Studiehåndbok 2016-2017
   
   
  
SPM219 Politikk, organisasjon og samfunn med praksis (15 sp) 
Faktaboks
EmnekodeSPM219
EmnenavnPolitikk, organisasjon og samfunn med praksis
Studiepoeng15 sp
UndervisningsspråkNorsk
AnsvarligØrnulf Seippel
TidspunktHøst og vår
Innledning

Emnet er todelt.

Del 1 gir en innføring i forvaltning, saksbehandling og anlegg. Det legges vekt på hvilken rolle ulike forvaltningsorgan har (idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, fylkeskommunene og kommunene). Spillemiddelordningen og spillemiddelsøknader til anlegg tillegges mye oppmerksomhet.

Del 2 gir en innføring i generelle teorier om organisasjon og politikk og i hvordan disse kan anvendes for å forstå idrettsfeltets institusjoner. Studentene skal oppnå forståelse for hvordan nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner, stat og marked preger og har preget utviklingen av idrettsfeltet. Slik settes ulike forhold innenfor idrettens organisasjoner, som makt, kultur og endring, i en samfunnsmessig sammenheng.

Mål

Studenten skal for del 1:

 • kjenne til sentrale bestemmelser i forvaltningsloven og offentleglova
 • kunne anvende regelverk og utføre saksbehandling
 • kunne gjøre rede for spillemiddelordningen og være i stand til å behandle samt gi veiledning til en spillemiddelsøknad
 • ha faglig, organisatorisk og administrativ erfaring fra offentlig og privat kultur- og idrettsforvaltning.

Studenten skal for del 2:

 • kjenne til grunnleggende organisasjonsteorier knyttet til mål og effektivitet, struktur, kultur, makt og omgivelser.
 • kunne gjøre rede for teorier om politikk og politikkdannelse innenfor demokratiske organisasjoner og i forholdet mellom frivillige demokratiske organisasjoner og stat.
 • kunne anvende teorier om organisasjon og politikk til å analysere prosesser innenfor idrettsfeltet.
 • kjenne til hva som særpreger og har særpreget frivillige organisasjoner i forhold til andre organisasjonstyper
 • forstå hvordan nasjonale og internasjonale prosesser preger utviklingen på idrettsfeltet
 • kunne analysere de maktforhold som preger og har preget idrettsfeltet og dets ulike subkulturer
Organisering og arbeidsformer

Del 1 Forelesninger med studentaktivitet.

Praksis består av tre uker i offentlig og tre uker i privat kultur- og idrettsforvaltning. Praksis kan bare tas i de oppsatte perioder. Det utarbeides en liste over godkjente praksissteder. Studenter kan etter søknad få mulighet til å gjennomføre praksis annet sted. Normalt blir to studenter plassert på samme praksisplass. Samlet får de ca 10 timer veiledning pr uke. Studentene skal følge normal arbeidstid på praksisstedet.

Del 2 Forelesninger med studentaktivitet

Vurdering

Del 1

 • 4 timers skriftlig skoleeksamen med gradert karakter, som teller 40 % av total karakter. Denne må være bestått for at man kan ta praksis
 • Mappe med to individuelle innleveringer av praksisrapporter fra hvert praksissted. Bestått/ikke bestått

Del 2

 • Essay. Tema for essayet trekkes. Maks. 2000 ord. Bestått / ikke bestått
 • 4 timers skoleeksamen teller 60 % av karakteren. Gradert karakter. Ingen hjelpemidler.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Inspera vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Pensum


 


Kjernelitteratur

DEL I:

UTDRAG FRA 1 BOK (mer enn 15 % av hver bok):
Christensen, T. & Egeberg, M. (2014). Forvaltning og politikk (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 1, 6, 8 og 9 skal leses:
* Boka finner du til lån i bibliteket her:
ORIA


5 OFFENTLIGE ONLINE RESSURSER:
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2013). Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Trådt i kraft 1. januar 2014. Hentet 29. august 2016 fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Forvaltningsloven (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Trådt i kraft 1.januar 1970, sist endret 9.mai 2014. Hentet 20. april 2016 fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Kulturdepartementet. (2016). Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016: For tildelinger i 2017. (V-0732 B). Oslo: Kulturdepartementet. Hentet 29. august 2016 fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/6bed01c2dba740f08c5c52ca8a721eb6/bestemmelser_om_tilskudd_til_anlegg_for_idrett_og_fysisk_aktivitet-v-0732b_2016_.pdf
Alt skal leses bortsett fra kap. 4:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Offentleglova (2006). Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Trådt i kraft 1. januar 2009, sist endret 30. januar 2009. Hentet 20. april 2016 fra: http://www.lovdata.no/all/nl-20060519-016.html
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken

St.meld. nr 26 (2011-2012). Den norske idrettsmodellen. Oslo: Kulturdepartementet. Hentet 20. april 2016 fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-26-20112012.html?id=684356
Kap.  6 og 10 skal leses til DEL 1.
Kap. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (side 7-59) skal leses til DEL 2.
* Denne finnes online:
Klikk på denne lenken.
____________________________________________________________________________________________________________


DEL II - Våren 2017:

UTDRAG FRA 2 BØKER:
Enjolras, B.  & Waldahl, R. H. (Red.) . (2009). Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Oslo: Novus.
Side 117-145 og side 164-195 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Hanssen, G., Helgesen, M. & Vabo, S. (2011). Politikk og demokrati: En innføring i stats- og kommunalkunnskap (3. utg.). Oslo: Gyldendal.
Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 og 13 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


6 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen må du logge deg på via VPN:Klikk på denne lenken.

