Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
LED100 Idrettens organisasjoner og organisering  (10 sp) 
(Organization of Sport )
Faktaboks
EmnekodeLED100
EmnenavnIdrettens organisasjoner og organisering
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterValgfritt
EmneansvarligDag Vidar Hanstad
ForkravGenerell studiekompetanse
Kort om emnet

Hovedmålet med emnet er at studentene skal få kunnskap om idrettens organisasjoner. Emnet består av seks nettbaserte moduler:

 • Den norske idrettsmodellen
 • Idrettens organisering
 • Idrett i politikk-politikk i idrett
 • Finansiering av idretten
 • Internasjonal idrett og den olympiske bevegelse
 • Makt og idrettens interessenter.
Læringsmål

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om hva som ligger i begrepet den norske idrettsmodellen
 • Kunne gjøre rede for måten norsk idrett er organisert på
 • Ha kunnskap om statlig idrettspolitikk og idrettens egen politikk
 • Ha kunnskap om mpten norsk idrett finansieres
 • Ha kunnskap om norsk idretts kobling til internasjonale idrettsorganisasjoner og måten den olympiske bevegelse er organisert
 • Kunne identifisere og forklare ulike former for makt i idrettsorganisasjonen
Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning fordelt på seks moduler. Moduelen består av tekst og filmer som også inkluderer quiz og oppspill til refleksjon.

Arbeidskrav

Alle sider i hver enkelt modul må gjennomføres. Dette skjer enten automatisk eller ved kontroll fra emneansvarlig. Quizer har minimumskrav. Ved avslutningen av hver modul må studenten bestå en quiz med 15 spørsmål, og få godkjent et refleksjonsnotat på 800 ord.

Vurdering/eksamen

Hjemmeeksamen. Ca 4500 ord. Gradert karakter (A-F).

Studenten bestemmer selv når eksamen skal gjennomføres. Fra eksamensoppgaven er utdelt på avtalt tidspunkt, er tidsbruken på oppgaven satt til en måned.

Kjernelitteratur

UTRDAG FRA 1 BOK:
Hanstad, D. V. (2019). Organisasjon og lederskap i idretten. Fagbokforlaget.
Kapittel 1-6 og 12 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas
Hanstad, D. V. (Red.). (2020). LED100: Idrettens organisasjoner og organisering: 2020-2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.

Litteraturlista for det Digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Breivik, G. (2011). Norges idrettsforbund som ideologisk maktfaktor og aktivitetskaper. I D. V. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord & H. B. Skaset (Red.), Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (s. 11-26). Akilles.

Hanstad, D. V. (2011). Best både i toppidrett og antidoping - et dilemma? I D. V. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset (Red.), Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (s. 139-155). Akilles.

Hovden, J. (2011). Kjønn og leiarskap i norsk idrett - kvinner i kjønnsklemme. I D. V. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset (Red.), Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (s. 299-315). Akilles.

Lesjø, J. H. (2017). Styrt fra Lausanne? Innflytelsesmønstre i et internasjonalt arrangement. I D. V. Hanstad & J. H. Lesjø (Red.), Ungdoms-OL på Lillehammer: Barneskirenn eller olympisk innovasjon? (s. 19-38). Akilles.

Skaset, H. B. (2011). Kampen om makten i NIF. I D. V. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset (Red.), Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (s. 469-486). Akilles.


2 ELEKTRONISKE ARTIKLER:
Næss, H. E. (2018). Norges idrettsforbund, organisasjonskultur og endringsledelse. MAGMA, 21(5), 71-79. https://www.magma.no/norges-idrettsforbund-organisasjonskultur-og-endringsledelse
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne siden.

Næss, H. E. (2019). Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport. Scandinavian Sport Studies Forum, 10, 177-199. https://sportstudies.org/wp-content/uploads/2019/10/sssf_177-199_vol_10_2019_naess.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne siden.

 

6 OFFENTLIGE NETTKILDER:
Kulturdepartementet, & Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (2019). Spillemidler til idrettsanlegg: En gjennomgang av søknader og tildelinger i 2018 (Rapport 03/2019) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/spillemidler-til-idrettsanlegg.-en-gjennomgang-av-soknader-og-tildelinger-2018/id2641741/
* Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (2015). Idrettspolitisk dokument: 2015-2019https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2015-2019/57_15_nif_idrettspolitisk-dokument-2015-2019_lr_0909.pdf
* Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (2019). Bestemmelser om barneidrett. https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/
* Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (2019). Idretten vil! Idrettens langtidsplan 2019-2023. https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8149372c5d4d439cb1b34fc1625032f0/idretten-vil_langtidsplan-for-norsk-idrett-2019-2023_lr.pdf
* Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (2019). Idrettens barnerettigheter. https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/idrettens-barnerettigheter/
* Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (2019). Ny anleggspolitikkhttps://www.idrettsforbundet.no/contentassets/62971e5660874ec2ac2883e343ff011a/strategi-anleggspolitikk-8-april.pdf
* Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.


1 STORTINGSMELDING:
Meld. St. 26 (2011-2012). Den norske idrettsmodellen. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/
* Denne finnes onlineKlikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no