Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
FLD218 Kunnskap og handling i friluftsliv I  (20 sp) 
Utskriftsvennlig versjon
Faktaboks
Emnekode FLD218
EmnenavnKunnskap og handling i friluftsliv I
Studiepoeng20 sp
AnsvarligKristian Abelsen
TidspunktHøst og vår
ForkravIngen forkrav. Må tas samtidig som FLD219 Friluftslivsledelse I
Innledning
Norsk natur byr på store variasjoner, ulike naturmiljø og vekslende årstider. Dette gir gode muligheter for en aktiv og mangfoldig friluftslivsutøvelse. I friluftslivet er mennesker, natur og samspillet mellom disse sentralt, og en ser en tett sammenheng mellom kunnskaper og handlinger, noe som gjenspeiles i emnets innhold og organisering. Kunnskaper og ferdigheter i friluftsliv knyttes til trygg ferdsel, miljøorientering samt historiske, kulturelle og politiske rammer for friluftslivsutøvelsen.

 

Mål

Studentene skal:

  • ha ferdigheter i og kunnskaper om friluftsliv og trygg ferdsel i forskjellige naturmiljøer gjennom hele året
  • ha forståelse av friluftsliv som fag og som fritidsaktivitet
  • kunne gjøre rede for utvalgte emner innen friluftslivet i en historisk, kulturell og politisk kontekst
  • kunne drøfte problemstillinger knyttet til mennesker i natur og miljøorientering i friluftsliv
  • ha kunnskaper om forholdet mellom mennesker og natur, bevissthet om eget forhold til natur og evne til å formidle dette
  • ha evne til å planlegge egen læring i, gjennom og om friluftsliv og se dette i et livslangt perspektiv

 

Organisering og arbeidsformer
Undervisningen legges til rette gjennom studieårets 7 studiesamlinger og e-læringssystemet Fronter.

På studiesamlingene benyttes både lærerstyrte og ulike former for studentaktive arbeidsformer. Arbeidet vil foregå både i grupper og individuelt. Det forutsettes at studentene møter forberedt til studiesamlingene.

I tillegg kommer arbeid mellom studiesamlingene. Sentralt i studentenes arbeid med emnet står utarbeiding av egen utviklingsplan. Dette er en personlig plan som hver enkelt student skal utarbeide med personlige mål for studiet og for hver enkelt studiesamling. Arbeidet med egen utviklingsplan (EUP) er lagt opp som en prosess som vil foregå kontinuerlig gjennom hele studieåret. Hver student leverer 2 versjoner av sin egen utviklingsplan og får tilbakemeldinger fra faglærer. Underveis gjennom studieåret skal studenten jobbe konstruktivt med egen utvikling ? dette dokumenteres i 6 samlingseuper. Studentenes refleksjon og læringsprosess blir i tillegg bevisstgjort gjennom arbeid med refleksjonsnotater. Et refleksjonsnotat er en skriftlig innlevering der studenten beskriver egen læring sett i forhold til studiets mål og egen utviklingsplan, og får tilbakemeldinger fra faglærer. Studentene skal også levere to skriftlige oppgaver der de beskriver sitt eget forhold til natur. Refleksjonsnotater, utviklingsplaner, samlingseuper og skriftlige oppgaver utgjør til sammen studentens mappe i emnet. Mappen vurderes til bestått/ikke bestått. Alle arbeidene som inngår i mappen må være godkjente for at mappen skal bestås.

Gjennom en skriftlig hjemmeeksamen får studentene mulighet til å arbeide med emnet på en helhetlig måte. Hjemmeeksamen gjennomføres individuelt i vårsemesteret. Hjemmeeksamen er over oppgitt emne, er knyttet til tema innen kjernelitteraturen og underviste tema, og det gis gradert karakter.

 

Vurdering
  • Mappe. I mappen inngår 6 refleksjonsnotater, 2 egne utviklingsplaner og 2 skriftlige oppgaver (bestått/ikke bestått)
  • Hjemmeeksamen (gradert karakter, A-F)
Kjernelitteratur

Emnet består av 2 artikkelsamlinger:

1)
Høyem, J., Augestad, T. & Abelsen, K. (Red.). (2010). FLD 218: Kunnskap og handling i friluftsliv 1: 2010-2011: Del 1. (Artikkelsamling). Oslo: Norges idrettshøgskole.
Biblioteket har ikke denne, fås kjøpt i servicetorget.

