Studiehåndbok 2016-2017
   
   
  
MA440 Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver  (20 sp) 
Faktaboks
EmnekodeMA440
EmnenavnSamfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver
Studiepoeng20 sp
UndervisningsspråkNorsk
AnsvarligØrnulf Seippel
TidspunktHøst
Innledning

Emnet er en innføring i grunnleggende sosiologiske, organisasjonssosiologiske, historiske og filosofiske perspektiver. Sentrale tema og perspektiver er: modernisering, handlingsteori, symbolsk interaksjonisme, praksisteori, sosial konstruktivisme, integrasjon og ritualer, institusjoner, identitet, sosial og kulturell endring, kunnskapsteori (epistemologi) i samfunnsvitenskap og humaniora. Temaer knyttet til idrettsfeltet drøftes i lys av perspektivene. Emnet gir grunnlag for videre studier innen idrettssosiologi, -historie, -filosofi og sport management.

Mål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse av grunnleggende samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver. De skal kunne redegjøre for perspektivene, kunne anvende og reflektere over perspektivenes relevans for studiet av idrett (i en vid betydning av begrepet).

Etter endt emne skal studentene:

  • kunne redegjøre for grunnleggende samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver. 
  • kunne drøfte hvordan perspektivene kan anvendes på idrettsfeltet
  • kunne drøfte problemstillinger om idrett og sosial ulikhet knyttet til kjønn, klasse og etnisitet
  • kunne drøfte problemstillinger knyttet til modernisering, sportifisering og organisering.
Organisering og arbeidsformer

Til hvert emne gir faglærer en innledende presentasjon. Denne følges opp av studentene gjennom presentasjon og diskusjon av anbefalt litteratur og emneorienterte oppgaver, individuelt og i grupper. Det legges også opp til diskusjon relatert til løsning av oppgaver, individuelt og i grupper.

Vurdering

For å gå opp til eksamen kreves aktiv deltakelse på seminaret herunder fremleggelse av individuelle oppgaver/gruppeoppgaver som vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Studentene skal, i løpet av emnet, levere to essay. Temaene for de ulike essayene er tett knyttet til emnets perspektiver og temaer. Essayene vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Hvert essay skal maksimalt være på 2000 ord ekskludert referanselisten.

Ved slutten av emnet skal studentene skrive en individuell hjemmeeksamen (1 uke). Eksamenen er gradert A-F. Besvarelsen skal være på maksimalt 5000 ord ekskludert referanselisten. Studentene trekker oppgave ved endt emne.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Kjernelitteratur

1 DIGITALT KOMPENDIUM:
Seippel, Ø. (Red.). (2016). MA440: Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver: Høsten 2016. (Digitalt kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole.
** Denne ligger i Fronter

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendium, alfabetisk i APA-format:
Andersson, M. (2008). Introduksjon. I: M. Andersson, Flerfarget idrett: Nasjonalitet, migrasjon og minoritet. (s. 35-50). Bergen: Fagbokforlaget.

Archetti, E. (2003). Playing football and dancing tango: Embodying Argentina in movement, style and identity. I: N. Dyck & E. Archetti (Eds.), Sport, dance and embodied identities. (s. 217-229). Oxford: Berg.

Blackburn, S. (1999). Introduction. I: S. Blackburn, Think: A compelling introduction to philosophy. (s. 1-13). Oxford: Oxford University Press.

Booth, D. (2006). Facts, concepts and structure: Theory in sport history. I: D. Booth, The field: Truth and fiction in sport history. (s. 43-61). London: Routledge.

Dunning, E. (1999). Sport in the process of racial stratification: The case of USA. I: E. Dunning, Sport matters: Sociological studies of sport, violence and civilization. (s. 179-218). London: Routledge.

Giddens, A. (1991).  The self: Ontological security and existential anxiety. I: A. Giddens, Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. (s. 35-69). Cambridge: Polity Press.

Gulianotti, R. (2005). Durkheimian elements: Religion, integration and social order in sport. I: R. Gulianotti, Sport: A critical sociology. (s. 1-14). London: Routledge.

Hedström, P. & Swedberg, R. (1998). Social mechanisms: An introductory essay. I: P. Hedström & R. Swedberg, Social mechanisms: An analytic approach to social theory. (s. 1-31). Cambridge: Cambridge University Press.

Kaspersen, L. B. (2007). Anthony Giddens. I: H. Andersen & L. Kaspersen (Red.), Klassisk og moderne samfundsteori (4. utg.). (s. 425-440). København: Hans Reitzels.

Kretchmar, R. S. (2015). Formalism and sport. I: M. McNamee og W. J. Morgan (Eds.). Routledge handbook of the philosophy of sport. (s. 11-21). London: Routledge.

Lewis, M. (2003). The curse of talent. I: M. Lewis, Moneyball: The art of winning an unfair game. (s. 3-42). New York: Norton.

Loland, S. (2015). Fair play. I: M. J. McNamee & W. J. Morgan (Eds.), Routledge handbook of the philosophy of sport. (s. 333-350). London: Routledge.

