Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
FLD219 Friluftslivsledelse I (10 sp) 
Utskriftsvennlig versjon
Faktaboks
EmnekodeFLD219
EmnenavnFriluftslivsledelse I
Studiepoeng10 sp
AnsvarligTrond Augestad
TidspunktHøst og vår
ForkravIngen forkrav. Må tas samtidig som FLD218 Friluftsliv, kunnskap og handling I
Innledning
Arbeid som leder i friluftsliv innebærer kjennskap til pedagogiske og fagdidaktiske teorier og begrep som er sentrale i arbeid med grupper i friluftsliv, og kjennskap til hvordan pedagogikk og didaktikk kan anvendes ute i praksis. Videre har en leder i friluftsliv kunnskaper om hvordan grupper fungerer i en friluftslivskontekst, og hvordan en kan jobbe med skadeforebyggende arbeid og førstehjelp. En leder i friluftsliv har også kjennskap til naturen som rom for opplevelser og læring.

 

Mål

Studentene skal:

  • ha kunnskaper om og ferdigheter i pedagogikk og didaktikk i friluftsliv
  • forstå lederrollen i friluftsliv og kunne utvise evne til å ta ansvar
  • ha kjennskap til naturen som rom for opplevelser og læring
  • kunne drøfte yrkesetiske dillemma i arbeid med friluftsliv 
  • kunne gjøre rede for og gjennomføre skadeforebyggende arbeid og førstehjelp relevant for friluftslivsutøvelsen
  • kunne fungere i en gruppe i en friluftslivskontekst og kunne drøfte hvordan grupper fungerer ute
  • gjennomføre livredningsprøven i sjøen

 

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen legges til rette gjennom studieårets 7 studiesamlinger og gjennom e-læringssystemet Fronter. Studiesamlingene knyttes til ulike pedagogiske arbeidsformer og ulike naturmiljø.

På studiesamlingene benyttes både lærerstyrte og ulike former for studentaktive arbeidsformer. Arbeidet vil foregå både i grupper og individuelt. Ulike didaktiske begrep og arbeidsformer introduseres på de forskjellige studiesamlingene slik at studentene kan få en forståelse av disse både i teori og praksis. Det forutsettes at studentene møter forberedt til studiesamlingene.

I tillegg kommer arbeid mellom studiesamlingene. Studentene gjennomfører selv et praksisopplegg i høstsemesteret og ett i vårsemesteret. Minst ett av de to praksisoppleggene skal være med overnatting, mens det andre minimum er et dagsopplegg. Studentene velger selv målgruppe, naturmiljø, mål og innhold for praksisoppleggene. Plan for praksis skal godkjennes av faglærer på forhånd. Det gis tilbakemelding fra faglærer på praksisplanen. Praksisen er ikke veiledet. Etter praksis leverer studentene praksisrapport. Det gis tilbakemelding på praksisrapportene. Praksisrapportene fra de to praksisoppleggene inngår i en mappe som gis gradert karakter. I mappen vektes de to praksisrapportene likt.

Livredningsprøve blir avlagt i sjøen og vurderes til bestått/ikke bestått.

Det er krav til 100 % oppmøte for å avlegge eksamen.

Vurdering
  • Mappe. I mappen inngår aktiv og konstruktiv deltakelse på 7 studiesamlinger (bestått/ikke bestått)
  • Mappe. I mappen inngår 2 praksisrapporter (gradert karakter, A-F)
  • Livredningsprøve (bestått/ikke bestått)
Kjernelitteratur

Emnet består av 2 artikkelsamlinger:

1)
Høyem, J., Augestad, T. & Abelsen, K. (Red.). (2010). FLD 219: Friluftslivsledelse 1: 2010-2011: Del 1. (Artikkelsamling). Oslo: Norges idrettshøgskole.
Biblioteket har ikke denne, fås kjøpt i Servicetorget.

Litteraturlista for artikkelsamlingen/kompendiet ovenfor:

A) Pedagogikk og didaktikk:
Bjørke, G. (2006). Aktiv læring. I: G. Bjørke, Aktive læringsformer: Handbok for studentar og lærarar i høgre utdanning. (s. 39-53). Oslo: Universitetsforlaget.

