Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
1BA122 Idrett og samfunn (13 sp) 
Utskriftsvennlig versjon
Faktaboks
Emnekode 1BA122
EmnenavnIdrett og samfunn
Studiepoeng13 sp
AnsvarligMari Kristin Sisjord
TidspunktHøst
Innledning

Gjennom fordypningen "Idrett og samfunn" skal studentene tilegne seg kunnskap om relasjoner mellom idrett, individ, samfunn og kultur. Studiet skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrett i samfunnet. Temaene belyses med utgangspunkt i idrettshistorie, idrettssosiologi, idrettsfilosofi, idrettspsykologi og idrettspedagogikk.

Emnet skal gi kunnskap om og innsikt i idrettens egenart og i viktige forhold mellom idrett og samfunn og idrett, natur og miljø.

Mål

Studentene skal:

  • Gjøre seg kjent med ulike vitenskapssyn knyttet til studiet av idrett.
  • Kunne gjøre rede for sentrale trekk ved idrettens historiske utvikling.
  • Få innsikt i idrettens institusjonalisering.
  • Kunne gjøre rede for idrettens utbredelse og idrettsaktivitet relatert til sentrale sosiologiske perspektiver.
  • Kunne gjøre rede for psykologiske forhold knyttet til mestring, gruppeprosesser, lederskap og helse i idrettssammenheng.
  • Kunne gjøre rede for idrett som pedagogisk arena.
  • Få innsikt i hvordan idretten er organisert innen det offentlige og det frivillige.
  • Kunne gjøre rede for ulike filosofiske og etiske syn på idrett, herunder tema idrett og miljøtenkning. 
  • Utvikle evne til å arbeide selvstendig og i gruppe med tema knyttet til idrett og samfunn.
Organisering og arbeidsformer
Undervisningen vil foregå som fellesundervisning og oppfølging av studenter i mindre grupper.
Vurdering

Evalueringen skjer på grunnlag av en 4 timers individuell skriftlig eksamen og en gruppefremføring (poster, foredrag). Det gis gradert karakter for hver del hvor skriftlig eksamen teller 2/3 og gruppefremføring 1/3.

I evalueringen av gruppefremføringen vil innhold telle 2/3 og formidling 1/3. Det skal leveres inn et skriftlig manus i forbindelse med fremføringen.

Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen: Ingen

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Pensum

Litteraturlista er fra 2009/2010. Ikke innlevert ny pr. 1. sept. 2010.

Idrettshistorie:
Goksøyr, M. (2008). Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Idrettsfilosofi:
Birch, J. (Red.). (2009). Idrett og samfunn: 1BA 122: 2009-2010. (Artikkelsamling). Oslo: Norges idrettshøgskole.
Biblioteket har ikke denne, fås kjøpt i Servicetorget..

Litteraturlista for artikkelsamlingen/kompendiet ovenfor:
Breivik, G. (1992). Dyp lek: Et filosofisk helhetssyn på idrett. Oslo: Norges idrettshøgskole.

Breivik, G. (1992). Hvorfor klatrer du ikke lenger? Om menneskesyn, idrett og bevegelse. Oslo: Norges idrettshøgskole.

Burrows, L. (2004). Deveoping athletes. I: T. Cassidy, R. Jones & P. Potrac, Understanding sports coaching: The social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice. (s. 82-89). London: Routledge.

Cassidy, T., Jones, R. & Potrac, P. (2004). Coaching methods. I: T. Cassidy, R. Jones & P. Potrac, Understanding sports coaching: The social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice. (s. 26-37). London: Routledge.

Engström, L.-M. (2002). Idrottspedagogik. I: L.-M. Engström & K. Redelius (Red.), Pedagogiska perspektiv på idrott. (s. 15-26). Stockholm: HLS Förlag.

Engström. L.-M. (2008). Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to middle age: A 38-year follow up study. Physical Education and Sport Pedagogy, 13, 319-343.

Fasting, K. & Sisjord, M. K. (2000). Kjønn og idrett. I: G. Imsen (Red.), Kjønn og likestilling i grunnskolen. (s. 123-135). Oslo: Gyldendal.

Ingebrigtsen, J. E. (1998). Barn og idrett. I: E. M. Skaalvik & Ø. Kvello (Red.), Barn og miljø. (s. 193-215). Oslo: Tano Aschehoug.

Jackson, F. (1997). What Mary didn't know. I: N. Block, O. Flanagan & G. Güzeldere (Eds.), The nature of consciousness: Philosophical debates. (s. 567-570). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Larsen, A. K. (2000). Flerkulturell forståelse. I: R. Haugen & A. K. Larsen (Red.), Barn og unges læringsmiljø. (s. 441-455).  Kristiansand: Høyskoleforl.

Lesjø, J. H. (2008). Sosial ulikhet: Klasse, status, etnisitet. I: J. H. Lesjø, Idrettssosiologi: Sportens ekspansjon i det moderne samfunn. (s. ?-?). Oslo: Abstrakt.