Litteraturlista for artikkelsamlinge/kompendiet ovenfor:

A) Historie, tradisjoner og samtidskultur:
Breivik, G. (1978). To tradisjoner i norsk friluftsliv. I: G. Breivik & H. Løvmo (Red.), Friluftsliv fra Fridtjof Nansen til våre dager. (s.7-16). Oslo: Universitetsforlaget.

Säfvenbom, R. (2005). Fritid, hva er det? I: R. Säfvenbom (Red.), Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: Grunnbok i aktivitetsfag. (s. 27-42). Oslo: Universitetsforlaget.

Viken, A. (2004). Reiselivets miljøparadokser. I: A. Viken (Red.), Turisme: Miljø og utvikling. (s. 300-313). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Vorkinn, M. (2001). Framtidas friluftsliv: Gammelt innhold i ny innpakning. I: M. Vorkinn & A. M. A. Hjelle (Red.), Friluftsliv: Området for miljø og utvikling: Delrapport 2. fra forskningsprogrammet. (Forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark). (s. 51-57). Oslo: Norges forskningsråd.

Woon, L. L. (1993). Hvordan jeg lærte å gå på tur. Norsk friluftsliv sett utenfra. I: I. G. Klepp & R. Svarverud (Red.), Idrett og fritid i kulturbildet. Humanioradagene 1993. (s. - ). Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo.

B) Forvaltning og lovverk:
Brox, O. (2001). Allemannsretten krever vedlikehold. I:  M. Vorkinn & A. M. A. Hjelle (Red.), Friluftsliv: Området for miljø og utvikling: Delrapport 2. fra forskningsprogrammet. (Forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark). (s. 45-49). Oslo: Norges forskningsråd.

Direktoratet for naturforvaltning (1995). Områdevern etter naturvernloven. I: Naturvernområder i Norge 1911-1994: Nature protection areas in Norway: DN-rapport 1995-3. (s. 27-60). Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning.

Tordsson, B. (2008). Friluftslivets politisk-institusjonelle marginalisering. Nytt Norsk Tidsskrift, 25(1), 42-54.

C) Friluftsliv, natur og miljø:
Dahle, Ø. (2000). Dialog med naturen. I: H. Kolstad (Red.), Har fjellet ansikt? Naturfilosofiske essays. (s. 171-176). [S.I.]: Naturfilosofisk seminar.

Fink, H. (2002). Et mangfoldig naturbegrep. I: P. Agger (Red.), Naturens værdi: Vinkler på danskernes forhold til naturen (s. 29-37). København: Gads forlag.

Høyem, J. (2005). Avgrensing av oppgaven og problemstilling. I: J. Høyem, Aktiv utøvelse av friluftsliv: Et grunnlag for miljøbevissthet og miljørelevant adferd? (s. 20-22). Hovedfagsoppgave ved Norges idrettshøgskole, Oslo.

Høyem, J. (2005). Friluftsliv, miljøbevissthet og miljørelevant adferd . I: J. Høyem, Aktiv utøvelse av friluftsliv: Et grunnlag for miljøbevissthet og miljørelevant adferd? (s. 107-117). Hovedfagsoppgave ved Norges idrettshøgskole, Oslo.

Høyem, J. (2006, 6. februar). Er friluftsliv og miljøbevissthet to sider av samme sak? Kronikk. Nordlys. Hentet 11. august 2010 fra http://www.nordlys.no/debatt/kronikk/article1939647.ece 

Martin, P. (2005). Human to nature relationships through outdoor education. I: T. J. Dickson, T. Gray & B. Hayllar (Eds.), Outdoor and experential learning: Views from the top. (s. 28-52). Dunedin, N.Z.: Otago University Print.

Næss, A. (1998). Livet sett som et åpent landskap. I: A. Næss, Livsfilosofi: Et personlig bidrag om følelser og fornuft. (s. 10-28). Oslo: Universitetsforlaget.

D) Friluftsliv som fag og forskningsområde:
Raiola, E. & Sugerman, D. (1999). Outdoor leadership curricula. I: J. C. Miles  & S. Priest (Eds.), Adventure programming. (s. 241-245). State College, Penn.: Venture.

