Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
1BA113  Treningslære (13 sp) 
Utskriftsvennlig versjon
Faktaboks
Emnekode 1BA113
Emnenavn Treningslære
Studiepoeng13 sp
AnsvarligAsbjørn Gjerset
TidspunktHøst og vår
Innledning

Treningslære skal belyse de endringer som finner sted i yteevne og bevegelsesatferd som følge av systematisk påvirkning ved anvendelse av grunnleggende treningsprinsipper og treningsmetoder.

Fagområdet treningslære er å betrakte som et syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike teoretiske perspektiver, så som biomekanikk, anatomi, idrettsfysiologi og idrettspsykologi.

Mål

Studentene skal:

 • Kunne gjøre rede for treningslæren sin egenart, plass og funksjon.
 • Kunne gjøre rede for begrepene utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og teknikk.
 • Forstå hvordan fysiologiske mekanismer gjør kroppen i stand til å skape kraft og styre kraft og bevegelse.
 • Forstå psykologiske forhold av betydning for prestasjonsutvikling, mestring og opplevelse av trivsel.
 • Forstå sammenhengen mellom fysiologiske og psykologiske egenskaper og yteevne.
 • Forstå hvordan trening påvirker kroppen slik at fysisk og psykisk yteevne påvirkes.
 • Kunne gjøre rede for treningsprinsippene belastning og tilpasning, variasjon, progresjon, kontroll, helhetlig stimulering, individuell tilpasning og spesifisitet.
 • Kunne forstå grunnleggende prinsipper og metoder for generell trening av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og teknikk.
 • Ha prøvd ut, og kjenne til gode og sentrale treningsøvelser som brukes for å påvirke de fysiske- og koordinative egenskapene.
Organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres i blokker der de ulike temaene avsluttes i løpet av en bestemt tid. Undervisningen vil foregå som fellesundervisning, klasseundervisning, gruppearbeid med veiledning og egenstudier der studentene skal arbeide med oppgaver i gruppe og som individuelt arbeid. Utvalgte oppgaver legges frem for de andre studentene.

Vurdering
 • 2 skriftlige eksamener á 3 timer i siste del av høst- og vårsemesteret. Ingen hjelpemidler. Gradert karakter.
 • Mappevurdering:
  - Mappen består av fem arbeidshefter med skriftlig presentasjon, hvorav ett arbeid er individuelt og fire er gruppearbeider (3-5 studenter per gruppe). Mappen skal vurderes til bestått/ikke bestått.
  - Vurdering på gruppearbeidene kan for den enkelte student justeres til bestått/ikke bestått. Dette gjøres etter samråd med studentene i berørte grupper.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

 

Kjernelitteratur

Dahl, H. A. (2005). Klar ferdig gå! Grunnbok i aktivitetsfysiologi. Oslo: Cappelen akademiske.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Enoksen, E., Gjerset, A., Tønnessen, E. & Hofstad, H. (Red.). (2003). Din personlige trener: Mer enn 400 øvelser: Øvelser for alle: Styrketrening, spensttrening, hurtighetstrening, bevegelighetstrening [DVD-plate]. Digitalvideo Sport.
DVD-en finner du her: BIBSYS Ask

Gjerset, A. (Red.). (1992). Idrettens treningslære. Oslo: Universitetsforl.
Disse siden skal leses: 10-18, 48-76, 83-309. (Side133-138 og 165-170 forventes bare kjent i grove trekk).
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Norges idrettsforbund og olympiske komité (2007). Idrettens barnerettigheter: Bestemmelser om barneidrett: behandlet på Idrettstinget 11.-13. mai 2007: Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettstinget 28. august 2007. Oslo: Norges idrettsforbund og olympiske komité.
"Boka" finner du her: BIBSYS Ask
Denne finnes også gratis tilgjengelig på nettet. Klikk på denne lenken.

Sigmundsson, H. & Haga, M. (Red.). (2004). Motorikk og samfunn: En samfunnsvitenskapelig tilnærming til motorisk atferd. Oslo: Sebu forl.
Side 23-64 og s. 113-124 skal leses:
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Weinberg, R. S. & Gould, D. (2007). Foundations of sport and exercise psycholog (4th ed.). Champaign, Ill.: Human Kinetics.
Kapittel 4 og 11-16 skal leses.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

 

Anbefalt litteratur

Schmidt, R. A. & Wrisberg, R. A. (2004). Motor learning and performance (3rd ed.) Champaign, Ill.: Human Kinetics.
Side 123-147, 231-255 og s. 255-287 anbefales lest:
Boka finner du her: BIBSYS Ask 

Weinberg, R. S. & Gould, D. (2007). Foundations of sport and exercise psycholog (4th ed.). Champaign, Ill.: Human Kinetics.
Side 47-91 anbefales lest:
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Stelter, R. (Red.) (2002). Coaching: Læring og udvikling. (Erhvervspsykologiserien). København: Psykologisk forlag.
Side 21-45 og 69-85 anbefales lest:
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Schibye, B. & Klausen, K. (2005). Cellen. I: B. Schibye & K. Klausen, Menneskets fysiologi: Hvile og arbejde (2. udg.). (s. 17-38). København: FADL's Forlag.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no