Loland, S. (1989). Kroppen: Fengsel eller frigjøring: Synet på mennesket, kroppen og idretten i idéhistorisk perspektiv. I: Norsk idrettshistorisk årbok 1989. (s. 104-139). Oslo: Foreningen.

Loland, S. (1992). Et verdigrunnlag for idrett. Oslo: Norges idrettshøgskole.

Muschinsky, L. J. (2000). Pedagogik som ämne: Vad ska man med det till? Praktiserad vetenskap och vetenskapliggjord praktik. I: J. Bjerg (Red.), Pedagogik: En grunnbok. idrott. (s. 53-77?). Stockholm: Liber.

Norges idrettsforbund og olympiske komité (2002). Idrett og mosjon i og utenfor norsk idrett. I: Norges idrettsforbund og olympiske komité, Tilstandsrapport for norsk idrett: Medlemskap, aktivitet, frivillighet, demokrati, anlegg, økonomi, voksenopplæring, dopingprøver, OL-medaljer. (s. 24-35). Oslo: Norges idrettsforbund og olympiske komité.

Norges idrettsforbund og olympiske komité (2002). Medlemsutvikling i norsk idrett. I: Norges idrettsforbund og olympiske komité, Tilstandsrapport for norsk idrett: Medlemskap, aktivitet, frivillighet, demokrati, anlegg, økonomi, voksenopplæring, dopingprøver, OL-medaljer. (s. 5-19). Oslo: Norges idrettsforbund og olympiske komité.

Næss, A. (1980): Generelt om vitenskapsfilosofi. I: A. Næss, Vitenskapsfilosofi: En innføring (3. utg.). (s. 9-19). Oslo: Universitetsforlaget.

Rønholt, H. (2008). Dannelse og kompetence. I: H. Rønholt & B. Peitersen (Red.), Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik. (s. 41-53). København: Institut for Idræt.

Rønholt, H. (2008). Didaktik - idræt. I: H. Rønholt & B. Peitersen (Red.), Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik. (s. 13-28). København: Institut for Idræt.

Rønholt, H. (2008). Grundlæggende begreber og teorier. I: H. Rønholt & B. Peitersen (Red.), Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik. (s. 29-40). København: Institut for Idræt.

Sisjord, M. K. (2005). Snowboard: En kjønnet ungdomskultur. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5, 65-82.

Skirstad, B. (2002). Norske idrettslag: Oversikt og utfordringer. I: Ø. Seippel (Red.), Idrettens bevegelser: Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. (s. 229-251). Oslo: Novus forl.

Strandbu, Å. & Bakken, A. (2997). Minoritetsungdom og trening. I: Å. Strandbu & A. Bakken, Aktiv Oslo-ungdom: En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn. (NOVA-rapport; 2). (s. 65-92). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Strandbu, Å. & Bakken, A. (2997). Ulike forklaringer på betydning av minoritetsstatus. I: Å. Strandbu & A. Bakken, Aktiv Oslo-ungdom: En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn. (NOVA-rapport; 2). (s. 93-120). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Svendsen, L. F. H. & Säätelä, S. (2007). Hva er en god handling? I: L. F. H. Svendsen & S. Säätelä, Det sanne, det gode og det skjønne: En innføring i filosofi (2. utg.). (s. 129-153). Oslo: Universitetsforl.

Svendsen, L. F. H. & Säätelä, S. (2007). Hva er jeg? I: L. F. H. Svendsen & S. Säätelä, Det sanne, det gode og det skjønne: En innføring i filosofi (2. utg.). (s. 179-188). Oslo: Universitetsforl.

Säfvenbom, R. (2003). Idrettspedagogikken og den nye tida. I: V. F. Moe & S. Loland (Red.), I bevegelse: Et festskrift til Gunnar Breiviks 60-års dag. (s. 140-155). Oslo: Gyldendal forlag.

Tallis, R. (2003). Getting a grip on the conscious human agent. I: R. Tallis, The hand: A philosophical inquiry into human being. (s. 263-273). Edinburg: Edinburgh University Press.

Tamburrini, C. (2000): What's wrong with doping? I: T. Tännsjö & C. Tamburrini (Eds.), Values in sport: Elitism, nationalism, gender equality and the scientific manufacture of winners. (Ethics and sport book series). (s.200-216). London: E & FN Spon.

Thrane, C. (2002). Fysisk aktivitet: Begrunnelser, utbredelser og determinanter. I: Ø. Seippel (Red.), Idrettens bevegelser: Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. (s. 28-43). Oslo: Novus forl.

Idrettspsykologi:
Weinberg, R. S. & Weinberg, D. G. (2007). Foundations of sport and exercise psychology (4th ed.). Champaign, Ill.: Human Kinetics.
Kapitel 1-3, 6-8 og 17-18 skal leses:
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no