Dewey, J. (1996, opprinnelig 1916). Erfaring og tenking. I: E. L. Dale (Red.), Skolens undervisning og barnets utvikling: Klassiske tekster. (s. 53-66). Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I: K. Nielsen & S. Kvale, Mesterlære: Læring som sosial praksis. (s. 52-69). Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Duesund, L. (1997). Kunnskap i bevegelse. I: L. Duesund, Kropp, kunnskap og selvoppfatning. (s. 95-103). Oslo: Universitetsforlaget.

Duesund, L. (1997). Taus kunnskap. I: L. Duesund, Kropp, kunnskap og selvoppfatning. (s. 104-109). Oslo: Universitetsforlaget.

Edlev, L. T. (2008). Natur og læring. I: L. T. Edlev, Natur og miljø i pædagogisk arbejde (2. udg.). (s. 48-72). København: Munksgaard.

FOR-UT (Red.). (1980). Krav til vegledere i friluftsliv. Mestre Fjellet, 29,13-14,

Godal, J. (1991). Kunnskapen utenfor bøkene. Kunnskap og kultur, 1(1), ?-?.

Grendstad, N. M. (1991). Hva er egentlig konfluent pedagogikk? I: N. M. Grendstad, Å lære er å oppdage: Prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. (s. 233-246). Oslo: Didakta.

Halland, G. O. (2004). Instruksjon. I: G. O. Halland, Læring gjennom stimulerende samspill: Veiledning, vurdering og ledelse. (s. 157-162). Bergen: Fagbokforl.

Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec, E. J. (2001). Hva er samarbeidslæring. I: D.W. Johnson, R.T. Johnson & E. J. Holubec, Som hånd i hanske: En praktisk innføring i samarbeidslæring. (s. 11-22). Namsos: Pedagogisk Psykologisk Forlag.

Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec, E. J. (2001). Tilrettelegge positiv gjensidig avhengighet. I: D.W. Johnson, R.T. Johnson & E. J. Holubec, Som hånd i hanske: En praktisk innføring i samarbeidslæring. (s. 65-71). Namsos: Pedagogisk Psykologisk Forlag.

Jordet, A. N. (2007). Uteskole som begrep. I: A. N. Jordet, Nærmiljøet som klasserom: En undersøkelse om uteskolens didaktikk i et danningsteoretisk og erfaringspedagogisk perspektiv. (s. 21-27). Doktoravhandling ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Lycke, K. H. (2006). Erfaringsbasert læring: Caseundervisning, problembasert læring og prosjektarbeid. I: H. I. Strømsø, K. H. Lycke & P. Lauvås (Red.), Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning. (s. 157-176). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Lyngsnes, K. &  Rismark, M. (1999). Didaktiske modeller. I: K. Lyngsnes & M. Rismark, Didaktisk arbeid. (s. 70-78). Oslo: Universitetsforlaget.

Nielsen, K. & Kvale, S. (1999). Innledning. I: K. Nielsen & S. Kvale (Red.). Mesterlære: Lærings som sosial praksis. (s. 15-17). Oslo: Gyldendal.

Nielsen, K. & Kvale, S. (1999). Mesterlære som aktuell læringsform. I: K. Nielsen & S. Kvale (Red.). Mesterlære: Lærings som sosial praksis. (s. 17-33). Oslo: Gyldendal.

Nordahl, A. & Misund, S. S. (2009). En skoggruppe blir til. I: A. Nordahl & S. S. Misund, Læring gjennom mestring: Skoggruppemetoden. (s. 12-23). Oslo: Sebu Forlag.

Nordahl, A. & Misund, S. S. (2009). Hvordan lærer barn? Skoggruppens teoretiske forankring. I: A. Nordahl & S. S. Misund, Læring gjennom mestring: Skoggruppemetoden. (s. 28-46). Oslo: Sebu Forlag.

Nygren, P. (2004). Læring og utvikling gjennom deltakelse i praksisfellesskap. I: P. Nygren, Handlingskompetanse: Om profesjonelle personer. (s. 74-81). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Saugstad, T. (2001). Erfaring og pædagogik: Nogle problematiske sider ved den traditionelle erfaringspædagogik. Nordisk Pædagogik, 21, 278-291.

