Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
1.studieår - basisår i idrettsvitenskap 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
1.studieår - basisår i idrettsvitenskap
Programansvarlig
Egil Johansen
Innledning

Det første året i idrettsstudier ved NIH utgjør en grunnleggende felles faglig plattform for høyere studier i idrett og annen fysisk aktivitet. Samtidig kan det utgjøre et år i en 3-årig bachelorutdanning.

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse, eventuell realkompetanse vurdert som relevant for studiet.

Idrett og annen form for fysisk aktivitet er en viktig del både i lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Studiet skal både formidle og utvikle kunnskap om fysisk aktivitet og kunnskap i fysisk aktivitet. I studiet belyses forståelse av mennesket i bevegelse fra ulike perspektiver. Både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett og annen fysisk aktivitet danner grunnlag for innhold og arbeidsmåter i studiet.

Mål for utdanning
 • Studentene skal forstå virkningene av ulike bevegelsesløsninger.
 • Studentene skal forstå virkningene av trening.
 • Studentene skal forstå samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet.
 • Studentene skal kunne legge til rette for opplæring i et utvalg aktiviteter.
 • Studentene skal ha kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i et utvalg aktiviteter.
Organisering og arbeidsformer

Studentene vil arbeide med basis i problemstillinger knyttet til de ulike fagområdene. Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer. Det betyr en veksling mellom egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid på ulike måter (praktisk og teoretisk) og forelesninger. Det legges noe vekt på opplæring i bruk av IKT.

Annet
Det stilles noe krav til utstyr til de ulike aktivitetene i aktivitetslæren. Videre må en regne med noe utgifter til reise og opphold i forbindlese med emnet i uteaktivitet.

Faktaboks
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
1BA111Bevegelseslære12 spHøst og vårOla Eriksrud
1BA113Treningslære13 spHøst og vårAsbjørn Gjerset
1BA122Idrett og samfunn13 spHøstMari Kristin Sisjord
1BA135Ballspill5 spHøst og vårOla Fosnæs
1BA136Andre aktiviteter8 spHøst og vårEystein Enoksen
1BA137Uteaktiviteter9 spHøst og vårBent Kvamme
Emnebeskrivelser
EmnekodeEmnenavnInnledning
1BA111Bevegelseslære

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter.

Fagområdet bevegelseslære er å betrakte som et syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike vitenskapsfag, som biomekanikk, anatomi og idrettsfysiologi.

1BA113Treningslære

Treningslære skal belyse de endringer som finner sted i yteevne og bevegelsesatferd som følge av systematisk påvirkning ved anvendelse av grunnleggende treningsprinsipper og treningsmetoder.

Fagområdet treningslære er å betrakte som et syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike teoretiske perspektiver, så som biomekanikk, anatomi, idrettsfysiologi og idrettspsykologi.

1BA122Idrett og samfunn

Gjennom fordypningen "Idrett og samfunn" skal studentene tilegne seg kunnskap om relasjoner mellom idrett, individ, samfunn og kultur. Studiet skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrett i samfunnet. Temaene belyses med utgangspunkt i idrettshistorie, idrettssosiologi, idrettsfilosofi, idrettspsykologi og idrettspedagogikk.

Emnet skal gi kunnskap om og innsikt i idrettens egenart og i viktige forhold mellom idrett og samfunn og idrett, natur og miljø.

1BA135BallspillEmnet 1BA135 Ballspill er delt opp i 5 deler; ballskole, fotball, basketball, håndball og volleyball. Det kreves 80% aktiv deltakelse i hver av delene.
1BA136Andre aktiviteter

Emnet 1BA136 Andre aktiviteter er delt opp i 3 deler; friidrett, svømming og livredning/Hjerte- og lungeredning, dans-gymnastikk-turn.

1BA137Uteaktiviteter

Emnet består av 5 deler. Temaer fra friluftsliv, ski, skøyter og orientering vil være hovedingredienser i emnet.

Det kreves 80 % aktiv deltakelse i hver del, med unntak fra de planlagte turene i friluftsliv og deler av emnet "Ridderuken" der det kreves 100 % aktiv deltakelse.

Vurderingsform
EmnekodeEmnenavnVurdering
1BA111Bevegelseslære

2 skriftlige eksamener a 2 timer i siste del av høst- og vårsemester. Gradert karakter. Vektes 2/3.
Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

1 gruppearbeid (3-5 studenter per gruppe) med skriftlig presentasjon. Gradert karakter. Vektes 1/3:
Karakteren på gruppearbeidet kan for den enkelte student (individuell karakter) justeres èn karakter opp eller ned. Dette gjøres etter nærmere bestemmelser og i samråd med studentene.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

1BA113Treningslære
 • 2 skriftlige eksamener á 3 timer i siste del av høst- og vårsemesteret. Ingen hjelpemidler. Gradert karakter.
 • Mappevurdering:
  - Mappen består av fem arbeidshefter med skriftlig presentasjon, hvorav ett arbeid er individuelt og fire er gruppearbeider (3-5 studenter per gruppe). Mappen skal vurderes til bestått/ikke bestått.
  - Vurdering på gruppearbeidene kan for den enkelte student justeres til bestått/ikke bestått. Dette gjøres etter samråd med studentene i berørte grupper.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

 

1BA122Idrett og samfunn

Evalueringen skjer på grunnlag av en 4 timers individuell skriftlig eksamen og en gruppefremføring (poster, foredrag). Det gis gradert karakter for hver del hvor skriftlig eksamen teller 2/3 og gruppefremføring 1/3.

I evalueringen av gruppefremføringen vil innhold telle 2/3 og formidling 1/3. Det skal leveres inn et skriftlig manus i forbindelse med fremføringen.

Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen: Ingen

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

1BA135Ballspill

For ballskolen kreves bestått 80% oppmøte.

For hvert av ballspillene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80% aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60%.
Kunnskapsprøve: Studenten skal dokumentere regelforståelse samt forståelse for teknikker og spillutvikling/spilleprinsipper. Ingen hjelpemidler. Gradert karakter, teller 40%.

Av den samlede emnekarakteren i ballspill utgjør hvert ballspill 25%. Alle ballspillene må bestås.

1BA136Andre aktiviteter

For hver av aktivitetene kreves følgende:

Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60 %.
Kunnskapsprøve: Individuell skriftlig prøve (uten hjelpemidler) + oppgaver i friidrett, svømming og livredning, samt dans-gymnastikk-turn. Gradert karakter, teller 40 %. 

Delemnene "Friidrett", "Svømming og livredning/Hjerte- og lungeredning" vektes likt og teller 50%, delemnet "Dans-gymnastikk-turn" teller 50%. Alle delemner må være bestått for å få karakter.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

1BA137Uteaktiviteter

For hver av uteaktivitetene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått. For Ridderuka og Friluftsliv kreves 100 % oppmøte på opphold og turer.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter gis i orientering (25% av totalkarakteren)og ski/langrenn (25% av totalkarakteren). For skøyter og ski/alpint vurderes ferdighet til bestått/ikke bestått.
Didaktisk/PM: For skøyter og ski/alpint gis gradert karakter. Karakteren i skøyter utgjør 25% av totalkarakteren, og ski/alpint teller 15%.
Rapport: Ski/alpint gis gradert karakter, teller 10% av total karakter. For Ridderuka og friluftsliv vurderes rapportene til bestått/ikke bestått.
Logg/mappe: For ski/langrenn og orientering gis vurdering bestått/ikke bestått.

Alle deler må være bestått for å få bestått 1BA137 Uteaktiviteter.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no