Tordsson, B. (2005). Fritid, friluftsliv og identitet. I: R. Säfvenbom (Red.), Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: Grunnbok i aktivitetsfag. (s. 162-186). Oslo: Universitetsforlaget.

Tordsson, B. (2005). Hva er friluftsliv godt for? I: S. Andkjær, Friluftsliv under forandring: En antologi om fremtidens friluftsliv. (s. 11-31). Slagelse: Bavnebanke.
________________________________________________________________________________________________

2)
Høyem, J., Augestad, T. & Abelsen, K. (Red.). (2010). FLD 218: Kunnskap og handling i friluftsliv 1: 2010-2011: Del 2. (Artikkelsamling). Oslo: Norges idrettshøgskole.
Biblioteket har ikke denne, fås kjøpt i servicetorget.

Litteraturlista for artikkelsamlinge/kompendiet ovenfor:

E) Ferdigheter i utøvelse av friluftsliv:
Augestad, T. (1995). Overnatting i snøen. Kroppsøving, 45(4), 4-10.

Augestad, T. (2006). Overnatting i snøen: Kantgrop i en liten snøskavl. Kroppsøving, 56(6), 14-18.

Augestad, T. (2008). Utendørs livredningsopplæring. Kroppsøving, 58(3), 9-13.

Gjærevoll, O., Lid, D. T., Jørgensen, R. & Gjærevoll, I. (2002). Fjellet og blomstene. I: O. Gjærevoll, D. T. Lid, R. Jørgensen & I. Gjærevoll, Fjellflora (12. utg.). (s 4-18). Oslo: Gyldendal fakta.

Horgen, A. (2010). God turskikk for kanoturer på vann og innsjøer. I: A. Horgen, Kano på vann og vassdrag: Kanopadling og friluftslivsveiledning. (s. 30-44). Kristiansand: Høgskoleforlaget.

Horgen, A. (2010). Kanopadling: Teknikk. I: A. Horgen, Kano på vann og vassdrag: Kanopadling og friluftslivsveiledning. (s. 97-107). Kristiansand: Høgskoleforlaget.

Horgen, A. (2010). Når ulykken er ute. I: A. Horgen, Kano på vann og vassdrag: Kanopadling og friluftslivsveiledning. (s. 186-191). Kristiansand: Høgskoleforlaget.

Høyem, J., Augestad, T. & Rask, C. N. (2009). Å finne vann i vinterfjellet. Kroppsøving, 59(3), 14-18.

Høyem, J. & Augestad, T. (2008). Gode førstegangsopplevelser i friluftsliv. Kroppsøving, 58(6), 10-15.

Høyem, J. (2008). Miljøvennlig friluftsliv. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 49, 629-637.

Melbye, M. D. (2008). Ferdsel på is. I: M. D. Melbye, Livredning for folk flest. (s. 138-142). Lørenskog: Norges livredningsselskap.

Melbye, M. D. (2008). Redning på is. I: M. D. Melbye, Livredning for folk flest. (s. 143-14p). Lørenskog: Norges livredningsselskap.

Melbye, M. D. (2008). Utstyr for livredning på is. I: M. D. Melbye, Livredning for folk flest. (s. 150-151). Lørenskog: Norges livredningsselskap.

Vikene, O. L. (2007): Snøhulen som nødbivuakk? Kroppsøving, 57(6), 22-25.

F) Arbeid med emnet FLD218:
Høyem, J. (2004). Egen utviklingsplan og refleksjonsnotater: Verktøy for selvstyrt læring i friluftslivsfaget. Kroppsøving, 54(6), 16-18.

Knapp, C. E. (1999). Processing the adventure experience. I: J. C. Miles & S. Priest (Eds.), Adventure programming. (s. 219-225). State College, Penn.: Venture.

Knowles, M. S. (1975). The learner. I: M. S. Knowles, Self directed learning: A guide for learners and teachers. (s. 9-28). New York : Association Press.