Sigurjónsson, T. (2007). Implikasjoner for praksis og utdanning. I: T. Sigurjónsson, Barns kartlesing: Et samspill mellom kartleser, kart og terreng. (s. 148-158). Doktorgrad ved Norges idrettshøgskole, Oslo.

Sigurjónsson, T. (2007). Innledning. I: T. Sigurjónsson, Barns kartlesing: Et samspill mellom kartleser, kart og terreng. (s. 1-6). Doktorgrad ved Norges idrettshøgskole, Oslo.

Tordsson, B. (2006). Hva er friluftslivets pedagogikk? I: B. Tordsson, Perspektiv på naturmøtets pedagogikk. (s. 9-21). Bø: Høgskolen i Telemark. 

Tordsson, B. (2006). Kommentert litteratur: Kapittel 1. I: B. Tordsson, Perspektiv på naturmøtets pedagogikk. (s. 172-173). Bø: Høgskolen i Telemark. 

Zink, R. & Burrows, L. (2008). Is what you see what you get? The production of knowledge between the indoors and the outdoors in outdoor education. Physical Education & Sport Pedagogy, 13(3), 251-265.

Wenger, E. (2004). En social teori om læring. I: E. Wenger, Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. (s. 13-26). København: Reitzel.
__________________________________________________________________________
2)
Høyem, J., Augestad, T. & Abelsen, K. (Red.). (2010). FLD 219: Friluftslivsledelse 1: 2010-2011: Del 2. (Artikkelsamling). Oslo: Norges idrettshøgskole.
Biblioteket har ikke denne, fås kjøpt i Servicetorget.

Litteraturlista for artikkelsamlingen/kompendiet ovenfor:

B) Skadeforebyggende arbeid og førstehjelp:            
Boyes, M. (2005). Making teaching decisions in the outdoors: Optimising learning and safety. I: T. J. Dickson, T. Gray & B. Hayllar (Eds.), Outdoor and experiential learning: Views from the top. (s. 220-229). Dunedin, N.Z.: Otago University Print.

Boyle, I. (2005). Traffic light decision making: A simple model to evalueate dangers and guide safe decision-making in outdoor adventure experiences. I: T. J. Dickson, T. Gray & B. Hayllar (Eds.), Outdoor and experiential learning: Views from the top. (s. 169-178). Dunedin, N.Z.: Otago University Print.

Dickson, T.  (2005). Risk management: An introduction. I: T. J. Dickson, T. Gray & B. Hayllar (Eds.), Outdoor and experiential learning: Views from the top. (s. 97-100). Dunedin, N.Z.: Otago University Print.

C) Ledelse og grupper:
Fasting, J. (2007). Been there, done that: Om å leve av kommersielt friluftsliv. I: A. McD. Sookermany & J. W. Eriksen (Red.), Veglederen: Et festskrift til Nils Faarlund. (s. 173-180). Oslo: Gan Aschehoug.

Gjøsund, P. og Huseby, R. (2003). Gruppas indre liv. I: P. Gjøsund & R. Huseby, To eller flere: Basiskunnskaper i gruppepsykologi (Ny, rev. utg.). (s. 45-66). Oslo: Damm.

Gjøsund, P. og Huseby, R. (2003). Gruppepsykologi. I: P. Gjøsund & R. Huseby, To eller flere: Basiskunnskaper i gruppepsykologi (Ny, rev. utg.). (s. 7-14). Oslo: Damm.

Halland, G. O. (2004). Kommunikasjon. I: G. O. Halland, Læring gjennom stimulerende samspill: Veiledning, vurdering og ledelse. (s. 78-102). Bergen: Fagbokforlaget.

Johnsen, B. (1999). Innledning. I: B. Johnson, Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser? Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding (2. utg.). (Læremidler for profesjonsutdanning; 1). (s. 5-8). Bekkestua: Høgskolen i Akershus.

Johnsen, B. (1999). Om observasjon og tolkning. I: B. Johnson, Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser? Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding (2. utg.). (Læremidler for profesjonsutdanning; 1). (s. 9-18). Bekkestua: Høgskolen i Akershus.

