Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
MET200 Forskningsmetode (10 sp) 
(Research methods )
Faktaboks
EmnekodeMET200
EmnenavnForskningsmetode
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst
EmneansvarligKnut Eirik Dalene
Kort om emnet

Det gis en innføring i vitenskap og forskningsbasert kunnskap slik at studenten kan vurdere vitenskapelige arbeider kritisk. Tema er: sentrale forskningsdesign, kvantitative og kvalitative metoder innen forskning, deskriptiv og sammenlignende statistikk, tekstanalyse, observasjon og intervju. Det gis en anvendbar innføring i grunnleggende begreper i statistikk og sentrale statistiske metoder samt innføring i kvalitative metodeverktøy.  Forskningsetiske prinsipper anvendes og ses i sammenheng med en prosjektoppgave som innebærer utforming av problemstilling, valg av studiedesign, datainnsamling og resultatfremstilling.

Læringsmål

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte
 • har kunnskap om relevante forskningsdesign innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning
 • har kunnskap om ulike typer validitet i kvalitativ og kvantitativ forskning
 • har grunnleggende kunnskap om statistiske begreper og analyser
 • har grunnleggende kunnskap om tekstanalyse, observasjon og intervju
 • har kunnskap om forskningsetiske problemstillinger innenfor de respektive fagområdene

Ferdigheter

 • kan formulere et forskningsspørsmål (problemstilling) og tilhørende forventninger (hypoteser) på basis av etablert kunnskap (teori og tidligere forskning)
 • kan analysere presentere og tolke deskriptiv statistikk
 • kan analysere presentere og tolke kvalitative data
 • kan grunnleggende bruk av dataprogram til å fremstille og analysere kvantitative data.
 • kan gjennomføre, beskrive og presentere en vitenskapelig prosjektoppgave som inneholder grunnleggende deler av en forskningsprosess

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan vurdere forskningsbasert kunnskap på en kritisk måte
 • kan gjennomføre, beskrive og formidle en vitenskapelig prosjektoppgave
 • kan kommunisere sentrale forskningsetiske betraktninger
Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene vil variere mellom digitale og sted baserte forelesninger (digitalt og stedbasert), seminargrupper og gruppearbeid. 

Arbeidskrav

Mappevurdering med tre elementer som skal gjennomføres og godkjennes før skriftlig eksamen:

 • Godkjent problemstilling til prosjektoppgaven
 • Gjennomgått medstudentrespons
 • Godkjent digital presentasjon av prosjektoppgaven (alle gruppemedlemmer skal bidra)  
Vurdering/eksamen
 • En gruppeoppgave skal leveres skriftlig og vurderes med gradert karakter. Denne karakteren teller 40% av sluttvurderingen.
 • Skriftlig 4 timer hjemmeeksamen med gradert karakter. Denne karakteren teller 60% av sluttvurderingen.
Kjernelitteratur

2 BØKER:
Thagaard, T. (2018). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitative metoder (5. utg.). Fagbokforlaget. 
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Thrane, C. (2018). Kvantitativ metode: En praktisk tilnærming. Cappelen. 
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no