Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
SPM227 Idrettsadministrasjon og praksis (5 sp) 
(Sports administration )
Faktaboks
EmnekodeSPM227
EmnenavnIdrettsadministrasjon og praksis
Studiepoeng5 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst
EmneansvarligBerit Skirstad
ForkravBare for programstudenter
PraksisTre uker i offentlig og tre uker i privat kultur- og idrettsforvaltning.
Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forvaltning, saksbehandling og anlegg. Det legges vekt på hvilken rolle ulike forvaltningsorgan har (idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, fylkeskommunene og kommunene). Spillemiddelordningen og spillemiddelsøknader til anlegg tillegges mye oppmerksomhet.

Læringsmål

Studenten skal:

Kunnskap

  • kjenne til sentrale bestemmelser i forvaltningsloven og offentleglova

Ferdighet

  • kunne anvende regelverk og utføre saksbehandling
  • kunne gjøre rede for spillemiddelordningen og være i stand til å behandle samt gi veiledning til en spillemiddelsøknad

Generell kompetanse

  • ha faglig, organisatorisk og administrativ erfaring fra offentlig og privat kultur- og idrettsforvaltning.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med studentaktivitet.

Praksis
Praksis består av tre uker i offentlig og tre uker i privat kultur- og idrettsforvaltning. Praksis kan bare tas i de oppsatte perioder. Det utarbeides en liste over godkjente praksissteder. Studenter kan etter søknad få mulighet til å gjennomføre praksis annet sted. Normalt blir to studenter plassert på samme praksisplass. Samlet får de ca 10 timer veiledning pr uke. Studentene skal følge normal arbeidstid på praksisstedet.

Vurdering/eksamen
  • 4 timers skriftlig hjemmeeksamen med gradert karakter. Denne må være bestått for at man kan ta praksis.
  • Innlevering av individuell praksisrapport 1. Bestått/ikke bestått.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Wiseflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Christensen, T., & Egeberg, M. (2014). Forvaltning og politikk (4. utg.). Universitetsforlaget.
Kap. 1, 6, 8 og 9 skal leses:
* Boka finner du til lån i bibliteket her: 
ORIA.
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​


1 OFFENTLIG KILDE:
Kulturdepartementet. (2020). Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: For tildelinger 2021 (V-0732 B) (Bestemmelser). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2020-v-0732-b/id2706527/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.


3 LOVER:
Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (LOV-1967-02-10). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LOV-2017-06-16-51). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Offentleglova. (2006). Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (LOV-2006-05-19-16). Lovdatahttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentlighetslova
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken


1 STORTINGSMELDING:
Meld. St. 26 (2011-2012). Den norske idrettsmodellen.  Kulturdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012.html?id=684356
Kap.  6 og 10 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no