Studiehåndbok 2016-2017
   
   
  
MA442 Sport Management (20 sp) 
Faktaboks
EmnekodeMA442
EmnenavnSport Management
Studiepoeng20 sp
UndervisningsspråkNorsk
AnsvarligØrnulf Seippel
TidspunktVår
Innledning

Målet for emnet er å gi en økt innsikt og forståelse innen sport management, med særlig vekt på organisasjon og ledelse. Emnet vil danne grunnlag for selvstendig og kritisk refleksjon over problemstillinger innen sport management. Herunder ligger at studentene skal få innsikt i sentrale teorier fagfeltet og ha innsikt i hvordan slike teorier kan benyttes.

Mål

Gi studentene et teoretisk utgangspunkt for å kunne gjennomføre et vitenskapelig arbeid knyttet til det organiserte idrettslivet.

Utdypning av målet

  • Seminaret har som ambisjon å gi ideer til interessante problemstillinger. Dette innebærer for det første en beskrivelse av forskningsfeltet, både gjennom generelle samfunnsbeskrivelser (eks. modernisering), og gjennom å belyse dagens idrettsvirkelighet. For det andre innebærer det en teoretisk skolering, der det er en viktig målsetting å gjøre teoriene relevante for idretts/frivillighetsfeltet.

Fagområder
Studentene skal kunne:

  • Skaffe seg kunnskap om den frivillige sektoren og det sivile samfunnet. Det vil si kunne beskrive den frivillige sektoren, dens egenskaper og rolle samt de teoretiske forståelser av denne.
  • Gjøre rede for og anvende teorier om frivillige organisasjoner ut fra en økonomisk og politisk tilnærming.
  • Vurdere og drøfte endringsprosesser i samfunnet utfra sosiale endringsteorier, modernitet og senmodernitet.
  • Gjøre rede for teoretiske perspektiver om organisasjoner ut fra strukturelle, kulturelle, kjønns- og institusjonelle tilnærminger.
  • Arbeide med teorier om organisasjonsendring, dvs. endring i omgivelsene og i idrettsorganisasjonene.
  • Identifisere og analysere idrettens organisering og utfordringer og arbeide kritisk med den norske organiserte idretten i endring.
Organisering og arbeidsformer

Emnet vil ha en veksling av forelesninger og egenstudier, enkeltvis og i grupper, med og uten veiledning. Resultatene av arbeidet skal legges frem både muntlig og skriftlig, blant annet i form av resymé og kritisk analyse av pensumartikler.

Vurdering

For å gå opp til eksamen kreves godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal ved slutten av seminaret skrive en individuell oppgave som en 14-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 20 sider (1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Det gis gradert karakter.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Pensum


Kjernelitteratur

1 DIGITALT KOMPENDIUM:
Seippel, Ø. (Red.). (2016). MA442: Sport management: Våren 2017. (Digital kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole.
** Denne finner du i Fronter.

Innholdet (litteraturlista) til det digitale kompendiet, alfabetisk i APA-standard:
Andersen, S. S. (2012). Olympiatoppen in the Norwegian sports cluster. I: S. S. Andersen & L. T. Ronglan (Eds.), Nordic elite sport: Same ambitions different tracks. (s. 237-256). Oslo: Universitetsforlaget.

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., Styhre, A. & Woll, K. (2014). Organisasjon og omgivelser. I: U. Eriksson-Zetterquist, T. Kalling, A. Styhre & K. Woll, Organisasjonsteori. (s. 149-175). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., Styhre, A. & Woll, K. (2014). Strategiteori. I: U. Eriksson-Zetterquist, T. Kalling, A. Styhre & K. Woll, Organisasjonsteori. (s. 176-202). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Easterby-Smith, M. & Araujo, L. (1999). Organizational learning: Current debates and opportunities. I: M. Easterby-Smith, J. Burgoyne & L. Araujo (Eds.), Organizational learning and the learning organization. (s. 1-21). London: Sage.

Hansen, P. Ø. (2014). Purpose of the thesis. I: P. Ø. Hansen, Making the best even better: Fine-tuning development and learning to achieve international success in international cross-country skiing. (s. 1-17). Doktoravhandling ved Norges Idrettshøgskole, Oslo.

Hansen, P. Ø. (2014). Theory. I: P. Ø. Hansen, Making the best even better: Fine-tuning development and learning to achieve international success in international cross-country skiing. (s. 18-38). Doktoravhandling ved Norges Idrettshøgskole, Oslo.

Hanstad, D. V. (2012). Ledelse av frivillige. I: D. V. Hanstad, Ski-VM 2011: Planlegging og gjennomføring. (s. 81-102). Oslo: Akilles.

Lesjø, J. (2008). Idretten – quo vadis? I: J. Lesjø, Idrettssosiologi: Sportens ekspansjon i det moderne samfunn. (s. 229-244). Oslo: Abstrakt.

Mandelbaum, M. (2004). A variety of religious experience. I: M. Mandelbaum, The meaning of sports: Why Americans watch baseball, fotball, and basketball and what they see when they do. (s. 1-35). New York: PublicAffairs.

Seippel, Ø. (2011). Public policies, social capital and voluntary sport. I: M. Nicholson & R. Hoye, Sport and social capital. (s. 233-256). Oxford: Butterworth-Heinemann.

