Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
Ettårsstudium i idrett og samfunn (60 sp) 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
Ettårsstudium i idrett og samfunn (60 sp)
Programansvarlig
Jens Birch
Innledning
Idrett og samfunn er et ett-årig studietilbud/program der sentrale aspekter ved idrettens plass i samfunnet vil bli belyst. Filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver vil ligge til grunn. Studiet/programmet vil være nyttig for studenter som søker kunnskap om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og om idrett som kulturfenomen. Studiet/programmet vil kunne inngå i en bachelorgrad i idrettsvitenskap eller andre bachelorgrader. Som del av en bachelorgrad vil studiet/programmet danne grunnlag for opptak til masterstudium i idrettsfilosofi, idrettssosiologi og idrettshistorie, og sport management.
Mål for utdanning

En kandidat med utdanning fra dette programmet skal

  • ha innsikt i og kunnskap om viktige sider ved idrett som kulturfenomen og idrettens rolle og betydning i samfunnet
  • kunne arbeide selvstendig med sentrale idrettsvitenskapelige tema ut fra de teoretiske perspektiver som belyses i studiet
  • kunne utvise kritisk refleksjon om forholdet mellom idrett, kultur og samfunn
  • være kvalifisert for videre studier innen idrettsfilosofi, idrettshistorie, idrettssosiologi, sport management og idrett, kultur og utviklingssamarbeid
Faktaboks
EmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
Sosiologiske perspektiver på idrett10 spHøstMari Kristin Sisjord
Historiske perspektiver på idrett10 spHøstMatti Goksøyr
Idrett og media10 spHøstPeter Dahlén
Politikk, organisasjon og samfunn10 spVårThor Christian Bjørnstad
Vitenskapelig metode og statistikk10 spVårSissel Erland Tomten
Filosofiske perspektiver på idrett10 spVårJens Erling Birch
Obligatoriske emner
EmnenavnInnledning
Sosiologiske perspektiver på idrettEmnet vil gi en innføring i idrettssosiologiske problemstillinger, begreper og teoretiske perspektiv. Studentene skal gjennom emnet utvikle en grunnleggende forståelse for idrettssosiologisk tenkemåte. 
Historiske perspektiver på idrettEmnet gir en oversikt over hovedtrekk i norsk og internasjonal idrettshistorie. Emnet vil belyse hvilke roller ulike former for idrett har spilt til ulike tider, og hvordan idrett har utviklet seg til å bli det kultur- og samfunnsfenomen den er i dag.
Idrett og mediaEmnet gir en innføring i forholdet mellom idrett og media. Emnet belyser sentrale utviklingstrekk og forholdet mellom idrett og media i dagens samfunn.
Politikk, organisasjon og samfunnEmnet gir en innføring i generelle teorier om organisasjon og politikk og i hvordan disse kan anvendes for å forstå idrettsfeltets institusjoner. Studentene skal oppnå forståelse for hvordan nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner, stat og marked preger og har preget utviklingen av idrettsfeltet. Slik settes ulike forhold innenfor idrettens organisasjoner, som makt, kultur og endring, i en samfunnsmessig sammenheng.
Vitenskapelig metode og statistikk

Emnet har som siktemål å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike vitenskapelige metoder.

Filosofiske perspektiver på idrettEmnet søker å avklare grunnleggende begreper i idrettsforskning. Hensikten er å gjøre studentene i stand til dypere refleksjon og analyse av sentrale temaer i idrett på en filosofisk måte.   
Vurderingsform
EmnenavnVurdering
Sosiologiske perspektiver på idrett

En selvvalgt skriftlig gruppeoppgave, max 10s med 1,5 linjeavstand. Gradert karakter (vekting 1/3). En individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Gradert karakter (vekting 2/3).

Historiske perspektiver på idrett

En skriftlig 1 ukes hjemmeeksamen, trukket oppgave. Gradert karakter. (Vektes 2). En skriftlig 2 timers kortsvar-eksamen. (Vektes 1) En godkjent muntlig framføring i løpet av emnet (bestått/ikke bestått).

Idrett og mediaBasert på tre skriftlige arbeider som leveres i løpet av undervisningsperioden inngår i en mappe-evaluering.
Politikk, organisasjon og samfunn

Studenten skal levere en mappe med tre produkter. Ett produkt trekkes ut til vurdering. Gradert karakter, teller 25 % av samlet karakter for emnet.

Individuell hjemmeeksamen over oppgitt emne. 1 ukes varighet. Gradert karakter, teller 75 % av samlet karakter for emnet.

Vitenskapelig metode og statistikk

Mappe som inneholder 2 gruppebesvarelser. Bestått/Ikke bestått.
4 timers individuell skriftlig eksamen i metode og statistikk. Bestått/Ikke bestått.

Filosofiske perspektiver på idrett

Skriftlig 1-ukes hjemmeeksamen, valg en av tre oppgaver. Max 15 sider med 1,5 linjeavstand i Times New Roman 12 pt. En skoleeksamen på to timer halvveis i kurset. Vekting 2:1.