Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
SPM226 Ledelse (15 sp) 
(Leadership )
Faktaboks
EmnekodeSPM226
EmnenavnLedelse
Studiepoeng15 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst
EmneansvarligPer Øystein Hansen
ForkravBare for programstudenter
Kort om emnet

Sentrale tema i emnet:

 • Ledelse av systematisk utviklingsarbeid og endringsledelse
 • Human Resource Management
 • Prosjektorganisering og –ledelse
 • Rolleforståelse på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå

 

Læringsmål

Studenten

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sentrale perspektiver på ledelse og innsikt i hvordan de kan benyttes i en idrettskontekst
 • kan gjøre rede for og drøfte betydningen av hvordan ledelse påvirker læring og utvikling i organisasjoner
 • kjenner til hovedområdene i arbeidsmiljøloven og til unntakene som gjelder for idrettsorganisasjoner
 • skal kunne gjøre rede for sentrale perspektiver innenfor prosjektledelse og prosjektorganisering

Ferdighet

 • kan utøve ledelse på ulike nivå i en idrettskontekst
 • kan identifisere relevant perspektiv på ledelse for å håndtere konkrete utfordringer og muligheter i idretten på organisasjons-, gruppe- og individnivå
 • kan identifisere og håndtere former for makt på individ-, organisasjons- og systemnivå
 • kan anvende planverk for gjennomføring av prosjekter
 • kan organisere prosjektgrupper på måter som tydeliggjør roller og ansvar

Generell kompetanse

 • har innsikt i etiske problemstillinger innenfor ledelse
 • har en profesjonell holdning til lederrollen, og gjør begrunnede og reflekterte valg basert på faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan bidra til kvalitet og utvikling av idrettsorganisasjonens virksomhet
 • har kompetanse til å håndtere konflikter
Læringsformer og aktiviteter

Studentaktivitet står sentralt. Undervisningen tar utgangspunkt i ulike case både innenfor og utenfor den frivillige idretten, og knytter relevant teori til disse. Emnet vil være organisert i fire hoveddeler: 1) generelle perspektiver på ledelse, 2) ledelse av systematisk utviklingsarbeid og endringsledelse, 3) Human Resource Management og 4) prosjektledelse.  I tillegg til tradisjonelle forelesninger vil det være et seminar for hver av delene (del 1-3).

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav som må bestås for å kunne ta individuell skriftlig skoleeksamen.

 • Arbeidskrav 1: Deltakelse med påfølgende gruppeinnlevering på 3 seminarer (ett for hver av seminarene). Godkjent/ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 2: Gruppepresentasjon – strategisk ledelse. Godkjent/ikke godkjent.
Vurdering/eksamen
 • 48-timers individuell skriftlig eksamen, gradert karakter. (60% av total karakter)
 • Gruppeoppgave i prosjektledelse, gradert karakter. (40% av total karakter)

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

2 BØKER:
Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: Fra initiering til gevinstrealisering (4. utg.). Universitetsforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Kirkhaug, R. (2013). Verdibasert ledelse: Betingelser for utøvelse av moderne lederskap. Universitetsforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


UTDRAG FRA 5 BØKER:
Andersen, E. S., Grude, K. V., & Haug, T. (2016). Målrettet prosjektstyring (7. utg.). NKI forl.
Kap. 3 og 5-7 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., Styhre, A., & Woll, K. (2014). Organisasjonsteori. Cappelen Damm.
Kap. 4-12 skal leses:
*Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA.

Hanstad, D. V. (2019). Organisasjon og lederskap i idrett. Fagbokforlaget.
Kap. 7-13 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Kuvaas, B, & Dysvik, A. (2016). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM (3.utg.). Fagbokforlaget.
Utvalgte kapitler.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Martinsen, Ø. L. (Red.). (2019). Perspektiver på ledelse (5. utg.). Gyldendal akademisk.
Kap.  1,3,4,6,7,8,10,11,14,15,16 og 17 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her:  ORIA


3 KAPITLER som du finner som PDF-er i Canvas:
Kaas, D., Kaggestad, J., Kristiansen, H. T., Hekneby, T., Torvik, P. B., Wersland, B., & Ulseth, O. (2007). Fra ord til handling: Om prestasjonsutvikling i praksis. Cappelen.
* Lagorganisering, side 47-69
(Klarert via BOLK 18.08.20. / Bibl. - AGG)

Kraatz, M. S. (2009). Leadership as institutional work: a bridge to the other side. I T. B. Lawrence, R. Suddaby, & B. Leca (Red.), Institutional work: Actors and agency in institutional studies of organizations (s. 59-91). Cambridge University Press.
(Klarert via BOLK 18.08.20. / Bibl. - AGG)

Parry, K. W., & Bryman, A. (2006). Leadership in organizations. I S. R. Clegg, C. Hardy, T. B. Lawrence, & W. R. Nord (Red.), The Sage handbook of organization studies (s. 447-468). SAGE. 
(Klarert via BOLK 18.08.20. / Bibl. - AGG)


5 ELEKTRONSIKE ARTIKLER:

NB! For å åpne den elektroniske artikkelen når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Carrington, D. J., Combe, I. A., & Mumford, M. D. (2019). Cognitive shifts within leader and follower teams: Where consensus develops in mental models during an organizational crisis. The leadership quarterly, 30(3), 335-350. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.12.002
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Combe, I. A., & Carrington, D. J. (2015). Leaders' sensemaking under crises: Emerging cognitive consensus over time within management teams. The leadership quarterly, 26(3), 307-322. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.02.002
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hardman, A., Jones, C., & Jones, R. (2010). Sports coaching, virtue ethics and emulation. Physical Education and Sport Pedagogy, 15(4), 345-359. https://doi.org/10.1080/17408980903535784
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Mumford, M. D., Todd, E. M., Higgs, C., & McIntosh, T. (2017). Cognitive skills andleadership performance: The nine critical skills. The leadership quarterly, 28(1), 24-39. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.10.012
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Steen-Johnsen, K., & Hanstad, D. V. (2008). Change and power in complex democratic organizations: The case of Norwegian Elite Sports. European Sport Management Quarterly, 8(2), 123-143. https://doi.org/10.1080/16184740802024393
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.


Litteratur som omhandler arbeidsmiljøloven vil bli presentert ved studiestart

Anbefalt litteratur

Anbefalt litteratur presenteres i forbindelse med forelesninger.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no