChristian Thue Bjørndal
SPM370Utvidet praksis30 spHøst (praksis) vår (semesteroppgave)Berit Skirstad
Obligatoriske emner 3. studieår
EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM345Idrettsjuss10 spVårGunnar-Martin Kjenner
SPM395Bacheloroppgave10 spVårAnna Maria Strittmatter
IS220Idrett og media10 spVårFiona Dowling
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no