Bergsgard, N. & Nordberg, J. (2010). Sports policy and politics: The Scandinavian Way. Sport in Society, 13(4), 567-582. doi: 10.1080/17430431003616191
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Bergsgard, N. A. & Rommetvedt, H. (2006). Sport and politics: The case of Norway. International review for the Sociology of Sport, 41(1), 7-27. doi: 10.1177/1012690206073146
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
 
Donaldson, A., Leggett, S. & Finch, C. F. (2011). Sports policy development and implementation in context: Researching and understanding the perceptions of community end-users. International Review for the Sociology of Sport 47(6), 743-760.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Enjolras, B. & Waldahl, R. H. (2007). Policy-making in sport: The Norwegian case. International Review for the Sociology of Sport, 42, 201-216. doi: 10.1177/1012690207084753
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Fahlén, J., Eliasson, I. & Wickman, K. (2015). Resisting self-regulation: An analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden. International Journal of Sport Policy and Politics, 7(3), 391-406.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Stenling, C. & Fahlén, J. (2016). Same same, but different? Exploring the organizational identities of Swedish voluntary sports: Possible implications of sports clubs' self-identification for their role as implementers of policy objectives. International Review for the Sociology of Sport, 51(7), 867-883.
* Artikkelen finnes online:
Klikk på denne lenken.


1 DIGITALT KOMPENDIUM:
Seippel, Ø. (Red.). (2016). SPM219: Politikk, organisasjon og samfunn med praksis: Del II: Våren 2017. (Digitalt kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole.
** Denne ligger i Fronter.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk i APA-format:
Elmose-Østerlund, K. & Seippel, Ø. (2016). Idræt og social kapital. I: L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi. (s. 431-444). København: Munksgaard.

Kjellberg, F. & Reitan, M. (1995). Om gjennomføring av offentlige tiltak. I: F. Kjellberg & M. Reitan (Red.), Studiet av offentlig politikk. (s. 131-167). Oslo: Tano.

Moses, J. & Brigham, A. M. (2007). Innledning. I: J. Moses & A. M. Brigham (Red.), Globalisering i Norge: Politisk, kulturell og økonomisk suverenitet i endring. (s. 15-29). Bergen: Fagbokforlaget.

Palmer, C. (2013). Globalization and the governance of sports policy. I: C. Palmer, Global sports policy. (s. 39-57). London: Sage.

Wollebæk, D., Selle, P. & Lorentzen, H. (2000). Perspektiver på frivillig organisering. I: D. Wollebæk, P. Selle & H. Lorentzen, Frivillig innsats. (s. 75-103). Bergen: Fagbokforlaget.

Wollebæk, D. & Segaard, S. B. (2011). Norges sosiale kapital i nordisk og europeisk kontekst. I: D. Wollebæk & S. Segaard, Sosial kapital i Norge. (s. 52-78). Oslo: Cappelen Damm.

Wollebæk, D. & Segaard, S. B. (2011). Sosial kapital: Hva er det og hvor kommer det fra? I: D. Wollebæk & S. B. Segaard, Sosial kapital i Norge. (s. 26-49). Oslo: Cappelen Damm.


1 INTERNT KOMPENDIUM:
Seippel. Ø. (Red.). (2016). SPM219: Politikk, organisasjon og samfunn med praksis: Del II: Våren 2017. (Internt kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole.
** Denne blir utdelt.

Innholdet (litteraturlista) til det Interne kompendiet, alfabetisk i APA-format:
Rothstein, B. & Teorell, J. (2008). What is quality of Government. Governance, 21(2), 165-190.

Røiseland, A. (2008). Governance på norsk: Samstyring som empirisk og analytisk fenomen. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 1/2, 86-103.

Anbefalt litteratur

DEL 1:

5 OFFENTLIGE ONLINE RESSURSER:

Helsedirektoratet (2009). Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. (Veileder). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 22. april 2016 fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-stoyvurdering-ved-etablering-av-nermiljoanlegg/Sider/default.aspx
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Kulturdepartementet (2000). Veileder i kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet. (Rev. utg. 2014). Hentet 20. april 2016 fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/veileder_kommunal_planlegging_for_idrett_og_fysisk_aktivitet_2014.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Kultur- og Kirkedepartementet. (2014). Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Rev. utg.). Oslo: Kultur- og Kirkedepartementet. Hentet 20. april 2016 fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/idrett/publikasjoner/veileder_kommunal_planlegging_for_idrett_og_fysisk_aktivitet_2014.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Kultur- og Kirkedepartementet. (2008). Forvaltning, drift og vedlikehold av idrettsbygg. (Veileder). Oslo: Kultur- og kirkedepartementet. Hentet 20. april 2016 fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/v-0924-forvaltn-drift.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Kultur- og kirkedepartementet (2008). Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg. (Veileder).Oslo: Departementet. Hentet 20. april 2016: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/idrett/publikasjoner/veileder-universell-utforming-oppslag.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no