Messner, M. A. (2002). Center snap: Children creating the fiction of gender. I: M. A. Messner, Taking the field: Women, men and sports. (Sport and culture series; vol. 4). (s. 1-27). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Munthe, C. (2010). Ethical aspects of controlling genetic doping. I: M. J. McNamee (Ed.), The ethics of sports: A reader. (s. 194-207). London: Routledge.

Novak, M. (1976). The natural religion. I: M. Novak, The Joy of sports: End zones, bases, baskets, balls, and the consecration of the American spirit. (s. 18-34). Lanham: Madison Books.

Ritzer, G. (2004). Karl Marx. I: G. Ritzer, Classical sociological theory. (s. 155-185). Boston: McGrawHill.

Ritzer, G. & Stepnisky, J. (2014). Max Weber. I: G. Ritzer & J. Stepnisky, Sociological theory (9th ed.). (s. 112-157). New York: McGrawHill.

Sandel. M. J. (2010). Bionic athletes. I: M. J. McNamee (Ed.), The ethics of sports: A reader. (s. 208-213). London: Routledge.

Seip, J. A. (1983). Modellenes tyranni. I: J. A. Seip, Problemer og metode i historieforskningen. (s. 199-227). Oslo: Gyldendal.

Solbrække, K. N. & Aarseth, H. (2006). Samfunnsvitenskapens forståelser av kjønn. I: J. Lorentzen & W. Mühleissen (Red.), Kjønnsforskning: En grunnbok. (s. 63-76). Oslo: Universitetsforlaget.

Sugden, J. & Tomlinson, A. (2000). Theorizing sport, social class and status. I: J. Coakley & E. Dunning (Eds.), Handbook of sports studies. (s. 309-321). London: Sage Publications.

Svendsen, L. H. (2003). Filosofi og ikke-filosofi. I: L. H. Svendsen, Hva er filosofi? (Hva er; 2). (s. 17-25). Oslo: Universitetsforlaget.

Sweberg, R. (2014). From theory to theorizing. I: R. Sweberg, Theorizing in social science: The context of discovery. (s. 1-28). Stanford: Stanford University Press.

Østerberg, D. (1978) Innledning. I: E. Durkheim, Selvmordet: En sosiologisk undersøkelse. (s. 7-21). Oslo: Gyldendal.

Aakvaag, G. C. (2008). Pierre Bourdieu: En konfliktteoretisk syntese. I: G. C. Aakvaag, Moderne sosiologisk teori. (s. 148-171). Oslo: Abstrakt forlag.


1 INTERNT KOMPENDIUM:
Seippel, Ø. (Red.). (2016). MA440: Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver: Høsten 2016. (Internt kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole.
** Denne blir utdelt.

Innholdet (litteraturlista) til det interne kompendiet, alfabetisk i APA-format:
Breivik, G. (1987). The doping dilemma. Sportwissenschaft, 1, 83-94.

Goksøyr, M. (1994). Nasjonal identitetsbygging gjennom idrett og friluftsliv. Nytt Norsk Tidsskrift, 11(2), 182-93.

Goksøyr, M. (1988). Sivilisering, modernisering, sportifisering: Fruktbare begreper i idrettshistorisk forskning? NORA, 3(90).


11 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene/bøkene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Abend, G. (2008). The Meaning of ‘Theory’. Sociological Theory, 26(2), 173-199. doi: 10.1111/j.1467-9558.2008.00324.x
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Boudon, R. (2003). Beyond ratioanal choice theory. Annual Review of Sociology, 29, 1-21. doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100213
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hjelseth, A. (2005). De som streber nedover: Om klasse og identitet blant fotballsupportere. Sosiologi i dag, 35(4), 69-87.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Lorentzen, H. (2013). Idretten og de nye forventningene. I: H. Lorentzen, Utdanning og kompetanse i idretten. (Rapport 2013:005). (s. 15-30). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
* Dokumentet finnes online: Klikk på denne lenken.

Lorentzen, H. (2013). Innledning. I: H. Lorentzen, Utdanning og kompetanse i idretten. (Rapport 2013:005). (s. 7-14). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
* Dokumentet finnes online
: Klikk på denne lenken.

Massao, B. & Fasting, K. (2010). Race and racism: Experiences of black Norwegian athletes. International Review for Sociology of Sport, 45, 147-162. doi: 10.1177/1012690210368233
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

McDonald, B.D. (2009). Learning masculinity through Japanese university rowing. Sociology of Sport Journal, 26(3), 425-442.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Messner, M. (2011). Gender ideologies, youth sports, and the production of soft essentialism. Sociology of Sport Journal, 28(2), 151-70.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Seippel, Ø. (2010). Professionals and volunteers: On the future of a Scandinavian Sport Model. Sport in Society, 13(2), 199-211. doi: 10.1080/17430430903522921
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Sisjord, M. K., Fasting, K. & Sand. T. S. (2011). Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 11(2), 71-92.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Strandbu, Å. (2007). Intervjuer, refleksivitet og senmoderne identiteter. Sosiologi i dag, 37(2), 53-70.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no