Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
1.studieår - basisår i idrettsvitenskap 
Utskriftsvennlig versjon
Studieprogram
1.studieår - basisår i idrettsvitenskap
Programansvarlig
Egil Johansen
Innledning

Det første året i idrettsstudier ved NIH utgjør en grunnleggende felles faglig plattform for høyere studier i idrett og annen fysisk aktivitet. Samtidig kan det utgjøre et år i en 3-årig bachelorutdanning.

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse, eventuell realkompetanse vurdert som relevant for studiet.

Idrett og annen form for fysisk aktivitet er en viktig del både i lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Studiet skal både formidle og utvikle kunnskap om fysisk aktivitet og kunnskap i fysisk aktivitet. I studiet belyses forståelse av mennesket i bevegelse fra ulike perspektiver. Både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett og annen fysisk aktivitet danner grunnlag for innhold og arbeidsmåter i studiet.

Mål for utdanning
 • Studentene skal forstå virkningene av ulike bevegelsesløsninger.
 • Studentene skal forstå virkningene av trening.
 • Studentene skal forstå samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet.
 • Studentene skal kunne legge til rette for opplæring i et utvalg aktiviteter.
 • Studentene skal ha kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i et utvalg aktiviteter.
Organisering og arbeidsformer

Studentene vil arbeide med basis i problemstillinger knyttet til de ulike fagområdene. Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer. Det betyr en veksling mellom egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid på ulike måter (praktisk og teoretisk) og forelesninger. Det legges noe vekt på opplæring i bruk av IKT.

Annet
Det stilles noe krav til utstyr til de ulike aktivitetene i aktivitetslæren. Videre må en regne med noe utgifter til reise og opphold i forbindlese med emnet i uteaktivitet.

Faktaboks
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
1BA 111Bevegelseslære12 spHøst og vårOla Eriksrud
1BA 113Treningslære13 spHøst og vårAsbjørn Gjerset
1BA 122Idrett og samfunn13 spHøstMari Kristin Sisjord
1BA 135Ballspill5 spHøst og vårArne Børgesen
1BA 136Andre aktiviteter8 spHøst og vårEystein Enoksen
1BA 137Uteaktiviteter9 spHøst og vårPer Haugen
Emnebeskrivelser:
EmnekodeEmnenavnInnledning
1BA 111Bevegelseslære

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til grunnleggende bevegelsesformer og idrettsaktiviteter.

Fagområdet bevegelseslære er å betrakte som et syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike vitenskapsfag, som biomekanikk, anatomi og idrettsfysiologi.

1BA 113Treningslære

Treningslære skal belyse de endringer som finner sted i yteevne og bevegelsesatferd som følge av systematisk påvirkning ved anvendelse av grunnleggende treningsprinsipper og treningsmetoder.

Fagområdet treningslære er å betrakte som et syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike teoretiske perspektiver, så som biomekanikk, anatomi, idrettsfysiologi og idrettspsykologi.

1BA 122Idrett og samfunn

Gjennom fordypningen "Idrett og samfunn" skal studentene tilegne seg kunnskap om relasjoner mellom idrett, individ, samfunn og kultur. Studiet skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrett i samfunnet. Temaene belyses med utgangspunkt i idrettshistorie, idrettssosiologi, idrettsfilosofi, idrettspsykologi og idrettspedagogikk.

Emnet skal gi kunnskap om og innsikt i idrettens egenart og i viktige forhold mellom idrett og samfunn og idrett, natur og miljø.

1BA 135BallspillEmnet 135 Ballspill er delt opp i 5 deler; ballskole, fotball, basketball, håndball og volleyball. Det kreves 80% aktiv deltakelse i hver av delene.
1BA 136Andre aktiviteter

Emnet 136 Andre aktiviteter er delt opp i 3 deler; friidrett, svømming og livredning/Hjerte- og lungeredning, dans-gymnastikk-turn.

1BA 137Uteaktiviteter

Emnet består av 5 deler. Temaer fra friluftsliv, ski, skøyter og orientering vil være hovedingredienser i emnet.