Sitkin, S. B., Sutcliffe, K. A. & Weick, K. E. (1999). Organizational learning. I: R. C. Dorf (Ed.), The technology management handbook. (The electrical engineering handbook series). (s. 70-76). Boca Raton, Fla.: CRC Press.

Starbuck, W. H. & Milliken, F. J. (2006). Executives´ perceptual filters: What they notice and how they make sense. I: W. Starbuck (Ed.), Organizational realities: Studies of strategizing and organizing. (s. 209-232). Oxford: Oxford University Press.

Thornton, P & Ocasio, W. (2008). Institutional logics. I: R. Greenwood,  C. Oliver, K. Sahlin & R. Suddaby (Eds.). The Sage handbook of organizational institutionalism. (s. 99-129). London: Sage.

Washington, M., Boal, K. B. & Davis, J. N. (2008). Institutional leadership: Past, present, and future. I: R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin & R. Suddaby (Eds.), The Sage handbook of organizational institutionalism. (s. 721-735). London: Sage Publications.


27 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene/bøkene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Acemoglu, D. (2012). The world our grandchildren will inherit: The rights revolution and beyond. (Working Paper 12/9) Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics, Working Paper Series. Hentet 11. november 2016 fra: http://www.nber.org/papers/w17994
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Andersen, S. S. & Hanstad, D. V. & Plejdrup-Skillestad, K. (2015). The role of test events in major sporting events. Event Management, 19(2), 261-273.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Arnold, R., Fletcher, D. & Molyneux, L. (2012). Performance leadership and management in elite sport: Recommendations, advice and suggestions from national performance directors. European Sport Management Quarterly, 12(4), 317-336.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Borgatti, S. & Foster, P. (2003). The network paradigm in organizational research: A review and typology. Journal of Management, 29(6), 991-1013.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

DiMaggio, P. J. & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited, institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48, 147-160.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Enjolras B. & Waldahl, R. (2007). Policy-making in Sport: The Norwegian Case. International Review for the Sociology of Sport, 42(2), 201–216.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Fahlén, J., Eliasson, I. & Wickman, K. (2015). Resisting self-regulation: an analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden. International Journal of Sport Policy and Politics, 7(3), 391-406.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Foldy, E. G., Goldman, L. & Ospina, S. (2008). Sensegiving and the role of cognitive shifts in the work of leadership. The Leadership Quarterly, 19(5), 514-529.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Gammelsæter, H. (2010).  Institutional pluralism and governance in ‘‘Commercialized’’ Sport Clubs. European Sport Management Quarterly, 10(5), 569-594.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

Girginov, V. (2010). Culture and the Study of Sport Management. European Sport Management Quarterly, 10(4), 397-417.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hansen, P. Ø. & Andersen, S. S. (2014). Coaching elite athletes: How coaches stimulate elite athletes´ reflection. Sports Coaching Review, 3(1), 17-32.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hanstad, D. V. (2012). Risk management in major sporting events: A participating national Olympic Team’s perspective. Event Management, 16(3), 189-201.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hernes, T. & Irgens, E. J. (2013). Keeping things mindfully on track: Organizational learning under continuity. Management Learning, 44(3), 253-266.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Houlihan, B. (2005). Public sector sport policy. International Review for the Sociology of Sport, 40(2), 163-185.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

King, B., Felin, T. & Whetten D. (2010). Finding the organization in organizational theory. Organization Science, 21(1), 290-305.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Levitt, B. & March, J. G. (1988). Organizational learning. Annual Review of Sociology, 14, 319-340.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** Artikkelen finnes også online her: Klikk på denne lenken.

May, P. & Winter, S. (2007). Politicians, managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 453-476.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Meyer, J. & Bromley, P. (2013). The worldwide expansion of “organization”. Sociological Theory, 31(4), 366–389.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Næss, H. (2016, in press). Authenticity matters: A digital ethnography of FIA World Rally Campionship fan forums. Sport Management Review. http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2016.08.001
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Parent, M. M. & Deephouse, D. L. (2007). A case study of stakeholder identification and prioritization by managers. Journal of Business Ethics, 75(1), 1-23.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Parent, M. M., Kristiansen, E., Skille, E. Å. & Hanstad, D. V. (in press). The sustainability of the Youth Olympic Games: Stakeholder networks and institutional perspectives. International Review for the Sociology of Sport. doi: 10.1177/1012690213481467.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rothstein, B. & Troell, J. (2008). What is quality of government? Governance, 22(1), 265.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rowley, T. J. (1997). Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder influences. Academy of Management Review, 22(4), 887-910.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Stenling, C. & Fahlén, J. (2016). Same same, but different? Exploring the organizational identities of Swedish voluntary sports: Possible implications of sports clubs' self-identification for their role as implementers of policy objectives. International Review for the Sociology of Sport, 51(7), 867-883.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Weick, K. E. (1987). Organizational culture as a s of high reliability. California Management Review, 29(2), 112-127.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.


1 TRYKT ARTIKKEL:

Knoke, D. & Prensky, D. (1984). What relevance do organization theories have for voluntary associations? Social Science Quarterly, 65(1), 3-20.
* Denne deles ut.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no