Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
SPM228 Idrettspolitikk og praksis (10 sp) 
(Sports politics )
Faktaboks
EmnekodeSPM228
EmnenavnIdrettspolitikk og praksis
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligØrnulf Seippel
ForkravBare for programstudenter
PraksisTre uker i offentlig og tre uker i privat kultur- og idrettsforvaltning.
Kort om emnet

Emnet gir en innføring i generelle teorier om organisasjon og politikk og i hvordan disse kan anvendes for å forstå idrettsfeltets institusjoner. Studentene skal oppnå forståelse for hvordan nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner, stat og marked preger og har preget utviklingen av idrettsfeltet. Slik settes ulike forhold innenfor idrettens organisasjoner, som makt, kultur og endring, i en samfunnsmessig sammenheng.

Læringsmål

Studenten skal:

Kunnskap

 • kjenne til grunnleggende organisasjonsteorier knyttet til mål og effektivitet, struktur, kultur, makt og omgivelser.
 • kunne gjøre rede for teorier om politikk og politikkdannelse innenfor demokratiske organisasjoner og i forholdet mellom frivillige demokratiske organisasjoner og stat.

Ferdighet

 • kunne anvende teorier om organisasjon og politikk til å analysere prosesser innenfor idrettsfeltet.
 • kunne analysere de maktforhold som preger og har preget idrettsfeltet og dets ulike subkulturer

Generell kompetanse

 • kjenne til hva som særpreger og har særpreget frivillige organisasjoner i forhold til andre organisasjonstyper
 • forstå hvordan nasjonale og internasjonale prosesser preger utviklingen på idrettsfeltet
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med studentaktivitet.

Praksis
Praksis består av tre uker i offentlig og tre uker i privat kultur- og idrettsforvaltning. Praksis kan bare tas i de oppsatte perioder. Det utarbeides en liste over godkjente praksissteder. Studenter kan etter søknad få mulighet til å gjennomføre praksis annet sted. Normalt blir to studenter plassert på samme praksisplass. Samlet får de ca 10 timer veiledning pr uke. Studentene skal følge normal arbeidstid på praksisstedet.

Vurdering/eksamen
 • Essay. Maks. 2000 ord. Bestått/ikke bestått.
 • 4 timers skoleeksamen. Gradert karakter, A-F. Ingen hjelpemidler
 • Innlevering av individuell praksisrapport 2. Bestått/ikke bestått.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Wiseflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Oktober 2020: Grunnet situasjonen med koronavirus endres vurderingen. Endringen er uthevet:

 • Essay. Maks. 2000 ord. Bestått/ikke bestått.
 • Skriftlig individuell 3-dagers hjemmeeksamen. Gradert karakter, A-F.
 • Innlevering av individuell praksisrapport 2. Bestått/ikke bestått. 

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver og hjemmeeksamen som leveres i Wiseflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Hanssen, G., Helgesen, M. & Vabo, S. (2018). Politikk og demokrati: En innføring i stats- og kommunalkunnskap (4. utg.). Gyldendal.
Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 og 13 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


1 DIGITALT KOMPENDIUM som ligger i Canvas:
Seippel, Ø. N. (Red.). (2020). SPM228: Idrettspolitikk og praksis: Våren 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Bergsgard, N. A. & Nødland, S. I. (2009). Kontaktmønstre og innflytelse i den lokale idrettspolitikken: Nettverk eller hierarki? I  B. Enjolras & R. H. Waldahl (Red.), Frivillige organisasjoner og offentlig politikk (s. 117-145). Novus.

Elmose-Østerlund, K. & Seippel, Ø. (2016). Idræt og social kapital. I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 431-444). Munksgaard.

Kjellberg, F. & Reitan, M. (1995). Studiet av offentlig politikk: En innføring. Tano.
* Side 131-167: Om gjennomføring av offentlige tiltak

Moses, J. & Brigham, A. M. (2007). Globalisering i Norge: Politisk, kulturell og økonomisk suverenitet i endring. Fagbokforlaget.
* Side 15-29: Innledning.