Martinsen, Ø. L. (2004). Selvledelse. I: Ø. L. Martinsen (Red.), Perspektiver på ledelse (2. utg.). (s. 292-317). Oslo: Gyldendal Akademisk.
___________________________________________________________________________
I tillegg til disse 2 artikkelsamlingene/kompendiene, skal dette leses:

A) Historie, tradisjoner og samtidskultur:
Bagøien, T. E. (). Barn og norsk friluftslivskultur. I: T. E. Bagøien (Red.), Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv (2. utg.). (s. 125-137). Sebu forlag.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Bentsen, P., Andkjær, S. & Ejbye-Ernst, N. (2009). Innledning. Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik. I: P. Bentsen, S. Andkjær & N. Ejbye-Ernst, Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik. (s. 13-16). København: Munksgaard.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Bentsen, P., Andkjær, S. & Ejbye-Ernst, N. (2009). Friluftsliv, historie og samfund. I: P. Bentsen, S. Andkjær & N. Ejbye-Ernst, Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik. (s. 21-26). København: Munksgaard.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Bentsen, P., Andkjær, S. & Ejbye-Ernst, N. (2009). Friluftsliv, institutionalisering og pædagogisering. I: P. Bentsen, S. Andkjær & N. Ejbye-Ernst, Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik. (s. 37-46). København: Munksgaard.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Bentsen, P., Andkjær, S. & Ejbye-Ernst, N. (2009). Friluftsliv og mangfoldighed. I: P. Bentsen, S. Andkjær & N. Ejbye-Ernst, Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik. (s. 47-63). København: Munksgaard.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

St.meld. nr. 39 (2000-2001). Friluftsliv: Ein veg til høgare livskvalitet. Oslo: Miljøverndepartementet.
Denne er gratis tilgjengelig på nettet. Klikk på denne lenken.

Sæther, E. (). Friluftslivets historie. I: T. E. Bagøien (Red.), Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv (2. utg.). (s. 141-152). Sebu forlag.

B) Forvaltning og lovverk:
Friluftsloven (1997). Om lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr.16. Hentet 3. juli 2009 fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/1997/T-697-Friluftsloven.htmlid=108155

Naturvernloven (1970). Lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern.

C) Friluftsliv, natur og miljø:
Leirhaug, P. E. (). Økosofi: Helhetssyn på barns friluftsliv. I: T. E. Bagøien (Red.), Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv (2. utg.). (s. 35-59). Sebu forlag.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

D) Friluftsliv som fag og forskningsområde:
Bischoff, A., Marcussen, J. & Reiten, T. (2007). Friluftsliv og helse: En kunnskapsoversikt. Bø: Høgskolen i Telemark.
Side 5-12 og 55-61 skal leses:
Boka finner du her: BIBSYS Ask

E) Ferdigheter i utøvelse av friluftsliv:
Bursell, J. & Johansen, T. (2004). Friluftsliv: Under åpen himmel året rundt. Oslo: Landbruksforlaget.
- Detaljplanlegging (s.18-23, 26-32,34)
- Utstyr (s.35-91)
- De siste forberedelser (s. 92-97)
- Orientering (s. 100-145)
- Under vandringen(s.148-151)
- Sikkerhet (s.152-153, 155-160)
- I bålets skjær (s. 197-209)
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Hertz, J. (2006). Havkajak. Dyssgård: Atelier.
Side 7-57 og 69-74 skal leses:
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Landrø, M. (2007). Faktorer. I: M. Landrø, Skredfare: Snøskred, risiko og redning: En håndbok om skred for fjellskiløpere, klatrere og løssnøkjørere. (s. 62-89). Oslo: Fri Flyt.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Landrø, M. (2007). Introduksjon. I: M. Landrø, Skredfare: Snøskred, risiko og redning: En håndbok om skred for fjellskiløpere, klatrere og løssnøkjørere. (s. 14-31). Oslo: Fri Flyt.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Melbye, M. D. (1997). Forberedelser. I: M. D. Melbye, Friluftsliv i vinterfjellet. (s. 14-41). Oslo: Universitetsforlaget.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Melbye, M. D. (1997). Leir. I: M. D. Melbye, Friluftsliv i vinterfjellet. (s. 75-93). Oslo: Universitetsforlaget.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Melbye, M. D. (1997). Orientering. I: M. D. Melbye, Friluftsliv i vinterfjellet. (s. 50-56). Oslo: Universitetsforlaget.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask
- NB! Feil om kartreferanser s. 53

