Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
SPM345 Idrettsjuss (10 sp) 
(Sport law )
Faktaboks
EmnekodeSPM345
EmnenavnIdrettsjuss
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligGunnar-Martin Kjenner
ForkravBare for programstudenter
Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskap om sentrale juridiske spørsmål som knytter seg til organisert idrett i Norge i dag og idrettens spesielle forhold innen økonomi som ideell organisasjon.

Læringsmål

Studentene skal:

Kunnskap

  • kunne grunnleggende regler innen generell avtalerett og spesiell avtalerett som trener- og utøveravtaler, sponsor- og medieavtaler samt markedsføring av slike
  • ha kunnskap om skatt og avgift for frivillige og ideelle organisasjoner og forstå den kommersielle verdien av idrettens TV-rettigheter.
  • kjenne idrettslagenes oppbygning og interne organisering, herunder stemmerett, talerett, valgbarhet, representasjon og kjønnsfordeling.
  • kjenne til idrettslagets forskjellige organer; årsmøte, styret, grupper, valgkomite og idrettslagets tilknytning til idrettsorganisasjonen.

Generell kompetanse

  • kunne gjøre rede for kunnskap om rettslig metode
  • ha innsikt i idrettens forvaltnings- og straffesaker (herunder dopingreglementet), saksbehandlingsregler, påtale, domskompetanse, anke samt erstatningsansvar i idretten
  • ha innsikt i idrettens selvdømmeordning og domstolskontrollen med idrettslige avgjørelser.
Læringsformer og aktiviteter

Emnene ovenfor vil bli belyst ved hjelp av forelesninger og ulike studentaktive arbeidsformer, både skriftlig og muntlig.

Vurdering/eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.

Hjelpemidler tillatt: Norges Lover, eventuelt særtrykk av enkeltlover og NIFs lov.

 

Oktober 2020: Grunnet situasjonen med koronavirus gjøres en justering i vurderingen. Justeringen er uthevet:

4 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen. Gradert karakter.

Anbefalte hjelpemidler: Norges Lover, lovnormen for idrettslag, eventuelt særtrykk av enkeltlover og NIFs lov.

Vi gjør oppmerksom på at eksamen som leveres i Wiseflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Kjenner, G-M. (2018). Idrettslaget: Håndbok for tillitsvalgte, utøvere og ansatte. Universitetsforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


UTDRAG FRA 3 BØKER:
Hanstad, D. V., Breivik, G., Sisjord, M. K. & Skaset, H. B. (Red.). (2011). Norsk idrett: Indre spenning og ytre press. Akilles.
Side 157-175 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket: ORIA

Heivoll, G. (2017). Jus for økonomiske og administrative studier (3. utg.). Cappelen Damm akademisk.
Side 27-128 og 273-288 skal leses:
* Boka finner du til lån her: ORIA

Kjenner, G.-M. (2012). Idrett og juss (4. utg.). Universitetsforl.
Side 177-193, 232-249, 250-273, 293-322, 333-345 og 360-409 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


2 NETTSIDER:
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (u.å.). NIFs regelverk. Hentet 28. oktober 2020 fra https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/
* Denne finnes online her: Klikk på denne lenken.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (2016, 3. oktober). Innsyn, åpenhet og tillit: Åpenhetsutvalgets rapport til idrettsstyret. https://docplayer.me/30482378-Innsyn-apenhet-og-tillit-apenhetsutvalgets-rapport-til-idrettsstyret.html
* Denne finnes online her: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Knoph, R. (2019). Knophs oversikt over Norges rett (15. utg.). Universitetsforlaget.
Side 4-27, 224-283, 337-355, 458-494 og 455 anbefales lest:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no