Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
Friluftsliv deltid 1 (FLD1), 30 studiepoeng  
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Friluftsliv deltid 1 (FLD1), 30 studiepoeng
Programansvarlig
Trond Augestad
Innledning

Friluftsliv deltid, del1 (FLD1) har hovedfokus på utvikling av ferdigheter i friluftsliv og kunnskaper om disse. Sentrale tema er videre forståelse av arbeid med friluftsliv, av friluftslivsfaget og av friluftsliv i en historisk, kulturell og politisk kontekst. Gjennom studiet vektlegges didaktikk i friluftsliv, miljøorientering, evne til trygg ferdsel og turglede i ulike naturmiljøer hele året. I studiet integreres teori og praksis. Studiet gir således et grunnlag for å arbeide med friluftsliv.

Deltidsstudiet i friluftsliv passer for alle som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. De fleste som følger studiene, er i fullt arbeid eller deltidsjobb i tillegg til å studere. Studiet søker å ta utgangspunkt i studentgruppens tidligere utdanninger og yrkes- og friluftslivserfaringer.

Det er en fordel om studentene har tidligere erfaring fra utøvelse av friluftsliv. For å kunne gjennomføre studiet må studentene kunne svømme, og de må kunne gå på ski med sekk på ryggen.

FLD1 gir grunnlag for opptak på Friluftsliv deltid, del2 (FLD2).

FLD1 kan inngå i en bachelorgrad. Sammen med FLD2 kan FLD1 inngå i en bachelorgrad og danne grunnlag for opptak til masterstudier i idrettsvitenskap med fordypning i friluftsliv. 

Mål for utdanning

Studiet har som mål at studentene skal

 • ha kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv og trygg ferdsel
 • ha kunnskap om og ferdigheter i pedagogikk og didaktikk i friluftsliv
 • ha forståelse av lederrollen i friluftsliv og evne til å ta ansvar, samt å kunne reflektere over yrkesetiske dilemma i arbeid med friluftsliv 
 • ha forståelse av friluftsliv som fag og forskningsområde og kunne gjøre rede for utvalgte emner innen friluftslivet i en historisk, kulturell og politisk kontekst
 • ha kunnskaper om mennesker i natur og miljøorientering
 • ha kunnskap om forholdet mellom mennesker og natur, bevissthet om eget forhold til natur og evne til å formidle dette
 • ha evne til å fungere i en gruppe i en friluftslivskontekst og kunnskaper om hvordan grupper fungerer ute
 • ha evne til å planlegge egen læring i, gjennom og om friluftsliv og se dette i et livslangt perspektiv
Organisering og arbeidsformer

Studieprogrammet er organisert som to emner: FLD218 Kunnskap og handling i friluftsliv I og FLD219 Friluftslivsledelse I.

Undervisningen i studiet er organisert som 7 studiesamlinger i ulike naturmiljøer gjennom hele året, hver på fire til seks døgn. I tillegg foregår undervisningen gjennom e-læringssystemet Fronter mellom studiesamlingene.

Det veksles mellom lærerstyrte og studentaktive læringsformer og mellom arbeid individuelt og i grupper. Studiet er en prosess der den enkelte student må delta aktivt. Studentene er organisert i ulike grupper gjennom studiet, og disse utgjør et sentralt element i læringsprosessen. På alle studiesamlingene undervises begge emnene i studieprogrammet, og tema fra FLD218 benyttes til å belyse tema fra FLD219 og omvendt.

I tillegg kommer arbeid mellom studiesamlingene. Etter noen av samlingene leveres refleksjonsnotater. Hver student skal utarbeide en egen utviklingsplan for studiet. I tillegg leveres to skriftlige oppgaver. Disse innleveringene utgjør studentenes løpende arbeid gjennom studiet og samles i en mappe som vurderes til bestått/ikke bestått.

I løpet av studiet skal hver student gjennomføre to praksiser med innlevering av praksisplan i forkant og praksisrapport i etterkant. Praksisrapportene samles i en mappe som gis gradert karakter, og hver av rapportene teller likt.

Det skal også leveres en skriftlig individuell hjemmeeksamen som gis gradert karakter.

Livredningsprøve avlegges i sjøen og vurderes til bestått/ikke bestått.

Det er krav til 100 % oppmøte for å avlegge eksamen.

 

Faktaboks
EmnekodeEmnenavnStudiepoengAnsvarligTidspunkt
FLD218Kunnskap og handling i friluftsliv I20 spKristian AbelsenHøst og vår
FLD219Friluftslivsledelse I10 spTrond AugestadHøst og vår
Emnebeskrivelser:
EmnekodeEmnenavnInnledning
FLD218Kunnskap og handling i friluftsliv INorsk natur byr på store variasjoner, ulike naturmiljø og vekslende årstider. Dette gir gode muligheter for en aktiv og mangfoldig friluftslivsutøvelse. I friluftslivet er mennesker, natur og samspillet mellom disse sentralt, og en ser en tett sammenheng mellom kunnskaper og handlinger, noe som gjenspeiles i emnets innhold og organisering. Kunnskaper og ferdigheter i friluftsliv knyttes til trygg ferdsel, miljøorientering samt historiske, kulturelle og politiske rammer for friluftslivsutøvelsen.

 

FLD219Friluftslivsledelse IArbeid som leder i friluftsliv innebærer kjennskap til pedagogiske og fagdidaktiske teorier og begrep som er sentrale i arbeid med grupper i friluftsliv, og kjennskap til hvordan pedagogikk og didaktikk kan anvendes ute i praksis. Videre har en leder i friluftsliv kunnskaper om hvordan grupper fungerer i en friluftslivskontekst, og hvordan en kan jobbe med skadeforebyggende arbeid og førstehjelp. En leder i friluftsliv har også kjennskap til naturen som rom for opplevelser og læring.

 

Vurderingsform:
EmnekodeEmnenavnVurdering
FLD218Kunnskap og handling i friluftsliv I
 • Mappe. I mappen inngår 6 refleksjonsnotater, 2 egne utviklingsplaner og 2 skriftlige oppgaver (bestått/ikke bestått)
 • Hjemmeeksamen (gradert karakter, A-F)
FLD219Friluftslivsledelse I
 • Mappe. I mappen inngår aktiv og konstruktiv deltakelse på 7 studiesamlinger (bestått/ikke bestått)
 • Mappe. I mappen inngår 2 praksisrapporter (gradert karakter, A-F)
 • Livredningsprøve (bestått/ikke bestått)
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no