Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
1BA136 Andre aktiviteter (8 sp) 
Utskriftsvennlig versjon
Faktaboks
Emnekode1BA136
EmnenavnAndre aktiviteter
Studiepoeng8 sp
AnsvarligEystein Enoksen
TidspunktHøst og vår
Innledning

Emnet 1BA136 Andre aktiviteter er delt opp i 3 deler; friidrett, svømming og livredning/Hjerte- og lungeredning, dans-gymnastikk-turn.

Mål

Sluttkompetanse

Studentene skal:

 • Kunne gjøre rede for aktivitetenes egenart.
 • Kunne vise øvingsbilder i grunnleggende ferdighet i aktivitetene det gis opplæring i.
 • Kunne legge til rette for opplæring i et utvalg aktiviteter.
 • Ha kjennskap til prinsipper for hvordan aktiviteter kan tilpasses ulike miljø og brukergrupper.

Prosessorientert kompetanse

Studentene skal:

 • Arbeide selvstendig og i grupper, bruke relevant litteratur og andre kilder til innhenting av kunnskap for å løse gitte oppgaver.
 • Arbeide med aktivitetene i grupper for å nå ulike pedagogiske mål.
 • Arbeide for å bedre ferdighet og forståelse i en aktivitet, og veilede andre til å bedre sin ferdighet.
Organisering og arbeidsformer
 • Lærerinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.
 • Studentinitiert opplæring (oppgavetimer), herunder gruppearbeid. Grupper vil ha tilgang på veiledning. Opplegget vil bli koordinert av en lærer, men ansvaret vil ligge hos studentene.
 • Egenstudier der studentene selv arbeider med ulike oppgaver.
 • Ulike oppgaver som skal legges frem for de andre studentene.
Vurdering

For hver av aktivitetene kreves følgende:

Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60 %.
Kunnskapsprøve: Individuell skriftlig prøve (uten hjelpemidler) + oppgaver i friidrett, svømming og livredning, samt dans-gymnastikk-turn. Gradert karakter, teller 40 %. 

Delemnene "Friidrett", "Svømming og livredning/Hjerte- og lungeredning" vektes likt og teller 50%, delemnet "Dans-gymnastikk-turn" teller 50%. Alle delemner må være bestått for å få karakter.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no