Det kreves 80 % aktiv deltakelse i hver del, med unntak fra de planlagte turene i friluftsliv og deler av emnet "Ridderuken" der det kreves 100 % aktiv deltakelse.

Vurderingsform:
EmnekodeEmnenavnVurdering
1BA 111Bevegelseslære

2 skriftlige eksamener a 2 timer fordelt utover året. Gradert karakter. Vektes 2/3.

1 gruppearbeid (6-8 studenter per gruppe) med skriftlig presentasjon. Gradert karakter. Vektes 1/3: Karakteren på gruppearbeidet kan for den enkelte student (individuell karakter) justeres èn karakter opp eller ned. Dette gjøres etter nærmere bestemmelser og i samråd med studentene.

1BA 113Treningslære
 • 66.7%: 3 skriftlige eksamener á 2 timer fordelt utover året. Gradert karakter.
 • 33.3%: Individuelt arbeid og gruppearbeid (3-5 studenter per gruppe)
  • Fordelt på fem arbeider med skriftlig presentasjon, hvorav ett arbeid er individuelt og fire er gruppeoppgaver. Gradert karakter. Alle gruppearbeidene skal godkjennes.
  • Karakteren på gruppearbeidet kan for den enkelte student (individuell karakter) justeres én karakter opp eller ned. Dette gjøres etter nærmere bestemmelser i samråd med studentene.
 • 80 % obligatorisk frammøte ved undervisning som foregår i sal, hall, styrkerom og ute.
1BA 122Idrett og samfunn

Evalueringen skjer på grunnlag av en 4 timers individuell skriftlig eksamen og en gruppefremføring (poster, foredrag). Det gis gradert karakter for hver del hvor skriftlig eksamen teller 2/3 og gruppefremføring 1/3.

I evalueringen av gruppefremføringen vil innhold telle 2/3 og formidling 1/3. Det skal leveres inn et skriftlig manus i forbindelse med fremføringen.

1BA 135Ballspill

For ballskolen kreves bestått 80% oppmøte og praktisk ferdighet som vurderes til bestått/ikke bestått.

For hvert av ballspillene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80% aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60%.
Kunnskapsprøve: Studenten skal dokumentere regelforståelse samt forståelse for teknikker og spillutvikling/spilleprinsipper. Gradert karakter, teller 40%.
Av den samlede emnekarakteren i ballspill utgjør hvert ballspill 25%. Alle ballspillene må bestås.

1BA 136Andre aktiviteter

For hver av aktivitetene kreves følgende:

Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter, teller 60 %.
Kunnskapsprøve: Individuell skriftlig prøve + oppgaver i friidrett, svømming og livredning, samt dans-gymnastikk-turn. Gradert karakter, teller 40 %.

Aktivitetene "friidrett", "svømming og livredning/Hjerte- og lungeredning" vektes likt og teller 50%, aktivitetene dans-gymnastikk-turn teller 50%. Alle må være bestått for å få karakter i emnet.

1BA 137Uteaktiviteter

For hver av uteaktivitetene kreves følgende:
Fremmøte: Krav om minimum 80 % aktiv deltakelse i timene, vurderes til bestått/ikke bestått. For Ridderuka og Friluftsliv kreves 100 % oppmøte på opphold og turer.
Ferdighet: Vise praktisk ferdighet. Gradert karakter gis i orientering og ski/langrenn, som teller 100%. For skøyter og ski/alpint vurderes ferdighet til bestått/ikke bestått.
Didaktisk/PM: For skøyter og ski/alpint gis gradert karakter, teller 100 % i skøyter, 60 % ski/alpint.
Rapport: Ski/alpint gis gradert karakter, teller 40 %. For Ridderuka gis gradert karakter, teller 100 %. I friluftsliv vurderes rapporten til bestått/ikke bestått.
Logg/mappe: For ski/langrenn og orientering gis vurdering bestått/ikke bestått.

Av den samlede emnekarakteren i uteaktiviteter utgjør hver aktivitet 20 %. Friluftsliv inngår ikke i emnekarakteren.

Gradert karakter må være E eller bedre i alle deler for å få sluttkarakter i 1BA 137 uteaktiviteter. Alle deler må være bestått for å få bestått 1BA 137 uteaktiviteter.