Johnsen, B. (1999). Utvikling og bruk av kunnskaper og ferdigheter i observasjon og i tilbakemelding. I: B. Johnson, Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser? Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding (2. utg.). (Læremidler for profesjonsutdanning; 1). (s. 19-22). Bekkestua: Høgskolen i Akershus.

Lycke, K. H. (2006). Å lære i grupper. I: H. Strømsø, K. H. Lycke og P. Lauvås (Red.), Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning. (s. 141-155). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Priest, S. (1999). Outdoor leadership competencies. I: J. C. Miles & S. Priest (Eds.), Adventure Programming. (s. 237-239). State College, Penn.: Venture.

Priest, S. & Grass, M. (1997). Experential education. I: S. Priest & M. Grass, Effective leadership in adventure programming. (s. 136-148). Champaigne, Ill.: Human Kinetics.

Priest, S. & Grass, M. (1997). Group development and dynamics. I: S. Priest & M. Grass, Effective leadership in adventure programming. (s. 62-71). Champaigne, Ill.: Human Kinetics.

Priest, S. & Grass, M. (1997). Professional ethics. I: S. Priest & M. Grass, Effective leadership in adventure programming. (s. 283-292). Champaigne, Ill.: Human Kinetics.

Tordsson, B. (2006). Kommentert litteratur: Kapitell 7. I: B. Tordsson, Perspektiv på naturmøtets pedagogikk. (s. 177). Bø: Høgskolen i Telemark. 

Tordsson, B. (2006). Lederskap og friluftsliv. I: B. Tordsson, Perspektiv på naturmøtets pedagogikk. (s. 103-114). Bø: Høgskolen i Telemark. 
_________________________________________________________________________________

I tillegg til disse to artikkelsamlingene/kompendiene, skal dette også leses:

A) Pedagogikk og didaktikk:
Bentsen, P. Andkjær, S. & Ejbye-Ernst, N. (2009). Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik. København: Munksgaard Danmark.
Disse sidene skal leses: 
- Friluftsliv, pædagogik og didaktikk (s. 75-78)
- Kapitel 5. Friluftsliv og pædagogiske positioner (s. 79-91).
- Kapitel 6. Friluftsliv, viden og læring (s. 92-103)
- Kapitel 7. Friluftsliv og didaktikk (s. 104-113)
- Kapitel 8. Friluftsliv, mål og indhold (s. 114-127)
- Kapitel 9. Friluftsliv og pædagogiske metoder (s. 128-139)
Boka finner du her: BIBSYS Ask

Bagøien, T. E. (2003). Barns lek i naturen. I. T. E. Bagøien (Red.), Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv (2. utg.). (s. 63-78). Oslo: Sebu forlag
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask 

Bagøien, T. E. (2003). Barn og natur i samspill. I. T. E. Bagøien (Red.), Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv (2. utg.). (s. 79-108). Oslo: Sebu forlag.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask 

Ronglan, L. T. (2008). Læring i praksis. I: L. T. Ronglan, Lagspill, læring og ledelse: Om lagspillenes didaktikk. (s. 78-116). Oslo: Akilles forlag.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

Ronglan, L. T. (2008). Undervisning i praksis. I: L. T. Ronglan, Lagspill, læring og ledelse: Om lagspillenes didaktikk. (s. 117-159). Oslo: Akilles forlag.
Boka kapitlet står i, finner du her: BIBSYS Ask

B) Skadeforebyggende arbeid og førstehjelp:

Fauske, L. & Bruland, Ø. S. (Red.). (2007). Førstehjelp på tur: Fjell-, høyde og reisemedisin. Oslo: Fri Flyt.
Disse 103 sidene skal leses:
s.12-113 og s.156-157.
Boka finner du her: BIBSYS Ask

C) Ledelse og grupper:
Graham, J. (2007). Outdoor leadership: Technique, common sense and self-confidence. Seattle, Wash.: Mountaineers.
Disse 26 sidene skal leses:
- Kapittel 1: What Is Leadership? (s.9-13)
- Kapittel 2: Attitudes (s.15-22)
- Kapittel 4: Leadership Style (s.33-39)
- Kapittel 7: Caring Leadership (s.66-75)
Boka finner du her: BIBSYS Ask
                                                                                             

Til sammen 754 sider kjernelitteratur. Forbehold om endringer.

 

 

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no