Palmer, C. (2013). Global sports policy. Sage.
* Side 39-57:  Globalization and the governance of sports policy

Wollebæk, D., Selle, P. & Lorentzen, H. (2000). Frivillig innsats. Fagbokforlaget.
* Side 75-103: Perspektiver på frivillig organisering

Wollebæk, D. & Segaard, S. B. (2011). Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm.
* Side 26-49: Hva er sosial kapital? En kort begrepshistorie.
* Side 52-78: Norges sosiale kapital i nordisk og europeisk kontekst.


10 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen må du logge deg på via VPN: Klikk på denne lenken.

Bergsgard, N. & Nordberg, J. (2010). Sports policy and politics: The Scandinavian Way. Sport in Society, 13(4), 567-582. https://doi.org/10.1080/19406940.2011.596153
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Bergsgard, N. A. & Rommetvedt, H. (2006). Sport and politics: The case of Norway. International review for the Sociology of Sport, 41(1), 7-27. https://doi.org/10.1177/1012690206073146
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Enjolras, B. & Waldahl, R. H. (2007). Policy-making in sport: The Norwegian case. International Review for the Sociology of Sport, 42, 201-216. https://doi.org/10.1177/1012690207084753
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Fahlén, J., Eliasson, I. & Wickman, K. (2015). Resisting self-regulation: An analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden. International Journal of Sport Policy and Politics, 7(3), 391-406. https://doi.org/10.1080/19406940.2014.925954
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Jones, G., Edwards, M., Bocarro, J., Bunds, K. & Smith, J.  (2017). Collabortive Advantages: The role of interorganizational partnerships for youth sport nonprofit organizations. Journal of Sport Management, 31, 148-160. https://doi.org/10.1123/jsm.2016-0118
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rothstein, B. & Teorell, J. (2008). What is quality of Government: A theory of impartial government institutions. Governance, 21(2), 165-190. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.9533&rep=rep1&type=pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Seippel, Ø., Dalen, H. B., Sandvik, M. R. & Solstad, G. M. (2018). From political sports to sports politics: On political mobilization of sports issues. International Journal of Sport Policy and Politics, 10(4), 669-686. https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1501404
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Stenling, C. & Fahlén, J. (2016). Same same, but different? Exploring the organizational identities of Swedish voluntary sports: Possible implications of sports clubs' self-identification for their role as implementers of policy objectives. International Review for the Sociology of Sport, 51(7), 867-883. https://doi.org/10.1177/1012690214557103
* Artikkelen finnes online:
Klikk på denne lenken.

Vabo, S. I. & Røiseland, A. (2008). Governance på norsk: Samstyring som empirisk og analytisk fenomen. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 1/2, 86-107. https://www.idunn.no/nst/2008/01-02/governance_pa_norsk_samstyring_som_empirisk_og_-analytisk_fenomen
* Artikkelen finnes online:
Klikk på denne lenken.

Wäsche, H., Dickson, G., Woll, A. & Brandes, U. (2017). Social network analysis in sport research: An emerging paradigm. European Journal for Sport and Society, 14(2), 138-165. http://doi.org/10.1080/16138171.2017.1318198
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.


2 STORTINGSMELDINGER:
St.meld. nr 26 (2011-2012). Den norske idrettsmodellen. Kulturdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012.html?id=684356
Side 7-59 skal leses:
* Denne finnes online:
Klikk på denne lenken.

St.meld. nr 10 (2018–2019). Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig: Den statlege frivilligheitspolitikken. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
Side 1-28 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.


2 NETTDOKUMENTER
:
Norges idrettsforbund og Olympiske komité. (2019, 24.-26. mai). Idretten vil! Langtidsplan for norsk idrett 2019-2023. https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8149372c5d4d439cb1b34fc1625032f0/idretten-vil_langtidsplan-for-norsk-idrett-2019-2023_lr.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Strategiutvalget for idrett. (2016, 8. juni). Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid: Rapport fra Strategiutvalget for idrett (V-0993 B). Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/3ab984dc671847bebe9a1cd2ec11f0ec/statlig-idrettspolitikk-inn-i-en-ny-tid.-rapport-fra-strategiutvalg-for-idrett.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteraturNorges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no