Nordli, Ø. (2000). Fjellet i snø, vind, sol og tåke: Handbok for fjellturen. Oslo: Samlaget.
Disse sidene skal leses: 
- Kapittel 1-15 (s.10-73)
- Kapittel 17 (s.80-84)
- Kapittel 20-21 (s.91-100)
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Røde Kors Hjelpekorps (u.å). Kameratredning i skred. Hentet 11. august 2010 fra http://www.rodekors.no/pages/31760/Kameratredning2009.pdf

Thomassen, Ø. (2005). Kullosforgiftning: En fare for det enkle friluftsliv? Hentet 11. august 2010 fra http://www.fjellmedisin.org/005/009.htm

Ulseth, G. & T. Johansen (2008). På rett kurs: Komplett lærebok for båtførerprøven (6. utg.). Oslo: Cappelen.
Disse sidene skal leses:
- Vær og vind (s. 62-68)
- Flo og fjære (s. 69-73)
- Tauverk (s. 74-77)
- Navigasjon (s. 92-101)
- Merkesystemet (s. 102-108)
- Kompass (s. 109-116)
- Seiling (s. 177-180)
- Maritim ordliste (s. 248-253)
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Til sammen 918 sider. Forbehold om endringer.

Anbefalt litteratur

Blekastad, H. (1979). Einer. I: H. Blekastad, Naturen som spiskammer. (s. 70-71). Oslo: Gyldendal norsk forlag.
- Dette kapitlet finne i den andre artikkelsamlingen (Del 2).

Bursell, J. (2004). Utstyr. I: J. Bursell, Friluftsliv: Under åpen himmel året rundt. (s. 35-91). Oslo: Landbruksfiorlaget.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Direktorat for naturforvaltning (2007). Fiskeregler. Hentet 11. august 2010 fra http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500014206#frittfiske (3 s.)

Hafslund m. fl. (1984). Fra fjell til fjære: Årsbok 1. Oslo: Aschehoug:
Side 66-72 og side 82 anbefales lest:
- Disse sidene finnes i den andre artikkelsamlingen (Del 2).

Matthews, A. & Whiting, K. (2006). Touring and sea kayaking: The essential skills and safety. Beachburg, Ont.: Heliconia Press.
- Getting in and out (s.45-47) 
- Wet exit (s. 56-57) 
- Three Golden Rules (s. 57-59) 
- Using a rudder or a skeg (s.64-65) 
- Rescues (s. 85-95)
- Disse sidene finnes i den andre artikkelsamlingen (Del 2).

Myrberget, S. (1990). Haren. I: R. Frislid (Seriered.) & A. Semb-Johansson (Bindred.), Norges dyr: B. 1. Pattedyrene (3. utg. s. 65-76). Oslo: Cappelen.
- Disse sidene finnes i den andre artikkelsamlingen (Del 2).

Ryvarden, L. &  Lauritzen, P. R. (2006). Taskekrabbe I: L. Ryvarden & P. R. Lauritzen, KystNorge: Fra Rogaland til Nord-Trøndelag. (s. 24). Oslo: Gyldendal.
- Disse sidene finnes i den andre artikkelsamlingen (Del 2).

Semb-Johansson, A. (1990). Lemenene. I: R. Frislid (Seriered.) & A. Semb-Johansson (Bindred.), Norges dyr: B. 1. Pattedyrene (3. utg. s. 160-170). Oslo: Cappelen.
- Disse sidene finnes i den andre artikkelsamlingen (Del 2).

Skard, O. (2003). Ville vekster: Røtter i kulturhistorien. Oslo: Landbruksforlaget:
Disse 16 sidene anbefales lest:
- Groblad (s. 21-22)
- Løvetann (s. 48-49, 51)
- Blåbær (s. 106, 108-109)
- Krekling (s. 112-113)
- Tyttebær (s.126-127)
- Islandslav (s.144)
- Kvitkrull (s.147)
- Reinlav (s. 150)
- Torvmose (s. 152)
- Disse sidene finnes i den andre artikkelsamlingen (Del 2).

Stryken, A. C. (1994). Har naturen egenverdi? Miljøetikk. I: A. C. Stryken, Er fjellene våre: Om naturens egenverdi i historisk, politisk og etisk perspektiv. (s. 38-55).Fagernes: Valdres forlag.
- Dette kapitlet finne i den andre artikkelsamlingen (Del 2).
- Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask
- Boka er også gratis tilgjengelig på nettet. Klikk på denne linken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no